Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów...

Reklama
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Ostrołęka w 2021 roku
Nabór od 01.06.2021 do 11.06.2021 16:00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 138 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 80 tys. PLN
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Ostrołęka w 2021 roku.

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Ostrołęki

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Ostrołęka w 2021 roku.

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 374/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.

2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2021 roku, organizacjom pozarządowym i uprawnionym podmiotom, realizacji zadań publicznych Miasta Ostrołęki w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Zlecenie realizacji zadania przez Miasto Ostrołęka następuje w formie wsparcia zadania wraz z przekazaniem środków finansowych na dofinansowanie jego realizacji.

4. W realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczy spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ww. ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

 

 

II. Zadania będące przedmiotem konkursu ofert, wskaźniki, wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.

 

Lp.

Rodzaj zadania

Wskaźniki1

Wysokość środków finansowych na realizację zadania

1.

Działalność informacyjna i edukacyjna na temat zdrowotnych i społecznych skutków używania środków psychoaktywnych.

 

 

 

 

 

 

 

- liczba osób wyedukowanych w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków używania substancji psychoaktywnych,

- liczba i rodzaj poszczególnych działań edukacyjnych,

- liczba i rodzaj poszczególnych działań informacyjnych,

- liczba i rodzaj działań szkoleniowych - wraz z liczbą osób, do których kierowane jest działanie,

18.000 zł

2.

Wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 

- liczba i rodzaj poszczególnych programów edukacyjno – profilaktycznych,

- liczba i rodzaj poszczególnych działań profilaktycznych,

- liczba osób biorących udział w programie,

80.000 zł

3.

Przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom patologicznym poprzez realizację programów profilaktycznych pt. ”Bezpieczne wakacje w mieście i plenerze”, skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie letnim.

 

 

Liczba i rodzaj poszczególnych programów profilaktycznych wraz z liczbą osób, do których kierowane jest działanie.

40.000 zł

 

1Populację objętą zadaniem należy charakteryzować według grup:

 • dzieci i młodzież (7 – 18 lat),

 • osoby dorosłe (19 - 64),

 

- jeżeli nie da się określić konkretnej liczby osób, do których kierowane jest działanie, należy podać liczbę szacunkową.

 

 1. Zasady finansowania zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

1. Zasady finansowania zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określają przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

2. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje Oferent.

3. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych na realizację zadania.

4. Kwota przyznanych środków finansowych może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku Oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji. Rezygnację Oferent składa pisemnie dostarczając ją do Urzędu Miasta Ostrołęki (plac gen. Józefa Bema 1, 07 - 400 Ostrołęka) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: ePUAP.

5. Oferent zobowiązany jest do:

 1. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania środków finansowych w wysokości innej niż wnioskowana,

 2. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.

6. Środki finansowe zostaną przekazane jednorazowo po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego.

7. Warunkiem powierzenia zadania jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % przewidzianych do poniesienia wydatków.

8. Za wkład własny uznaje się także wkład pracy wolontariuszy, pracę społeczną członków oraz wkład rzeczowy.

9. Wycena wkładu rzeczowego Oferenta powinna być dokonywana jedynie w zakresie, w jakim ten będzie wykorzystywany podczas realizacji zadania i powinna się opierać na podstawie cen rynkowych.

10. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą stanowić więcej niż 10 % kosztów całego zadania.

11. Przez koszty administracyjne rozumie się: wynagrodzenie dla koordynatora zadania, koszty związane z rozliczeniem księgowym zadania, opłaty związane z zakupem materiałów biurowych lub licencji, wynagrodzenie dla specjalisty do spraw ochrony danych osobowych. Koszty administracyjne błędnie określone jako koszty realizacji działań będą przyporządkowane do właściwej kategorii na potrzeby oceny formalnej i merytorycznej.

12. Udział kwoty przyznanych środków finansowych na realizację zadania nie może przekraczać 80 %.

13. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L. 2018 poz. 127.2) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, w przypadku przetwarzania danych (przetwarzanie obejmuje: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych) osób będących realizatorami zadania. Oferent jest zobowiązany posiadać zgodę tych osób na przetwarzanie danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz ewaluacji. Do celów oceny oferty, organizator konkursu wymaga podania jedynie stanowisk realizatorów zadania.

