Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych w formie powierzenia

Reklama
Nabór od 07.06.2021 do 23.06.2021 14:00
Wójt Gminy Srokowo
CUS w Srokowie, tel. 89 754 45 33 e-mail: kis@cussrokowo.pl
Łączny budżet 292 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 292 tys. PLN
Mężczyźni, Młodzież, Organizacje pozarządowe, Kobiety, Wolontariusze
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu w ramach realizowanego projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa: 1. Punkt doradczy dla podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Warsztaty konsultacyjne, spotkania dla członków NGO na temat wsparcia usług społecznych. 3. Warsztaty organizacji i prowadzenia wolontariatu usług społecznych dla mieszkańców.

I Rodzaje zadań:

 1. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3, W ZAKRESIE OKREŚLONYM W PKT. 1-32A USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 

1.1 Punkt doradczy dla podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działania planowane w ramach realizacji tego przedsięwzięcia będą prowadzone w formie prowadzenia punktu doradczego dla podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem realizacji zadania jest wzmocnienie działania stowarzyszeń i grup nieformalnych oraz doprowadzenie do powstawania nowych grup / stowarzyszeń oraz włączenie ich w przyszłości do świadczenia usług społecznych w gminie Srokowo na rzecz jej mieszkańców. 1. W ramach działalności Punktu powinny być świadczone bezpłatnie następujące usługi dla NGO z terenu gminy Srokowo: 1.1 doradztwo – stacjonarne ( siedziba CUS w Srokowie), internetowe, telefoniczne oraz w razie potrzeby również mobilne na terenie gminy Srokowo (wyjazdowe do miejsca w którym ma siedzibę organizacja) z zakresu: a) pozyskiwania funduszy na działania (źródła finansowania krajowe i zagraniczne) b) pisania i rozliczania projektów c) sprawozdawczości d) elementów księgowości e) zakładania organizacji f) wspierania wolontariatu oraz innych inicjatyw prospołecznych g) aktywizacji i integracji organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych h) elementów animacji, partnerstwa i tworzenia lokalnych partnerstw między i wewnątrzsektorowych w tym m.in. zasady skutecznej współpracy partnerskiej, inicjowanie partnerstwa, umowy partnerskie. Punkt doradczy dla NGO ma świadczyć usługi doradcze w wymiarze minimum 30 godz. na kwartał, a maksymalnie do 60 godzin na kwartał (liczba godzin pracy powyżej 30 godz. na kwartał Punktu jest uzależniona od zapotrzebowania organizacji pozarządowych na doradztwo) Realizacja zadania odbywać się będzie w następujących miesiącach: lipiec -październik 2021 r.; luty-czerwiec-wrzesień - listopad 2022 r.; luty- czerwiec 2023 r. W punkcie doradczym dla NGO będą dyżurować specjaliści z zakresu: a) pozyskiwania funduszy na działania (źródła finansowania krajowe i zagraniczne), pisania i rozliczania projektów b) sprawozdawczości i elementów księgowości c) zakładania organizacji i wspierania wolontariatu oraz innych inicjatyw prospołecznych d) aktywizacji i integracji organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych e) animacji, partnerstwa i tworzenia lokalnych partnerstw między i wewnątrzsektorowych w tym m.in. zasady skutecznej współpracy partnerskiej, inicjowanie partnerstwa, umowy partnerskie. Zadanie powinno charakteryzować się wysokim poziomem merytorycznym i być realizowane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w realizacji podobnych zadań, Cele zadania: - wzmocnienie działań stowarzyszeń i grup nieformalnych oraz doprowadzenie do powstawania nowych grup / stowarzyszeń, - włączenie grup/stowarzyszeń do świadczenia w przyszłości usług społecznych w gminie Srokowo na rzecz jej mieszkańców. Termin realizacji zadania: Od 10 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r Rezultaty zadania: Liczba osób korzystających ze wsparcia punktu. Liczba organizacji/grup korzystających z punktu doradczego. Beneficjenci zadania: - Stowarzyszenia, grupy nieformalne i inne organizacje z terenu gminy Srokowo Kwota dotacji ogółem: 72 000,00 zł (w 2021 r. –27 000,00 zł ; w 2022 r. -36 000,00 zł; w 2023 r. – 9 000,00 zł)

 1.2 Warsztaty konsultacyjne, spotkania dla członków NGO na temat wsparcia usług społecznych. Działania planowane w ramach realizacji tego przedsięwzięcia będą prowadzone w formie warsztatów konsultacyjnych i spotkań dla członków NGO na temat wsparcia usług społecznych. Celem organizacji warsztatów i spotkań jest pomoc w przygotowaniu organizacji pozarządowych z terenu gminy Srokowo do świadczenia lokalnych usług społecznych, pozyskiwania dotacji, rozszerzenia swojej oferty świadczonych usług. Odbędzie się 5 spotkań w miesiącu dla grupy 18 osób. Czas trwania spotkania – średnio 6 godz. Okres realizacji zadania od czerwca 2021r. do marca 2023 r. Uczestnicy spotkań warsztatowych powinni mieć także zapewniony poczęstunek ( kawa, herbata, ciastka, sok, woda, owoce). Zadanie powinno charakteryzować się wysokim poziomem merytorycznym i być realizowane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w realizacji podobnych zadań, Cele zadania: - pomoc w przygotowaniu organizacji pozarządowych z terenu gminy Srokowo do świadczenia lokalnych usług społecznych, - uaktywnienie działalności istniejących stowarzyszeń/grup nieformalnych z terenu gminy Srokowo. Termin realizacji zadania: Od 28 czerwca 2021 r. do 31 marca 2023 r Rezultaty zadania: Liczba osób biorących udział w organizowanych warsztatach i spotkaniach. Liczba organizacji/grup nieformalnych z gminy Srokowo korzystających z warsztatów i spotkań. Beneficjenci zadania: - członkowie stowarzyszeń/ grup nieformalnych działających na terenie gminy Srokowo. Kwota dotacji ogółem: 110 000,00 zł, w tym zaplanowano kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na poczęstunek+ materiały dla uczestników spotkań warsztatowych zł (40 000,00 zł w 2021 r.; 60 000,00 zł w 2022 r.; 10 000,00 zł w 2023 r.) 

2. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU.

2.1Warsztaty organizacji i prowadzenia wolontariatu usług społecznych dla mieszkańców Działania planowane w ramach realizacji tego przedsięwzięcia będą prowadzone w formie warsztatów i spotkań dla grupy min. 5 osób w 5 sołectwach/wioskach (1 spotkanie – 6 godz. dydaktycznych/ miesiąc, 5 spotkań w miesiącu tj. 30 godz./m-c). Okres realizacji zadania od lipca 2021 r. do kwietnia 2023 r. Celem organizowanych warsztatów jest przygotowanie wybranej grupy mieszkańców do realizacji usług społecznych dla osób starszych, niepełnosprawnych i innych mieszkańców w ramach działań wolontarystycznych/pomocy sąsiedzkiej. Podczas organizowanych spotkań uczestnicy warsztatów powinni zapoznać się z ideą wolontariatu, uwrażliwieniem na cierpienie, samotność i potrzebę innych; kształtowaniem postaw prospołecznych; rozwijanie empatii, zrozumienia; inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego; angażowanie się w działania na rzecz społeczności lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem; kształtowanie umiejętności działania zespołowego; współdziałanie z organizacjami społecznymi, młodzieżowymi; dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń uczestników zajęć; rozwijanie zainteresowań; zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach. Uczestnicy spotkań warsztatowych powinni mieć także zapewniony poczęstunek (kawa, herbata, ciastka, sok, woda, owoce). Zadanie powinno charakteryzować się wysokim poziomem merytorycznym i być realizowane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w realizacji podobnych zadań. Cele zadania: - przygotowanie wybranej grupy mieszkańców do realizacji usług społecznych dla osób starszych, niepełnosprawnych i innych mieszkańców w ramach działań wolontarystycznych/pomocy sąsiedzkiej. Termin realizacji zadania: Od 10 lipca 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r. Rezultaty zadania: - liczba osób biorących udział w warsztatach, - liczba zorganizowanych warsztatów. Beneficjenci zadania: - mieszkańcy gminy Srokowo Kwota ogólna dotacji: 110 000,00 zł, w tym zaplanowano kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na poczęstunek+ materiały dla uczestników spotkań warsztatowych zł (40 000,00 zł w 2021 r.; 60 000,00 zł w 2022 r.; 10 000,00 zł w 2023 r.) 

Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań opisanych w ramach projektu zgłoszonego do konkursu musi uwzględnić spełnianie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

Źródło: http://bip.gminasrokowo.pl/akty/14/typ/
Reklama