Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Zapewnienie wsparcia dla rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki, poradnictwa oraz terapii...

Reklama
Zapewnienie wsparcia dla rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki, poradnictwa oraz terapii zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem
Nabór od 18.06.2021 do 11.07.2021 00:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 750 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie wsparcia dla rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki, poradnictwa oraz terapii zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem.

    Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

§ 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

  1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące zadania zawiera poniższy formularz.

Informacje o zadaniu:

  1. Nazwa zadania konkursowego:  Zapewnienie wsparcia dla rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki, poradnictwa oraz terapii zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem.

2.Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

3.Cel zadania:Wsparcie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi z FAS/FASD oraz poprawa sytuacji tych dzieci.

4.Opis zadania:

Zadanie będzie realizowane poprzez poniższe działania:

a. Diagnozę dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie m.st. Warszawy:

- diagnoza zostanie przeprowadzona przy pomocy 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD oraz badania neurorozwojowego; 

- obserwacje dzieci będące elementem procesu diagnozy będą prowadzone w środowisku zamieszkania dzieci, chyba że z obiektywnych przyczyn zasadnym będzie obserwacja w lokalu/siedzibie Zleceniobiorcy;

b. Konsultacje dla osób prowadzących rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, oraz wychowawców i specjalistów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mających pod opieką dzieci diagnozowane w ramach projektu, obejmujące:

- omówienie wyników badań;

- omówienie zaleceń;

- wskazanie skutecznych metod i kierunków pracy z dzieckiem z FAS/FASD;

- wskazanie kierunków i możliwości terapii dziecka z FAS/FASD i zaproponowanie udziału w indywidualnym programie terapeutycznym.

c. Indywidualny program terapeutyczny dla dzieci, których rodziny zastępcze / rodzinne domy dziecka/ placówki opiekuńczo-wychowawcze wyrażą gotowość do uczestnictwa w takiej formie wsparcia, obejmujący w szczególności:

- długofalową pracę z wiodącym specjalistą, który wszechstronnie wspiera rodzinę lub placówkę-opiekuńczo-wychowawczą;

- pracę z dzieckiem i rodziną w miejscu jej zamieszkania lub z dzieckiem i kadrą placówki opiekuńczo-wychowawczej.

- systematyczne konsultacje specjalistyczne dla dzieci, ich rodzin, dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz kadry w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  (zależnie od potrzeb, m.in. psycholog, neurolog dziecięcy, terapeuta SI).

d. Szkolenia dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz kadry w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poświęcone problematyce FAS/FASD/RAD przyczyniające się do podniesienia poziomu opieki nad wychowankami ze zdiagnozowanym spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i emocjonalnych.

 

Odbiorcy zadania:

- Osoby prowadzące rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka z terenu m.st. Warszawy, mające pod opieką dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia i mają wskazania do diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD

- Wychowawcy / specjaliści w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu m.st. Warszawy, mający pod opieką dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia i mają wskazania do diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD.

Warunki realizacji zadania:

a. W zakresie doświadczenia oferent powinien posiadać: 

- co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji działań wspierających pieczę zastępczą; 

- co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie diagnostyki, poradnictwa oraz terapii zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem.

Doświadczenie będzie potwierdzone przez oferenta stosownym oświadczeniem załączonym do oferty oraz weryfikowane na podstawie:

- wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji 

o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszego ogłoszenia, i/lub

- statutu, i/lub

- sprawozdań merytorycznych opublikowanych na stronie internetowej oferenta.

b. W zakresie zasobów kadrowych oferent powinien dysponować zespołem doświadczonych specjalistów, przygotowanym do:

- przeprowadzenia pełnej diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD przy pomocy 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD oraz badania neurorozwojowego,

- realizacji indywidualnego programu terapeutycznego,

co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem zawartym w ofercie.

c. W zakresie zasobów lokalowych oferent powinien dysponować lokalem zapewniającym odpowiedni komfort realizowanych działań, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem zawartym w ofercie:

- w lokalu powinny znajdować się przyjazne dla dzieci i odpowiednio wyposażone pokoje dedykowane indywidualnej pracy ze specjalistami, a także odpowiednio wyposażone pokoje do prowadzenia obserwacji;

- lokal powinien być wyposażony w zaplecze higieniczno-sanitarne;

- lokal powinien być wolny od barier architektonicznych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama