Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

Reklama
Nabór od 02.01.2023 do 31.12.2023 23:59
Narodowy Bank Polski
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 185 29 92, wysyłając e-mail na adres: sekretariat.dew@nbp.pl
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Narodowy Bank Polski wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego.

Jak ubiegać się o dofinansowanie NBP projektu edukacyjnego?

I. Jakie obszary działań edukacyjnych może objąć wsparcie NBP?

NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w główne cele i obszary działalności edukacyjnej banku centralnego obejmujące:

 • upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
 • zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polskiej waluty, polityki pieniężnej i instytucji finansowych,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
 • popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
 • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości.

Wykaz priorytetowych obszarów działań edukacyjnych NBP, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie.

II. Kto może być wnioskodawcą?

O dofinansowanie NBP projektu edukacyjnego mogą ubiegać się:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

NBP nie udziela dofinansowania na realizację projektów edukacyjnych zgłaszanych przez osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.

III. Jakie formy działań wspiera NBP?

Zgłaszane projekty mogą obejmować działania edukacyjne takie jak np.: szkolenia, warsztaty, konkursy, turnieje, wykłady, konferencje, zarówno o zasięgu lokalnym, regionalnym jak i ogólnopolskim.

IV. Do jakich grup docelowych docierają projekty edukacyjne wspierane przez NBP?

Odbiorcami projektów edukacyjnych mogą być głównie :

 • dzieci i młodzież, uczniowie i studenci, w tym wchodzący na rynek pracy,
 • kadra szkolna, akademicka i naukowa,
 • osoby zagrożone wykluczeniem lub wykluczone ekonomicznie, w tym:
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby starsze,
  • osoby bezrobotne.

V. Jakie rodzaje kosztów może objąć dofinansowanie NBP?

 • Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, który powinien być przewidziany przez wnioskodawcę indywidualnie. W ramach wkładu własnego można ująć wycenioną kwotę wkładu rzeczowego lub osobowego.
 • NBP dofinansowuje przede wszystkim:
  • koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego– przez koszty te należy rozumieć m.in. honoraria autorskie, wynagrodzenia ekspertów, koszty związane z tworzeniem i weryfikacją merytoryczną treści edukacyjnych, rozliczeniem i autoewaluacją projektu, koszty nagród, a także koszty zarządzania i koordynacji,
  • koszty produkcyjne – przez koszty te należy rozumieć m.in. koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, oprawy graficznej, koszty techniczne,
  • koszty informacyjne – przez koszty te należy rozumieć m.in. koszty działań związanych z promocją i informowaniem o projekcie oraz upowszechnianiem jego rezultatów.
 • NBP może dofinansować koszty organizacyjne, w przypadku gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji projektu i jest niezbędne do jego przeprowadzenia.
 • NBP nie dofinansowuje zakupu składników majątku, których jednostkowa cena zakupu przekracza 1000 zł brutto, chyba że stanowią nagrody przewidziane dla odbiorców projektu.
 • Wszystkie koszty projektu muszą być racjonalne, uzasadnione i niezbędne do jego realizacji.

VI. Jak złożyć wniosek na projekt edukacyjny?

 • Przed wypełnieniem wniosku należy uważnie zapoznać się z: Poradnikiem dla Wnioskodawcy: Wytyczne do wypełniania wniosku o dofinansowanie NBP (w którym znajduje się instrukcja wypełnienia wniosku, układ formularza wniosku) oraz wzorem umowy.
 • Przed złożeniem wniosku zachęcamy także do zapoznania się ze wskazówkami zawartymi w poradnikach dla wnioskodawcy: Jak przygotować dobry projekt, a potem przeprowadzić jego ewaluację oraz: Ewaluacja projektu: Praktycznie wskazówki, przykłady pytań kwestionariuszowych i narzędzi badawczych
 • Nabór wniosków o dofinansowanie NBP projektu edukacyjnego ma charakter ciągły.
 • Wnioskodawca wypełnia wniosek za pomocą generatora wniosków co najmniej 90 dni przed datą rozpoczęcia projektu.
 • Zgłoszone do NBP wnioski o dofinansowanie podlegają kilkustopniowej weryfikacji i ewaluacji. Na każdym etapie procedowania wniosku NBP może zgłaszać uwagi i sugestie poprawek. Wnioski dotyczące projektów edukacyjnych w wysokości wnioskowanego dofinansowania NBP nieprzekraczającej 30 tys. złotych przeważnie o zasięgu lokalnym i regionalnym objęte są wstępną weryfikacją Oddziałów Okręgowych NBP właściwych ze względu na adres siedziby wnioskodawcy. NBP może dofinansować także inicjatywy o zasięgu ogólnopolskim oraz przewidujące wyższe zaangażowanie finansowe NBP.

VII. Umowa i realizacja projektu edukacyjnego

 • Podstawą przekazania dofinansowania przyznanego przez NBP jest umowa zawarta między beneficjentem a Narodowym Bankiem Polskim.
 • Beneficjent za pośrednictwem tradycyjnej poczty otrzymuje przygotowaną przez NBP umowę do podpisu w dwóch egzemplarzach.
 • Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy i niezwłocznego informowania NBP o wszelkich ewentualnych odstępstwach.

VIII. Sprawozdawczość i rozliczenie projektu edukacyjnego

 • Beneficjent zobowiązany jest do bieżącego monitorowania realizowanego projektu i przesyłania raportów z monitoringu zgodnie z terminami określonymi w umowie.
 • W ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu beneficjent jest zobowiązany przekazać NBP rozliczenie projektu obejmujące: sprawozdanie merytoryczne, raport z autoewaluacji i rozliczenie finansowe sporządzone na formularzu i według wytycznych określonych w umowie.
 • Sprawozdanie merytoryczne, raport z autoewaluacji i rozliczenie finansowe przygotowane zgodnie z zapisami umowy, należy złożyć zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej do właściwego terytorialnie Oddziału Okręgowego NBP lub centrali NBP.

IX. Kontakt

Więcej informacji na temat zasad udzielania przez NBP dofinansowania projektu edukacyjnego można uzyskać pod numerem tel. 22 185 29 92, wysyłając e-mail na adres: sekretariat.dew@nbp.pl lub kontaktując się z właściwym terytorialnie Oddziałem Okręgowym NBP (Lista Oddziałów Okręgowych NBP z danymi teleadresowymi).

Reklama