Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Zakup węzy pszczelej - poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich”

Reklama
Nabór od 11.06.2021 do 05.07.2021 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2021 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Zakup węzy pszczelej - poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich”.

Celem konkursu jest wyłonienie oferty i powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zmierzającego w szczególności do poprawy warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez zakup oraz wymianę węzy pszczelej.

Konkurs obejmuje zadanie, którego zakończenie nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku. Wyżej wymienione zadanie stanowi realizację „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a jego realizacja  bezpośrednio przyczyni się m.in. do ogólnej poprawy warunków sanitarnych rodzin pszczelich, ochrony przed chorobami, rozwoju i kondycji pszczół oraz do wzrostu ich liczebności.

Na realizację w formie powierzenia zadania publicznego realizowanego przez organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w 2021 roku przeznaczona została kwota 200 000,00 zł.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać od dnia 11 czerwca 2021 r. do dnia 5 lipca 2021 roku. Każda oferta powinna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generatora eNGO dostępnej na stronie - https://engo.org.pl.

Oferty należy składać w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej, tj. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO i w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku pdf i podpisanej przez upoważnione osoby. Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra. 

O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysyłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.

Reklama