Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w 2021 roku
Nabór od 02.06.2021 do 30.11.2021 15:00
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Miejski w Żninie, Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w 2021 roku.

I.  Podmioty uprawnione

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Koła Gospodyń Wiejskich, wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 165), prowadzące działalność w dziedzinie objętej konkursem.

II.  Rodzaj zadania

1. Konkurs ofert dotyczy wsparcia zadania poprzez udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w 2021 roku.

2. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania.

3. Pula środków przeznaczonych na ww. konkurs określona w budżecie Gminy Żnin na 2021 rok wynosi 10 000,00 zł.

4. Organizacja ubiegająca się o udzielenie dotacji stanowiących wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych może złożyć jedną ofertę. Dwie lub więcej organizacji może złożyć ofertę wspólną. Złożenie przez oferenta więcej ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana.

III.      Termin i warunki realizacji zadania

1. Realizacja zadania powinna nastąpić w 2021 roku.

2. Zadanie może realizować Oferent, który prowadzi działalność statutową nieodpłatną lub odpłatną w sferze zadań objętych konkursem.

3. W ramach realizacji zadania Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy z Gminą Żnin, zgodnie z zapisem § 3 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

4. Rozpoczęcie realizacji zadania powinno nastąpić nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy, a zakończenie nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

5. Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, przyjętymi standardami oraz zgodnie z postanowieniami określonymi w umowie.

IV.      Wysokość środków publicznych

1. Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania wynosi 10 000,00 zł.

2. Oferty złożone w ramach niniejszego konkursu mogą być dofinansowane maksymalnie do kwoty 5 000,00 zł.

V.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w latach poprzednich zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie

1. W roku 2019 na realizację ww. zadań przeznaczono 10 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystała jedna organizacja na kwotę 2 200,00 zł.        

2. W roku 2020 na realizację ww. zadań przeznaczono 10 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystała jedna organizacja na kwotę 2 808,34 zł.

VI.      Termin i warunki składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od 2 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

2. Oferta powinna zawierać informację na temat zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać, a w szczególności: nazwę funduszu i programu, zakres tematyczny konkursu, termin rozstrzygnięcia konkursu, wnioskowaną kwotę dofinansowania.

3. Ofertę należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną w generatorze wniosków Witkac.pl znajdującym się na stronie internetowej www.witkac.pl. Następnie ofertę w wersji papierowej, po podpisaniu przez osoby upoważnione, złożyć wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wkład własny” i podaniem numeru konkursu:

1) osobiście w Urząd Miejski w Żninie w sekretariacie Burmistrza Żnina (pokój nr 26) lub

2) przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin.

4. Warunkiem złożenia oferty w wersji papierowej jest jej wcześniejsze złożenie w generatorze wniosków Witkac.pl.

5. Suma kontrolna oferty złożonej w wersji papierowej musi być taka sama jak suma kontrolna oferty złożonej w generatorze wniosków Witkac.pl.

6. Ostatecznym terminem złożenia dokumentów w wersji papierowej tożsamej z wersją elektroniczną jest dzień 30 listopada 2021 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu ofert do Urzędu Miejskiego w Żninie.

7. Oferta musi być opieczętowana i podpisana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu, zawierania umów i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

8. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

9. Do oferty składanej w wersji papierowej należy załączyć:

1) aktualny odpis z właściwego organu rejestrowego (zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany):

a) w przypadku fundacji i stowarzyszeń - aktualny odpis z KRS lub wydruk odpisu pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl,

b) w przypadku stowarzyszeń zwykłych, które powstały po 20.05.2016 r. lub dokonały zmian zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) i zawierają w regulaminie działalności wymagane w rozdziale 6 ww. ustawy informacje - regulamin działalności stowarzyszenia lub statut,

c) w przypadku kościelnych osób prawnych - dekret biskupa powołujący kościelną osobę prawną oraz upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych,

d) w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tzw. spółką non profit - kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia,

e) pozostałe podmioty - inny aktualny dokument właściwy dla podmiotu, potwierdzający status prawny oferenta  np. aktualny wypis z ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu,

f) w przypadku kół gospodyń wiejskich - wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

2) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

10. Podstawą rozpatrzenia oferty jest jej złożenie w formie elektronicznej i papierowej w terminie przewidzianym w ogłoszeniu.

11. Oferta nie może dotyczyć działań, których realizacja już się rozpoczęła.

VII.      Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryteria określone w Karcie oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 2 i Karcie oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 3 do powyższego zarządzenia.

2. Ocena formalna, dokonywana będzie przez pracownika Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Żninie. Z oceny formalnej sporządza się kartę oceny formalnej, która przekazywany jest Komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Żnina.

3. Na etapie badania ofert pod względem formalnym dopuszcza się możliwość jednorazowego uzupełnienia braków, gdy:

1) w złożonej ofercie papierowej brakuje podpisów,

2) do oferty nie zostały załączone wszystkie załączniki,

3) na ofercie papierowej brakuje liczby kontrolnej.

Uzupełnienie braków musi nastąpić w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia Oferenta przez pracownika dokonującego oceny formalnej (telefonicznie, email, generator wniosków Witkac.pl).

4. Oferta, której braków nie usunięto lub usunięcie braków nie nastąpiło w wyznaczonym terminie podlega odrzuceniu.

5. Oferty podlegające odrzuceniu bez możliwości ich uzupełnienia to w szczególności oferty, które:

1) zostały złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu,

2) zostały złożone tylko w wersji papierowej lub elektronicznej,

3) zostały złożone z inną sumą kontrolną na którejkolwiek stronie oferty w wersji papierowej niż suma kontrolna w wersji elektronicznej,

4) dotyczą zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,

5) zostały złożone przez podmiot nieuprawniony,

6) nie dotyczą pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu,

7) zostały podpisane przez osoby nieupoważnione do składania podpisów.

6. W sytuacji, gdy oferent złożył więcej niż jedną ofertę, wszystkie oferty podlegają odrzuceniu.

7. Oceny merytorycznej oferty dokonuje Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Żnina.

8. Komisja konkursowa, przy rozpatrywaniu ofert:

1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje,

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacje będą realizować zadanie publiczne,

4) uwzględnia planowany wkład osobowy oraz rzeczowy,

5) uwzględnia planowaną liczbę odbiorców projektu,

6) uwzględnia planowany przez organizacje procentowy udział środków finansowych własnych w stosunku do środków pochodzących z innych źródeł, na realizację zadania publicznego,

7) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne z Gminą Żnin, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

9. W skład Komisji konkursowej wchodzą:

1) przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Żninie desygnowani przez Burmistrza Żnina,

2) nie mniej niż 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niebiorących udziału w konkursie.

10. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli;

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji konkursowej,

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji konkursowej,

3) wszystkie powołane w skład komisji osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art.15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f  powyższej ustawy.

11. Na wniosek Burmistrza Żnina w skład Komisji konkursowej mogą zostać powołane także osoby z głosem doradczym, posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

12. Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszonego konkursu.

13. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.

14. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy Komisji. Dopuszcza się dokonywanie indywidualnej oceny ofert przez członków Komisji konkursowej za pośrednictwem generatora wniosków Witkac.pl.

15. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

16. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

17. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) ocena merytoryczna ofert spełniających kryteria formalne, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) sporządzenie listy rankingowej ocenionych ofert,

3) przedstawienie propozycji podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

18. Komisja konkursowa dokonuje oceny merytorycznej ofert, przyznając punkty zgodnie z kryteriami określonymi w Karcie oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 3 do powyższego zarządzenia.

19. W trakcie oceny merytorycznej można uzyskać maksymalnie 77 punktów. Do dalszego etapu konkursu przechodzą oferty, które uzyskały minimum 39 punktów.

20. Z prac Komisji sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

1) wskazanie liczby ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert w terminie oraz ofert zgłoszonych po terminie,

2) wskazanie ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej wraz z podaniem przyczyn odrzucenia,

3) informację o wyłączeniu się członków Komisji z oceny ofert z powodów, o których mowa w art.15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f powyższej ustawy,

4) zestawienie ofert ocenionych merytorycznie ze wskazaniem liczby przyznanych punktów i propozycją kwot dotacji.

21. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz.

22. Protokół zostaje przedstawiony Burmistrzowi Żnina wraz listą rankingową ofert i propozycją podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

23. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu, w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Żnina w formie zarządzenia.

24. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

25. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru ofert. W uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony.

26. Wyniki konkursu zostają ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.umznin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.

VIII.      Zasady przyznawania dotacji

1. W konkursie oferent może złożyć jedną ofertę.

2. Dwie lub więcej organizacji może złożyć ofertę wspólną. Szczegółowe uregulowania zawarte są w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Z dotacji mogą być pokryte koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania, w tym między innymi:

1) koszty związane z uczestnictwem w projekcie bezpośrednich adresatów zadania, np.: noclegi, wyżywienie, materiały szkoleniowe, wynajem pomieszczeń i niezbędnego sprzętu, materiałów warsztatowych, koszty transportu, nagród,

2) przygotowanie i druk publikacji,

3) koszty materiałów promocyjnych,

4) koszty osobowe merytoryczne, w tym np.: wynagrodzenia dla wykonawców, szkoleniowców, trenerów, ekspertów, sędziów sportowych i innych osób zatrudnionych do realizacji zadania.

4. Z dotacji nie mogą być pokryte następujące koszty:

1) prac remontowych lub budowlanych,

2) nabycia lub dzierżawy gruntów,

3) wydatki z tytułu opłat i kar umownych,

4) podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,

5) wydatki nieuwzględnione w ofercie (niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania),

6) wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,

7) wydatki związane z działalnością polityczną i gospodarczą,

8) wydatki związane z bieżącą działalnością podmiotu,

9) wydatki przekraczające poszczególne kwoty w pozycjach kosztorysu, jeżeli nastąpiło zwiększenie wydatków o więcej niż 10 %.

5. Oferenci przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Wysokość przyznanego dofinansowania może być niższa niż wnioskowana.

8. Oferent, który otrzyma dofinansowanie w wysokości niższej niż wnioskowana, zobowiązany do aktualizacji oferty w generatorze wniosków Witkac.pl. Złożenie zaktualizowanej oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na realizację zadania z niższą kwotą niż kwota wnioskowana.

9. Środki z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.

10. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Żnin reprezentowaną przez Burmistrza Żnina, a organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub Kołami Gospodyń Wiejskich, wpisanymi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, którego oferta została wybrana.

11. Oferent przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do przedstawienia wyników konkursu potwierdzających otrzymanie dotacji lub umowy z instytucją zewnętrzną, od której otrzymał dofinansowanie. Potwierdzenie otrzymania dofinansowania będzie stanowiło załącznik do umowy zawartej z Gminą Żnin.

12. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż rok budżetowy.

13. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

14. Oferent realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Żnin; w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców. Na dokumentach potwierdzających wydatkowanie środków należy umieścić adnotację, że zostały „sfinansowane z dotacji budżetowej gminy Żnin”.

15. Gmina może dokonać kontroli prawidłowości wykonywania zadania publicznego w trakcie jego realizacji oraz po jego zakończeniu.

16. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Miejskiego w Żninie wyznaczeni przez Burmistrza Żnina.

17. W przypadku kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji zadania publicznego, o zamiarze przeprowadzenia kontroli Burmistrz Żnina zawiadamia Oferenta, co najmniej 3 dni przed terminem planowanej kontroli.

18. Kontrole mogą być przeprowadzone w siedzibie Oferenta, miejscu realizacji zadania publicznego lub w Urzędzie Miejskim w Żninie.

19. W ramach kontroli  osoby upoważnione przez Burmistrza Żnina mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania publicznego oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadnia publicznego. Oferent na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

20. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

21. Po zakończeniu realizacji zadania Oferent składa sprawozdanie finansowe i merytoryczne z jego wykonania w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania określony jest w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

22. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

23. Niewykorzystane przez Oferenta środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu gminy w terminie określonym w umowie.

24. Burmistrz Żnina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

IX.      Postanowienia końcowe

1. Burmistrz Żnina zastrzega sobie prawo do: odwołania konkursu bez podania przyczyny, zmiany wysokości środków publicznych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu, terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa pomiędzy gminą reprezentowaną przez Burmistrza Żnina, a Oferentem.

3. Dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymane na realizację umowy.

4. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest pan Dariusz Karabasz Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Żninie, pokój nr 44, tel. 52 30 31 301 wew. 105.

5. Informacje o konkursie umieszczone są na stronie www.bip.umznin.pl, na stronie internetowej www.umznin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama