Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Nabór ofert w trybie art. 19a na realizację zadań w obszarze "Wspierania Rodziny i Systemu...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a na realizację zadań w obszarze "Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej" (środki rad osiedli)
Nabór od 15.06.2021 do 30.11.2021 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 22 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Rodziny, Dzieci

Zadania mogą być realizowane od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Termin składania ofert na dedykowanej platformie witkac.pl:  30 listopada 2021 r.

Nabór adresowany jest do podmiotów, które, zgodnie z uchwałą Rady Osiedla, na terenie której zamierzają realizować zadanie posiadają potwierdzenie zabezpieczenia środków w budżecie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie społeczności Rad Osiedli:

 

1. Grunwald Północ:

Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego - 3 000,00 zł

2. Grunwald Północ:

Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku - 3 500,00 zł

3. Junikowo:

Organizacja spotkań świątecznych dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - 1 500,00 zł

4. Kiekrz:

Działalność na rzecz dzieci i młodziezy w trudnej sytuacji życiowej - organizacja wypoczynku oraz zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla Kiekrz - 6 000,00 zł

5. Krzyżowniki - Smochowice:

Warsztaty wspierajace rodziców i dzieci w trudnej sytuacji życiowej - 6 000,00 zł

6. Świerczewo:

Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - 2 000,00 zł

 

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  •     wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
  •     projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
  •     łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
  •     projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym w ofercie należy wskazać nazwę rady osiedla;
  •     o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.


Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą narzędzia Witkac.pl. W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu).

W sytuacji wystąpienia siły wyższej dopuszcza się możliwość złożenia wygenerowanego, wydrukowanego i opatrzonego właściwymi podpisami potwierdzenia złożenia oferty w formie skanu drogą mailową na adres podany w naborze w platformie z zachowaniem wszelkich terminów.

Termin składania potwierdzeń złożenia oferty w wersji elektronicznej (skan): 3 grudnia 2021 r. g. 15.30, nie później jednak niż 3 dni robocze od dnia złożenia oferty za pomocą platformy  www.witkac.pl, liczonych od dnia następującego po dniu złożenia oferty. Za datę dostarczenia potwierdzenia uznaje się datę wpływu skanu na adres: wziss@um.poznan.pl oraz do wiadomości paulina_kanicka@um.poznan.pl  (decyduje godzina przekazania na skrzynkę mailową).


Ważne! Zgodnie z zarządzeniem nr 133/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lutego 2021 r. oferta realizacji zadania publicznego w trybie 19a powinna zostać złożona najpóźniej 21 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania. Dopuszczalne jest złożenie oferty w terminie krótszym, po uzyskaniu akceptacji Wydziału.

 

Łączna kwota przeznaczona na dotacje  30 100,00  zł ( słownie: trzydzieści tysięcy sto 00/100)

Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 10 000,00 zł

Wkład własny nie wymagany

 

 1. Ze względu na trwający stan epidemii oferent zobowiązany jest do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących gromadzenia się osób oraz zapewnienia niezbędnych środków ochrony osobistej.

 2. Oferent ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS –CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji oferent zobowiązany jest do  przekazania odbiorcom  zadania publicznego  informacji  dotyczących obostrzeń  związanych z sytuacją epidemiologiczną.

 3. W celu ochrony środowiska naturalnego, oferent  realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do:

a)            wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;

b)           podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

c)            podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;

d)           podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

e)           wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;

f)            rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

g)            nieużywania balonów wraz z patyczkami plastikowymi;

h)           niewypuszczania chińskich lampionów;

i)             nieużywania sztucznych ogni i petard.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama