Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda w roku...

Reklama
Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda w roku budżetowym 2021
Nabór od 31.05.2021 do 21.06.2021 15:29
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 80 tys. PLN
Urząd Miejski w Ostródzie, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda w roku budżetowym 2021.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie Rozdziału 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),  zwanej dalej ustawą oraz § 4 Uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda (Dz. Urz. Woj. War.- Maz. z dnia 4 kwietnia 2012 r., poz.1203).

 

 

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

 

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu organizowanego przez Gminę Miejską Ostróda

 

I. Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Przedmiotem konkursu jest zlecenie przez Gminę Miejską Ostróda wykonania niniejszego zadania z zakresu rozwoju sportu w formie wsparcia, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

 

Zadanie nr 1 (VIII/1/uos/2021)

- Udział klubu sportowego w rozgrywkach piłki nożnej co najmniej na poziomie III ligi rozgrywkowej, organizowanej przez ogólnopolski związek piłki nożnej.

 

Cel zadania: Stworzenie jak najlepszych organizacyjnych i finansowych warunków uprawiania sportu przez zawodników ostródzkich klubów sportowych, upowszechnienie i krzewienie sportu na terenie miasta Ostródy oraz promowanie sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców. Pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego zawodników objętych zadaniem, sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej zaangażowanej w realizację zadania, sfinansowanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy nie otrzymują stypendiów sportowych przyznanych na podstawie właściwej Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie Regulaminu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych oraz warunków i trybu przyznawania nagród w Gminie Miejskiej Ostróda za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

 

Termin realizacji zadania: 01.07- 31.12.2021 r.

 

Wysokość środków: 80 000 zł /słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych/

 

II. Terminy, miejsce i warunki realizacji zadania

 

1. Termin realizacji - zadanie winno być realizowane w miesiącach lipiec -grudzień 2021 r.

2. Miejsce realizacji – wynikające bezpośrednio ze specyfiki zadania.

3. Warunkiem realizacji zadania jest wygranie konkursu ofert i przyjęcie zlecenia realizacji zadania poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej, która szczegółowo określać będzie terminy wykonania zadania oraz inne elementy wymagane na podstawie odrębnych przepisów;

 

III. Termin i warunki składania ofert

 

 1. Ofertę – wniosek, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, o dotację na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda, wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2057), należy złożyć do dnia 21.06.2021 r. do godz. 15:29:59 za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl (dostępnego pod adresem strony internetowej: https://www.witkac.pl), w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert.

2. Wygenerowane w systemie Witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty-wniosku oraz ofertę-wniosek należy wydrukować. Powyższe dokumenty muszą być podpisane przez osoby wymienione w dokumencie rejestracyjnym, stanowiącym o podstawie działalności podmiotu oraz złożone wraz z załącznikami wskazanymi w specyfikacji konkursowej niniejszego zadania, w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, pokój nr 119 lub przekazana korespondencyjnie na wskazany adres do dnia 21.06.2021 r. do godz. 15.30 (obowiązuje data wpływu oferty-wniosku do urzędu) w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z opisem: nazwa oferenta, jego dane adresowe, nazwa i nr zadania.

3. Oferta-wniosek złożona za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl, bez złożenia papierowej wersji oferty-wniosku oraz potwierdzenia jej złożenia w ww. terminie w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostródzie - nie będzie rozpatrywana.

4. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty-wniosku uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl. Oferta-wniosek poświadczona potwierdzeniem innym niż wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl nie będzie rozpatrywana.

5. Wymagane załączniki do oferty:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),

- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innej właściwej ewidencji - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,

- imienny wykaz zawodników biorących udział w zadaniu, wraz z podaniem numeru posiadanej licencji wydanej przez właściwy polski związek sportowy.

6. Przy wypełnianiu części III pkt 5 formularza oferty - "Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego" ze względu na obecną sytuację epidemiczną, tam gdzie jest to możliwe, oferent powinien wskazać ryzyka związane z planowanym zadaniem i uwzględnić alternatywne rozwiązania dotyczące realizacji zadania i poszczególnych działań w harmonogramie.

7. W przypadku utrzymującej się pandemii w trakcie realizacji zadania, wszystkie działania muszą być prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.


Z uwagi na złożone oświadczenie w końcowej części oferty, że wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym, złożone kopie dokumentów nie wymagają poświadczenia zgodności
z oryginałem. Niemniej jednak Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość zażądania od oferenta oryginału lub potwierdzonej kopi dokumentu w przypadku, gdy kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2021 r., o godz. 9.00 w sali nr 202 Urzędu Miejskiego
w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty składające oferty. Dokonanie wyboru ofert nastąpi do 30 dni od ich otwarcia.

Powołana przez Burmistrza Miasta Ostróda, zwanego dalej Burmistrzem, Komisja konkursowa, przedkłada Burmistrzowi zestawienie zaopiniowanych klubów sportowych oraz wysokość proponowanych kwot dotacji, uwzględniając zaproponowany zakres i zakładane efekty realizacji celu publicznego oraz możliwości finansowe Gminy Miejskiej Ostróda.

