Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs grantowy: „Fundacja PZU z Kulturą”

Reklama
Nabór od 01.07.2021 do 31.07.2021 23:59
Fundacja PZU
Łączny budżet nieznany
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 15 tys. PLN
Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Fundacja PZU z Kulturą”. Fundacja wspiera organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne.

Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej - szkół podstawowych, przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

Podstawą ubiegania się o dotację jest złożenie wniosku o dotację przez stronę internetową Fundacji https://fundacja.pzu.pl/, w zakładce „Złóż wniosek”. 

Nabór wniosków od 01.07.2021 r. 

Termin składania Wniosków przez Wnioskodawców upływa 31.07.2021 r. (decyduje data złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie https://fundacja.pzu.pl/). 

W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające do 6 miesięcy, w terminie od 01.10.2021 r. do 01.04.2022 r. 

Wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto).

Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany projekt w wysokości minimum 10% wartości dotacji.

Koszty administracyjne finansowane z dotacji nie mogą przekraczać 5% całkowitego finansowego kosztu Projektu i zalicza się do nich wyłącznie wynagrodzenie koordynatora Projektu zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 

Koordynator Projektu nie może być jednocześnie osobą pobierającą wynagrodzenie z tytułu kosztów programowych.

Źródło: Fundacja PZU
Reklama