14. Jedna oferta może dotyczyć realizacji wyłącznie jednego zadania, przy czym ten sam Oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę.

15. Podmiot ubiegający się o środki musi samodzielnie zrealizować zadanie, bez możliwości dalszego zlecania zadania.

16. Szczegółowe warunki realizacji zadania, jego finansowania i rozliczania zawarte będą w umowie między Prezydentem Miasta Ostrołęki a wyłonionym Oferentem.

17. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

18. Warunkiem przekazania środków finansowych jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

19. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do zgłoszenia się do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w celu uzgodnienia warunków umowy, w tym ewentualnej aktualizacji oferty, w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu ofert.

20. Niedotrzymanie powyższego terminu może być uznane za rezygnację z realizacji zadania.

21. Środki finansowe przekazane z budżetu Miasta Ostrołęki, niewykorzystane w terminie, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Miasta Ostrołęki wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

22. Realizatorzy zadań, z którymi zostanie zawarta umowa, są zobowiązani do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków.

23. W szczegółowym opisie zadania przedstawionym w ofercie Oferent powinien przedstawić analizę ryzyka niewykonania zadania publicznego.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania.

 

 1. Realizacja zadań obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2021 r. Konkretny termin realizacji zadania określa Oferent.

 2. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców Miasta Ostrołęki lub na terenie Miasta Ostrołęki, co należy wykazać w składanej ofercie.

 3. Dla środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania termin poniesienia wydatków ustala się od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania. Termin poniesienia wydatków dla środków finansowych własnych ustala się od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia zakończenia realizacji zadania.

 4. Koszty związane z realizacją zadania powstałe przed podpisaniem umowy nie będą pokrywane ze środków przyznanych na realizację zadania.

 5. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami.

 6. Oferent, na etapie realizacji zadania, ma możliwość zmiany wysokości wkładu własnego finansowego i niefinansowego bez potrzeby podpisywania aneksu do umowy, o ile nie zmniejszy się łączna wartość tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty przyznanych środków na realizację zadania.

 7. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć między poszczególnymi pozycjami kosztów, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości do 20 % wysokości pojedynczego kosztu.

 8. Podmioty, którym przyznane zostały środki na realizację zadania, są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, że realizowane zadanie jest dofinansowane z budżetu Miasta Ostrołęki. Informacja powinna być zawarta w materiałach informacyjnych, promocyjnych, publikacjach - stosownie do charakteru zadania.

 9. Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe w tym zakresie, co należy wykazać w składanej ofercie.

 10. Podmioty, którym przyznane zostały środki na realizację zadania, są zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz wszelkich obostrzeń związanych ze stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Podmiot niezwłocznie informuje o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem  COVID-19 na należyte wykonanie zadania publicznego, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

 11. Szczegółowe warunki realizacji zadania zawarte będą w umowie.

 

 1. Termin i sposób składania oferty.

 

 1. Oferent musi obligatoryjnie:

 1. wypełnić ofertę i złożyć ją w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2021 r. do godz. 16.00.

 2. złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w kancelarii Urzędu Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1, 07 - 400 Ostrołęka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2021 r. do godz. 16.00 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Ostrołęki)

 1. ofertę wygenerowaną w systemie, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu Oferenta

oraz

 1. potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane w ww. systemie, wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

 1. W przypadku awarii platformy internetowej „WITKAC” uniemożliwiającej złożenie oferty w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowego terminu składania ofert. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje zmiany innych warunków konkursu zawartych w ogłoszeniu.

 2. Oferta złożona w konkursie ofert powinna zawierać:

1) szczegółowy sposób realizacji zadania;

2) termin i miejsce realizacji zadania;

3) harmonogram działań w zakresie realizacji zadania;

4) informację o wysokości wnioskowanych środków;

5) informację o wysokości współfinansowania realizacji zadania, jeżeli dotyczy;

6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, jeżeli działalność ta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert;

7) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających wykonanie zadania, a także o zakresie obowiązków tych osób;

8) informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz kosztorys wykonania zadania, w szczególności uwzględniający koszty administracyjne.

 

 1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty.

 

 1. Do oferty należy dołączyć:

 1. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

 2. oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

 3. oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę  o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku,   na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

 5. oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

 1. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

3. Formularze oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 5 stanowią odpowiednio załączniki nr 2 - 5 do ogłoszenia.

 

 1. Kryteria i tryb wyboru oferty.

 

 1. Oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym.

 2. Ocena formalna i ocena merytoryczna oferty dokonywane są przez Komisję Konkursową powołaną w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki.

 3. Ocena formalna oferty dokonywana jest w oparciu o kartę oceny formalnej, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia, biorąc pod uwagę w szczególności, czy:

 1. Oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

 2. Oferent złożył wydruk oferty i potwierdzenie złożenia oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

 3. oferta dotyczy zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Miasta Ostrołęki lub na terenie Miasta Ostrołęki,

 4. oferta została złożona za pośrednictwem platformy internetowej „WITKAC”,

 5. oferta posiada wypełnione wszystkie wymagane punkty formularza,

 6. oferta została złożona wraz z wymaganymi załącznikami,

 7. oferta jest zgodna z zakresem zadań przedstawionych w konkursie,

 8. oferta wraz z potwierdzeniem złożenia oferty podpisane zostały przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta zgodnie z KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,

 9. oferta zawiera wymagany wkład własny,

 10. koszty administracyjne stanowią nie więcej niż 10 % kosztów zadania,

 11. Oferent jest podmiotem uprawnionym do złożenia oferty,

 12. oferta dotyczy realizacji nie więcej niż jednego zadania.

 1. Decyzją Komisji oferty niespełniające wymagań formalnych mogą być uzupełnione.

 2. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jesbt w oparciu o kartę oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 3 do ogłoszenia, biorąc pod uwagę w szczególności:

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta,

 2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,

 3. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie,

 4. planowany udział środków własnych Oferenta (nie mniej niż 20 %) oraz pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych,

 5. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

 6. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotu, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 1. Po zapoznaniu się z merytoryczną treścią oferty, każdy członek Komisji Konkursowej dokonuje indywidualnie oceny punktowej.

 2. Ostateczna ocena merytoryczna jest średnią arytmetyczną ocen poszczególnych członków Komisji.

 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 punktów.

 4. Środki finansowe na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych mogą być przyznane tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 50 punktów.

 5. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot środków na realizację zadań w sposób oraz w oparciu o zasady i kryteria określone w załączniku nr 7 do ogłoszenia.

 6. Z przebiegu konkursu ofert sporządza się protokół uzasadniający wybór ofert, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.

 7. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komisji Konkursowej składa do Prezydenta Miasta Ostrołęki wniosek o akceptację wyboru realizatorów zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 8. Decyzję o wysokości przyznanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych podejmuje Prezydent Miasta Ostrołęki w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 

 1. Terminy wyboru ofert.

 

1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30.06.2021 r.

2. Po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Ostrołęki wniosku o akceptację wyboru realizatorów zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrołęki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki w terminie do dnia 02.07.2021 r.

 

 

 

 1. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

1. Od wyników konkursu można się odwołać do Prezydenta Miasta Ostrołęki, w terminie 3 dni roboczych od opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrołęki rozstrzygnięcia konkursowego.

2. Odwołania, w formie pisemnej składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty w kancelarii Urzędu Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1, 07 - 400 Ostrołęka lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Ostrołęki).

3. Odwołania złożone w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego ogłoszenia lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Ostatecznego rozpatrzenia odwołania dokonuje Prezydent Miasta Ostrołęki.

5. Złożenie odwołania nie wstrzymuje procesu uzgadniania i zawierania umów.

 

 1. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu złożenia ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz o unieważnieniu konkursu.

 

1. Prezydent Miasta Ostrołęki zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert,

 2. przedłużenia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

2. Konkurs ofert może zostać unieważniony, w całości lub części, w przypadku, gdy:

1) na realizację zadania nie zostanie złożona żadna oferta,

2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

XI. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ostrołęki (ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07 – 410 Ostrołęka).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama