Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Dotacje podmiotowe MSWiA: Ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Reklama
Nabór od 20.05.2021 do 31.08.2021 23:59
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił zasady postępowania przy udzielaniu dotacji na 2022 rok na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

1.       Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym[1], zwanej dalej „ustawą”, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określa niniejszą „Informacją o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2022 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1, 3-9 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823)”, zwanej dalej „Informacją”, zasady postępowania przy udzielaniu dotacji na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

2.       Informacja określa wzory następujących dokumentów:

1)      wzór wniosku o udzielenie dotacji na realizację zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, stanowiący załącznik nr 1 do Informacji;

2)      ramowy wzór umowy na realizację zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, stanowiący załącznik nr 2 do Informacji;

3)      ramowy wzór oświadczenia o zgodności ze stanem prawnym i faktycznym odpisu z rejestru/wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny zleceniobiorcy oraz umocowanie osób go reprezentujących w dniu podpisania umowy/aneksu/innego oświadczenia woli, stanowiący załącznik nr 3 do Informacji;

4)      wzór sprawozdania z realizacji zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, stanowiący załącznik nr 4 do Informacji;

5)      wzór oświadczenia o braku podwójnego finansowania działań podjętych w ramach realizacji zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, stanowiący załącznik nr 5 do Informacji;

6)      ramowy wzór formularza o liczbie odbiorców zadań służących podtrzymaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu języka regionalnego, stanowiący załącznik nr 6 do Informacji.

[1] ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823)

Informacje dotyczące udzielania dotacji podmiotowych

1.       Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane organizacjom:

1)      mniejszości narodowych i etnicznych;

2)      społeczności posługującej się językiem regionalnym

  • działającym na podstawie Prawa o stowarzyszeniach[1] lub ustawy o fundacjach[2].

2.       Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane także instytucjom kulturalnym mającym istotne znaczenie dla kultury mniejszości narodowych i etnicznych lub rozwoju i zachowania języka regionalnego.

3.       Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 2, które posiadają od przynajmniej trzech lat osobowość prawną, potwierdzoną wpisem do stosownego rejestru/ewidencji lub innymi dokumentami[3] oraz realizują przynajmniej jedno z następujących zadań:

1)      działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla zachowania i rozwoju języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);

2)      wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku (art. 18 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);

3)      wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości lub w języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);

4)      działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);

5)      prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);

6)      edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach (art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku 
z art. 20 ust. 2 ustawy).

4.       Wnioskodawca, ubiegający się o przyznanie dotacji podmiotowej, składa jeden wniosek o udzielenie tej dotacji.

5.       Przy udzielaniu dotacji podmiotowych będą uwzględniane przede wszystkim koszty ponoszone przez organizację lub instytucję kulturalną na:

1)      obsługę finansową, księgową, biurową, administracyjną, prawną oraz opłatę za prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacji na realizację w 2022 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego;

2)      eksploatację[4] i najem lokali służących działalności programowej organizacji mniejszości lub społeczności posługującej się językiem regionalnym lub eksploatację i najem lokali instytucji kulturalnych.

IV. Informacje dotyczące procedury

1.       Wnioskodawcy mogą składać, w następujących terminach, wnioski o udzielenie dotacji:

a)       podmiotowych, na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 i 3-9 ustawy 
– do dnia 31 sierpnia 2021 r.

[1] ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)

[2] ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167)

[3] Pełne trzy lata muszą upłynąć najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2021 r.

[4] Pod pojęciem eksploatacja będą rozumiane m.in. opłaty za: energię elektryczną, opał, gaz, ogrzewanie, telefony, Internet, wodę, podatki od nieruchomości, opłaty stałe, np. wywóz nieczystości.

Wnioski należy składać:

1)      pocztą na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa;

2)      przy wykorzystaniu ESUD albo

3)      w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MSWiA ePUAP.

MSWiA na bieżąco publikuje na stronie https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne informacje o wszelkich zmianach i modyfikacjach Informacji, w tym w szczególności informacje na temat funkcjonowania systemu ESUD np. dotyczące nowych funkcjonalności. Zakres zmian i modyfikacji nie wymaga zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Reklama