Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Konkurs ofert: Wrocławska wakacyjna przygoda 2021

Reklama
Nabór od 11.06.2021 do 05.07.2021 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 408,9 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Wrocławska wakacyjna przygoda 2021.

Forma: powierzenie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
1. Zapewnienie możliwości uczestnictwa w różnorodnych zajęciach na świeżym powietrzu rozwijających pasje i zainteresowania, zapewniających atrakcyjne spędzanie wolnego czasu oraz ukierunkowanych na przeciwdziałanie skutkom stresu wywołanym pandemią wirusa Covid-19, odbywających się w mieście i/lub w obszarze
aglomeracji wrocławskiej dla dzieci i młodzieży, które mieszkają we Wrocławiu i/lub uczęszczają do wrocławskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół policealnych).
2. Kształtowanie u dzieci i młodzieży nawyku spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu i wzorów sprzyjających zdrowemu stylowi życia bez uzależnień m.in. propagujących aktywność fizyczną i przeciwdziałających nadmiernemu spędzaniu czasu przy mediach elektronicznych.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Rozpoczęcie od 15.07.2021 roku, zakończenie do 20.09.2021 roku, z tym, że organizacja i przeprowadzenie zajęć w okresie od 19.07.2021 roku do 31.08.2021 roku 

Uwaga! W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO
Organizacja i przeprowadzenie różnorodnych zajęć odbywających się na świeżym powietrzu rozwijających pasje i zainteresowania oraz zapewniających atrakcyjne spędzanie wolnego czasu odbywających się w mieście i/lub w obszarze aglomeracji wrocławskiej.

Zadanie skierowane jest wyłącznie do dzieci i młodzieży mieszkających we Wrocławiu i/lub uczęszczających do wrocławskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół policealnych). Organizacja zajęć ma na celu zachęcenie uczestników do poznawania świata, rozwijanie zainteresowań i pasji, przygotowanie do pracy w grupie, a także ma propagować aktywność na świeżym powietrzu jako alternatywę dla spędzania czasu przy mediach elektronicznych.

Przykładowe rodzaje zajęć: plenery malarskie, obserwacje w terenie, zajęcia poruszające tematy ekologii, joga w plenerze, różnorodne zajęcia sportowe: np. biegi terenowe, podchody, gry terenowe, warsztaty dotyczące zmian klimatu.

Oferta zajęć nie może mieć charakteru półkolonii. Zajęcia powinny mieć charakter jednodniowych wydarzeń. W przypadku organizacji np. specjalistycznych kursów dopuszcza się kilkudniowy cykl zajęć.

Uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z zajęciami.

Adresatami zadania mogą być jedynie dzieci i młodzież urodzone w latach 2003 - 2016, tj. w wieku od 4 do 17 lat.
Oferent zobowiązany jest do stworzenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach zawierających wymagania określone w ogłoszeniu związane z bezpiecznym realizowaniem zadania w związku z epidemią COVID-19, w tym Karty zapisu dziecka.

W przypadku podejmowania działań promocyjnych muszą zostać one opisane w pkt. III.4. Plan i harmonogram działań.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty
w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama