Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Dotacje na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych [Łódź]

Reklama
Nabór od 09.06.2021 00:00
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty -My” ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90 – 558 Łódź tel: 796 14 14 20
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby bezrobotne, Mężczyźni, Organizacje pozarządowe, Osoby w kryzysie bezdomności, Dorośli, Kobiety, Osoby z niepełnosprawnościami
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” realizując projekt „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” ogłasza, że rekrutacja w wyniku, której powstaną nowe miejsca pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych właśnie się rozpoczyna! Jeśli jesteś zainteresowany/a pozyskaniem dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy, bliskie są Ci cele społeczne i dodatkowo masz świetny pomysł na biznes – zgłoś się do nas! Oprócz wsparcia finansowego możesz otrzymać profesjonalne wsparcie doradcze! Wszystko dostosowanie do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb. Komisja Rekrutacyjna zbiera się raz w miesiącu, każdego 25 dnia miesiąca, pod warunkiem przekazania do niej min. 3 dni robocze wcześniej min. jednego Formularza Rekrutacyjnego

Projekt „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowany jest przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z siedzibą 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 8/10   oraz Partnerów: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My z siedzibą 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 oraz Fundację Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą 91-408 Łódź, ul. Pomorska 40. 

W ramach Projektu Beneficjentowi pomocy może zostać udzielone następujące bezzwrotne wsparcie: 
1) finansowe na utworzenie miejsca pracy w wysokości 21 020,00 zł stawką jednostkową (obejmującą jedynie wydatki w kwotach netto), przy czym maksymalna kwota wsparcia na jednego Beneficjenta pomocy nie może być większa niż dziesięciokrotność wyżej wskazanej stawki jednostkowej;

2) finansowe wsparcie pomostowe oraz finansowe wsparcie pomostowe przedłużone w wysokości do 2 800,00 zł miesięcznie, na miejsce pracy przez okres pierwszych 6 miesięcy oraz finansowe wsparcie pomostowe przedłużone w wysokości do 1 400,00 zł miesięcznie na miejsce pracy przez okres kolejnych 6 miesięcy (w przypadku utworzenia miejsca pracy w wymiarze mniejszym, niż pełny etat, maksymalna kwota wsparcia pomostowego podstawowego jest proporcjonalnie pomniejszana). 

3) usługi towarzyszące:

a) specjalistycznego doradztwa z zakresu prowadzenia działalności branżowej przez okres trwałości miejsc pracy (średnio 20 godzin na jedno nowo tworzone PS lub istniejące PS); 
b) doradztwa marketingowego, psychologicznego, prawnego, biznesowego, księgowo-podatkowe i branżowego obejmującego zagadnienia ogólne z zakresu prowadzenia i rozwoju PS; 
c) wsparcia w planowaniu i realizacji zindywidualizowanych działań mających na celu reintegrację społeczną i zawodową pracowników, na których zatrudnienie udzielono  
d) mentoring w pierwszych 12 miesiącach działania PS prowadzony przez Indywidualnego Doradcę Przedsiębiorstwa Społecznego dla PS (w tym PES przekształcających się w PS);  
e) szkolenia podnoszące kwalifikacje i doświadczenia zawodowe kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy PES;  
f) wsparcia psychologicznego dla osób, które będą zatrudnione w PES i PS oraz kadry zarządzającej;  
g) zapewnienie wsparcia PS w planowaniu i realizacji zindywidualizowanych działań mających na celu reintegrację społeczną i zawodową pracowników, na których zatrudnienie udzielono wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy lub wsparcia pomostowego, 

  • Powyższe wsparcie udzielane jest obowiązkowo każdemu PS (w tym PES przekształcającemu się w PS), w zależności od indywidualnych potrzeb PS. 

Osoby kwalifikowane do zatrudnienia na nowotworzonych stanowiskach pracy:

A) Do udziału w rekrutacji kwalifikują się osoby fizyczne należące do jednej z poniższych grup: 
1. osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
2. osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
3. osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
4. osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
5. osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; 
6. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 
7. osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalany zgodnie z art. 7 ust. 5–10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych; 
8. osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
9. osób o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
10. osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
11. osoby ubogie pracujące  

B) mają miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie subregionu IV (w wyjątkowych sytuacjach rozpatrywanych indywidualnie Partner II Projektu może przyjąć Formularz Rekrutacyjny Kandydata/-ów spoza subregionu IV województwa łódzkiego pod warunkiem wyrażenia zgody przez właściwy OWES i nie przekroczenia przez OWES 20% limitu uczestników projektu spoza subregionu IV), 
C) są w wieku aktywności zawodowej 18-67 lat  (w dniu zatrudnienia), 
D) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

Pliki do pobrania

Reklama