Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnego...

Reklama
Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Nabór od 16.06.2021 do 09.07.2021 15:00
Dzielnica Wesoła
Łączny budżet 270 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wesoła ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Opis zadania:

Zadanie publiczne realizowane poprzez prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach LSW mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Strategii #Warszawa2030 cel operacyjny 2.3. Korzystamy z usług blisko domu i wpisuje się w koncepcję Lokalnego Systemu Wsparcia opisanego w pkt 7 Programu Wspierania Rodzin w m.st. Warszawie na lata 2019-2021 przyjętego uchwałą nr XIII/265/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodzin w m. st. Warszawie na lata 2019-2021 (Cel główny: Wsparcie funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze mieszkających w m.st. Warszawie, w wyniku objęcia ich kompleksową i zintegrowaną ofertą pomocy w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia - Cel szczegółowy I: Rozwijanie w dzielnicach lokalnych systemów wsparcia dla rodzin). Głównym założeniem konkursu jest wspieranie projektów, które połączą i wykorzystają różne typy działań, kierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat i ich rodzin, takie jak działania edukacyjne (przede wszystkim zajęcia pozaszkolne), profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, socjalne, inne. Połączenie różnych rodzajów działań dotychczas realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, powinno być dokonane za pomocą projektów, które pozwolą zespolić działania już realizowane, by efektywnie oddziaływać na dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat oraz będą wspomagać je w polepszaniu wyników nauczania, podniesieniu frekwencji w szkole, nabywaniu kompetencji społecznych. Projekty te powinny bazować na doświadczeniach konsorcjów pracujących w poprzednich latach na danym terenie i wykorzystywać do planowania działań wyniki ewaluacji tych konsorcjów.

Działania realizowane w projekcie muszą być planowane z uwzględnieniem zasobów (instytucji), które już działają na obszarze, gdzie projekt ma być realizowany. Projekt zakładać musi, zatem dobrą współpracę między różnymi instytucjami publicznymi
i niepublicznymi, działającymi na jego obszarze i wykorzystywać potencjał różnych podmiotów. Niezbędnym elementem działań w ramach lokalnego systemu wsparcia musi być funkcjonująca już w mikroobszarze placówka wsparcia dziennego oraz streetworking.

 

Adresaci:

Dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat i ich rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru określonego w zał. nr 5 do ogłoszenia, wokół szkół wyznaczonych w załączniku nr 4 do ogłoszenia:

 1. zagrożona wykluczeniem społecznym,
 2. zamieszkująca lub przebywająca na ww. obszarze,
 3. pozostająca poza instytucjonalnym systemem wsparcia,
 4. rodzice lub opiekunowie prawni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Co najmniej 50% odbiorców programu będą stanowić dzieci i młodzież wskazane przez szkoły podstawowe wymienione w załączniku nr 4 do ogłoszenia.

 

Formy:

Cele powinny być osiągane przez zaplanowanie kompleksowych działań m.in.: edukacyjnych (przede wszystkim pozaszkolnych), profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, korekcyjnych, specjalistycznych, socjalnych lub innych nowatorskich działań, przy wsparciu działań z zakresu pedagogiki ulicy. Dodatkowym elementem powinny być działania o charakterze społeczno-kulturalnym.

Oczekiwania w ramach realizacji zadania:

