Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 10.06.2021 do 14.06.2021 09:00
Departament Spraw Społecznych
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Celem zadania jest realizacja działań z zakresu pomocy społecznej umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

Adresatami pomocy są mieszkańcy Białegostoku znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej: niezaradni życiowo, ubodzy, zagrożeni wykluczeniem społecznym.

Zadanie powinno być realizowane na terenie Miasta Białegostoku.

Oferent ubiegający się o dotację powinien posiadać w statucie zapis o działalności z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta Białegostoku uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł.,
  2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Miasto Białystok temu samemu oferentowi w trybie określonym w art. 19a  ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, ofertę zamieszcza się do publicznej wiadomości na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu www.bialystok.pl, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wskazanego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Miasto niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama