Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

Reklama
Nabór od 09.06.2021 do 31.12.2021 23:59
Narodowy Bank Polski
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów 22 185 13 36 i 22 185 28 53, wysyłając e-mail na adres: sekretariat.dew@nbp.pl
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Narodowy Bank Polski wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego.

I. W szczególności celami działalności edukacyjnej są:

 • upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
 • zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych),
 • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
 • upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
 • popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
 • promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie:

 • inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP,
 • rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia),
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • gospodarowanie budżetem domowym,
 • zapobieganie wykluczeniu finansowemu,
 • pieniądz,
 • gospodarka rynkowa,
 • instytucje i usługi finansowe,
 • nowe horyzonty myśli ekonomicznej.

Dodatkowo, corocznie NBP ustala listę priorytetów na dany rok. Aktualna znajduje się w załączniku: Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP.

II. Rodzaje projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.

III. Podmioty, które mogą się ubiegać o dofinansowanie

O dofinansowanie ubiegać się mogą następujące podmioty prawa polskiego:

 • osoby prawne,
 • inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.

O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.

IV. Grupy docelowe

Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być m.in. następujące grupy:

 • dzieci i młodzież,
 • nauczyciele i kadra naukowa,
 • osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym:
 • młodzież wchodząca na rynek pracy.

V. Zasady udzielania dofinansowań

 • Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).
 • Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP.
 • Inicjatywy przewidujące wyższe zaangażowanie finansowe NBP są weryfikowane w ramach odrębnego trybu.
 • NBP dofinansowuje przede wszystkim:
  • koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego (m.in.: koszty osobowe, honoraria autorskie, koszty administracyjne, koszty nagród, koszty przeprowadzenia ewaluacji),
  • koszty produkcyjne (m.in.: koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, koszty techniczne),
  • koszty informacyjne (m.in.: koszty działań związanych z informowaniem o projekcie edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego rezultatów),
 • NBP może dofinansować koszty usług cateringowych, transportowych i zakwaterowania tylko w przypadku, gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji działania edukacyjnego i jest niezbędne do jego przeprowadzenia.
 • Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, który nie ma określonej wartości minimalnej. Każdy projekt jest inny, więc również wkład własny powinien być przewidziany przez wnioskodawcę indywidualnie. W ramach wkładu własnego można częściowo ująć wycenioną kwotę wkładu rzeczowego.
 • NBP nie finansuje zakupu środków trwałych.
 • W preliminarzu wydatków projektu należy podać koszty w kwotach brutto.

VI. Liczba składanych wniosków i liczba prowadzonych projektów

 • Jeden wnioskodawca może realizować jednocześnie cztery projekty edukacyjne.
 • W przypadku projektów wieloedycyjnych przekazanie dofinansowania jest możliwe wyłącznie po akceptacji przez DEW sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego, dotyczących uprzednio zawartej umowy.

VII. Przesyłanie wniosków do NBP

 • Wnioskodawca wypełnia wniosek za pomocą generatora wniosków co najmniej 90 dni przed datą rozpoczęcia projektu. Aby wypełnić wniosek, należy korzystać z najnowszej wersji jednej z przeglądarek internetowych, sugerowaną jest Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej. Informacje nt. instalacji najpopularniejszych przeglądarek można znaleźć tutaj: FirefoxInternet ExplorerChrome.
 • Przed wypełnieniem formularza wniosku należy uważnie zapoznać się z: Poradnikiem dla Wnioskodawcy: Wytyczne do wypełniania wniosku o dofinansowanie NBP (w którym znajduje się instrukcja wypełnienia wniosku), układem formularza wniosku oraz wzorem umowy.
 • NBP nie wspiera projektów w zaawansowanym stadium realizacji, tj. takich, w których działania objęte dofinansowaniem wykraczają poza prace przygotowawcze.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • skan aktualnego dokumentu, do którego jest wpisany wnioskodawca (uchwały / rozporządzenia / odpisy z rejestru innego niż KRS),
 • skany decyzji o nadaniu NIP i zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON (w przypadku gdy nie są ujawnione w odpisie KRS),
 • skan pełnomocnictwa / upoważnienia uprawniającego do działania w imieniu wnioskodawcy dla osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych (w przypadku gdy nie wynika to z KRS),
 • promesa z wydawnictwa/czasopisma/instytucji medialnej z orientacyjnym terminem publikacji materiału merytorycznego.

Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami zawartymi w „Poradniku dla Wnioskodawcy: Jak przygotować dobry projekt, a potem przeprowadzić jego ewaluację". Poradnik ten powstał z myślą o wnioskodawcach – jego zadaniem jest ułatwienie im przygotowania projektu i zaplanowania jego ewaluacji, a w szczególności autoewaluacji (prowadzonej przez samych projektodawców): wyjaśnia, czym jest ewaluacja, jakie są jej funkcje i jakie daje korzyści. Opisane w nim zostały kolejne kroki planowania i prowadzenia ewaluacji, a także metody i techniki badawcze.

Warto przeczytać również materiał „Ewaluacja projektu: Praktycznie wskazówki, przykłady pytań kwestionariuszowych i narzędzi badawczych", który został pomyślany jako maksymalnie praktyczna „ściągawka" dla projektodawców.

Reklama