Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Konkura ofert: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Reklama
Nabór od 09.06.2021 do 29.06.2021 12:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 62,105 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił uzupełniający otwarty konkurs ofert w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021” na powierzenie realizacji w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Obszar konkursu i planowane środki finansowe:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021

Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym oraz podczas wyjazdów

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 62 105,00 zł.

Warunki realizacji zadania

Termin: 9.08 - 31.12.2021 r.

Realizowanie programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich) i selektywnym (dla grup zwiększonego ryzyka) w świetlicach, ośrodkach, klubach młodzieżowych i innych miejscach organizujących wolny czas dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym na terenie Krakowa (poza szkołami) oraz podczas wyjazdów. Celem planowanych działań powinno być wzmacnianie wśród dzieci i młodzieży czynników chroniących, rozwijanie zainteresowań i promowanie zdrowego stylu życia jako alternatywa dla szkodliwych używek i nałogowych zachowań.

Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert na realizację zadań upływa w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 12. Oferty w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią oferenta(-ów) kopertach należy dostarczyć osobiście do pokoju nr 4 lub 5, parter, segment B w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta(-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta. W przypadku braku możliwości złożenia oferty w opisany wyżej sposób z powodu niedostępności siedziby Wydziału dla interesantów UMK, wynikającej z obostrzeń związanych z występowaniem choroby zakaźnej COVID-19, ofertę należy wrzucić do urny pocztowej znajdującej się w holu budynku przy ul. Dekerta 24. 

Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Reklama