 1. Objęcie działaniami dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat i ich rodziny zamieszkujących dzielnicę Wesoła zgodnie z zał. nr 5 do ogłoszenia na mikroobszarze np. wokół szkoły, określonego kwartału ulic (w ofercie należy określić obszar prowadzonych oddziaływań).
 2. Co najmniej 50 % odbiorców programu będą stanowiły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia (w ofercie należy wskazać szkoły, z których będą rekrutowane dzieci i młodzież oraz procentowo określić grupę docelową).
 3. Praca z dziećmi i młodzieżą metodą streetworkingu, pedagogiki podwórkowej (w tym wyłanianie lokalnych liderów).
 4. Wskazanie w ofercie szkoły/szkół, z których będą rekrutowane dzieci i młodzież oraz określenie procentu dzieci ze szkoły/szkół wskazanych w załączniku nr 4 w ogólnej liczbie uczestników projektu.
 5. Po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu zadania zleceniobiorcy będą zobowiązani do podpisania w ciągu dwóch miesięcy trójstronnych umów ze szkołami, które zostały włączone do realizacji zadania oraz z dzielnicą, na terenie której będzie realizowane działanie. Zobowiązanie do podpisania ww. umowy musi zawierać się w liście intencyjnym. Ramowy wzór ww. umowy stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.
 6. Określenie w ofercie ogólnej liczby uczestników programu liczonych raz oraz liczby uczestników poszczególnych działań/zajęć.
 7. Określenie w ofercie liczby uczestników w podziale na: objętych wsparciem incydentalnym (poniżej 20h/semestr lub 40h/rok), regularnym (20-150h/semestr lub 40-300h/rok) i intensywnym (powyżej150h/semestr lub powyżej 300h/rok).
 8. Przedstawienie w ofercie zasad rekrutacji do programu, uwzględniających objęcie wsparciem uczniów wytypowanych przez szkoły partnerskie. Rekrutacja powinna odbyć się w porozumieniu z OPS, placówkami oświatowymi oraz pomocowymi.
 9. Diagnoza potrzeb każdego uczestnika na początku realizacji zadania i dostosowanie intensywności wsparcia do indywidualnych potrzeb.
 10. Program powinien mieć charakter dwuwymiarowy tzn. skierowany zarówno do uczniów najsłabszych (nastawienie na promocję do następnej klasy), a także do dzieci zdolnych, które z uwagi na sytuację rodzinną nie mogą rozwijać swoich talentów (wskazanych przez nauczycieli i pedagogów szkolnych, rodziców oraz organizacje partnerskie) wykorzystanie przy realizacji projektu, w pracy z dziećmi i młodzieżą oferty kulturalnej, sportowej, edukacyjnej m.st. Warszawy; wykorzystanie lokalnych zasobów (placówki wsparcia dziennego, poradnie psychologiczne, domy kultury, inne).
 11. Zaangażowanie w realizację projektu środowiska lokalnego (mieszkańców bloków, domów, sąsiadów); działania angażujące społeczność lokalną wokół podwórek, parków, placów zabaw, itp.
 12. Przy realizacji programu konieczna jest współpraca z instytucjami publicznymi i niepublicznymi, działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (pedagog, psycholog szkolny, dyrektor szkoły, OPS (kontrakt z OPS), placówki wsparcia dziennego, poradnie, streetworkerzy, pedagodzy ulicy, kurator, inni) - utworzenie lokalnych partnerstw na rzecz rozwiązania trudnej sytuacji dzieci i młodzieży.
 13. Prowadzenie dokumentacji do programu – listy odbiorców, konspekty, kalendarze zajęć inne, wykorzystanie do tego celu Bazy Monitorującej, a w przypadku braku dostępu do Bazy Monitorującej lub ograniczonego dostępu, prowadzenie elektronicznej dokumentacji umożliwiającej określenie stopnia osiągnięcia celów projektu na podstawie wskazanych w zał. nr 3 mierników.
 14. Dostosowanie intensywności wsparcia do różnych potrzeb odbiorców.
 15. Przedstawienie spójnego zarządzania projektem w ramach oferty wspólnej.
 16. Zadanie realizowane tylko na terenie m.st. Warszawy na rzecz ww. obszaru (z wyłączeniem wyjazdów dla dzieci i młodzieży).
 17. Działania zaplanowane w ofercie przez wszystkich partnerów muszą być spójne i stanowić jedną całość.
 18. Preferowane będą oferty złożone w partnerstwie (kilka organizacji działających na określonym obszarze) oraz wspierane przez instytucje publiczne (OPS, szkoła).
 19. Określenie efektywności działań poprzez wskazanie rezultatów w odniesieniu do grupy docelowej.
 20. Korzystanie z jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy oferowanego przez Miasto (Baza Monitorująca), a w przypadku braku dostępu do Bazy Monitorującej lub ograniczonego dostępu, prowadzenie elektronicznej dokumentacji umożliwiającej określenie stopnia osiągnięcia celów projektu na podstawie wskazanych w zał. nr 3 mierników.
 21. Konieczna jest ścisła współpraca z rodziną dziecka objętego działaniami, dlatego możliwe jest włączenie działań asystenta rodziny zgodnie z przyjętym standardem pracy i wzorem dokumentów pracy asystenta, zamieszczonym na stronie: http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/standard-asysty-rodzinnej-w-mst-warszawa

UWAGA:

W ramach realizacji projektu nie będzie finansowana:

 • podstawowa działalność placówek wsparcia dziennego realizujących działania na rzecz dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej,
 • wyjazdy profilaktyczne i socjoterapeutyczne nie będące kontynuacją całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej.
 • zakupy środków trwałych powyżej 10 000 zł.

Zaleca się, aby działania zaplanowane w ofercie przez wszystkich partnerów były spójne i stanowiły jedną całość i zakładały współpracę partnerów na każdym etapie realizacji działań.

Przy planowaniu działań nie należy odnosić się do stawek określonych w taryfikatorze

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama