Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Dotacje na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych [Łódź]

Reklama
Nabór od 09.06.2021 00:00
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty -My” ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90 – 558 Łódź tel: 796 14 14 20
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby bezrobotne, Mężczyźni, Organizacje pozarządowe, Osoby w kryzysie bezdomności, Dorośli, Kobiety, Osoby z niepełnosprawnościami
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” realizując projekt „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” ogłasza, że rekrutacja w wyniku, której powstaną nowe miejsca pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych właśnie się rozpoczyna! Jeśli jesteś zainteresowany/a pozyskaniem dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy, bliskie są Ci cele społeczne i dodatkowo masz świetny pomysł na biznes – zgłoś się do nas! Oprócz wsparcia finansowego możesz otrzymać profesjonalne wsparcie doradcze! Wszystko dostosowanie do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb. Komisja Rekrutacyjna zbiera się raz w miesiącu, każdego 25 dnia miesiąca, pod warunkiem przekazania do niej min. 3 dni robocze wcześniej min. jednego Formularza Rekrutacyjnego

Projekt „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowany jest przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z siedzibą 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 8/10   oraz Partnerów: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My z siedzibą 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 oraz Fundację Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą 91-408 Łódź, ul. Pomorska 40. 

W ramach Projektu Beneficjentowi pomocy może zostać udzielone następujące bezzwrotne wsparcie: 
1) finansowe na utworzenie miejsca pracy w wysokości 21 020,00 zł stawką jednostkową (obejmującą jedynie wydatki w kwotach netto), przy czym maksymalna kwota wsparcia na jednego Beneficjenta pomocy nie może być większa niż dziesięciokrotność wyżej wskazanej stawki jednostkowej;

2) finansowe wsparcie pomostowe oraz finansowe wsparcie pomostowe przedłużone w wysokości do 2 800,00 zł miesięcznie, na miejsce pracy przez okres pierwszych 6 miesięcy oraz finansowe wsparcie pomostowe przedłużone w wysokości do 1 400,00 zł miesięcznie na miejsce pracy przez okres kolejnych 6 miesięcy (w przypadku utworzenia miejsca pracy w wymiarze mniejszym, niż pełny etat, maksymalna kwota wsparcia pomostowego podstawowego jest proporcjonalnie pomniejszana). 

3) usługi towarzyszące:

a) specjalistycznego doradztwa z zakresu prowadzenia działalności branżowej przez okres trwałości miejsc pracy (średnio 20 godzin na jedno nowo tworzone PS lub istniejące PS); 
b) doradztwa marketingowego, psychologicznego, prawnego, biznesowego, księgowo-podatkowe i branżowego obejmującego zagadnienia ogólne z zakresu prowadzenia i rozwoju PS; 
c) wsparcia w planowaniu i realizacji zindywidualizowanych działań mających na celu reintegrację społeczną i zawodową pracowników, na których zatrudnienie udzielono  
d) mentoring w pierwszych 12 miesiącach działania PS prowadzony przez Indywidualnego Doradcę Przedsiębiorstwa Społecznego dla PS (w tym PES przekształcających się w PS);  
e) szkolenia podnoszące kwalifikacje i doświadczenia zawodowe kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy PES;  
f) wsparcia psychologicznego dla osób, które będą zatrudnione w PES i PS oraz kadry zarządzającej;  
g) zapewnienie wsparcia PS w planowaniu i realizacji zindywidualizowanych działań mających na celu reintegrację społeczną i zawodową pracowników, na których zatrudnienie udzielono wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy lub wsparcia pomostowego, 

  • Powyższe wsparcie udzielane jest obowiązkowo każdemu PS (w tym PES przekształcającemu się w PS), w zależności od indywidualnych potrzeb PS. 

Osoby kwalifikowane do zatrudnienia na nowotworzonych stanowiskach pracy:

A) Do udziału w rekrutacji kwalifikują się osoby fizyczne należące do jednej z poniższych grup: 
1. osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
2. osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
3. osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
4. osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
5. osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; 
6. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 
7. osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalany zgodnie z art. 7 ust. 5–10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych; 
8. osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
9. osób o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
10. osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
11. osoby ubogie pracujące  

B) mają miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie subregionu IV (w wyjątkowych sytuacjach rozpatrywanych indywidualnie Partner II Projektu może przyjąć Formularz Rekrutacyjny Kandydata/-ów spoza subregionu IV województwa łódzkiego pod warunkiem wyrażenia zgody przez właściwy OWES i nie przekroczenia przez OWES 20% limitu uczestników projektu spoza subregionu IV), 
C) są w wieku aktywności zawodowej 18-67 lat  (w dniu zatrudnienia), 
D) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

Pliki do pobrania

Reklama