Przy opiniowaniu ofert Komisja konkursowa oraz Burmistrz będą kierować się następującymi kryteriami:

a) przygotowanie klubu sportowego i do realizacji zadania (dotychczasowe doświadczenia samorządu we współpracy z klubem sportowym, doświadczenie w realizacji podobnych zadań,  posiadane zasoby lokalowe, sprzętowe i finansowe klubu, dostępność dla osób niepełnosprawnych, personel klubu przewidywany do realizacji zadania)

maksymalnie 20 punktów

b) sposób realizacji zadania (zgodność oferty z założeniami konkursu, adekwatność i jakość przyjętych metod i działań do realizacji zadania, efekty realizacji zadania w stosunku do założeń konkursu, harmonogram działań w odniesieniu do zadania)

maksymalnie 50 punktów

c) budżet zadania (ogólny oraz jednostkowy koszt realizacji zadania, przejrzystość kalkulacji, wkład ze źródeł innych niż budżet gminy)

maksymalnie 30 punktów

 

Szczegółowe kryteria oceny oferty określa Karta oceny merytorycznej, stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

                                    

Po zapoznaniu się z propozycją Komisji konkursowej, Burmistrz dokonuje wyboru ofert i udziela dotacji, ustalając jednocześnie jej ostateczną wysokość.

Od odmowy przyznania przez Burmistrza dotacji odwołanie nie przysługuje.

Burmistrz Miasta Ostróda zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

V. Zasady przyznawania dotacji

 

1. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji i warunki realizacji zadania, określone zostaną     w zawartej umowie, na dofinansowanie zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda z klubem sportowym.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3.Oferta musi spełniać wymogi określone w dokumentacji konkursowej oraz przepisach prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz w Uchwale Nr XIX/104/2012 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda (Dz. Urz. Woj. War.- Maz. z dnia 4 kwietnia 2012 r., poz. 1203).

4. W ofercie należy wypełnić pkt 6 w Części III w odniesieniu do zakładanych rezultatów realizacji zadania określonych w części I. Ogłoszenia o konkursie – zakładane rezultaty należy określić liczbowo.

5. Oczekiwane rezultaty zadania oraz oczekiwane źródła danych o osiągniętych wskaźnikach:

 1. liczba zawodników klubu, którzy wzięli udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanych przez ogólnopolski związek sportowy– terminarze rozgrywek, deklaracje uczestnictwa, listy obecności;
 2. liczba zrealizowanych godzin szkoleń sportowych – harmonogramy treningów, karty pracy osób prowadzących szkolenia, listy obecności;
 3. liczba rozgrywek, w których uczestniczyli zawodnicy klubu sportowego – harmonogramy/terminarze rozgrywek/ zawodów, zgłoszenia zawodników, drużyn do udziału w zawodach/rozgrywkach, wykazy zawodników;
 4. liczba osiągniętych sukcesów we współzawodnictwie sportowym zawodników, drużyn na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym – zaświadczenia z polskich związków sportowych o powołaniu do kadry, na eliminacje, dyplomy, informacje prasowe, w tym media społecznościowe;
 5. liczba przeprowadzonych rozgrywek piłki nożnej – informacje prasowe, w tym media społecznościowe, kalendarze z polskich związków sportowych lub innych federacji, wykazy zawodników, drużyn biorących udział, regulaminy zawodów, itp.

6. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z:

 1. realizacją programu szkolenia sportowego zawodników objętych zadaniem,
 2. zakupem sprzętu sportowego niezbędnego do wykonania przedsięwzięcia objętego wsparciem,
 3. pokryciem kosztów uczestnictwa w rozgrywkach prowadzonych w ramach zadania,
 4. pokryciem kosztów korzystania z obiektów/ obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego zawodników objętych zadaniem,
 5. sfinansowaniem wynagrodzenia kadry szkoleniowej zaangażowanej w realizację zadania,
 6. sfinansowaniem stypendiów sportowych dla zawodników, którzy nie otrzymują stypendiów sportowych przyznanych na podstawie właściwej Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie Regulaminu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych oraz warunków i trybu przyznawania nagród w Gminie Miejskiej Ostróda za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

7. Dopuszcza się przeznaczenie środków przekazanej dotacji na wydatki związane z  zakwaterowaniem i wyżywieniem osób biorących udział w realizacji zadania.

8. Środki przekazanej dotacji klub sportowy zobowiązany będzie wydatkować w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, a także optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów w myśl art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

9. Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie,  określonymi w zestawieniu kosztów realizacji zadania publicznego, do 10% zmienianej pozycji, z zachowaniem kwoty dotacji. Przesunięcia dotyczą wszystkich kosztów, nie tylko z dotacji i mogą być dokonywane  w zakresie nie wpływającym na zmianę kryteriów wyboru oferty. Zmiany powyżej 10% wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Zleceniodawcy.

10. Z dotacji nie mogą być finansowane wydatki z tytułu:

 1. transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
 2. wpisowego z tytułu przynależności do klubu/ligi/federacji sportowych, wynikających        z obowiązków statutowych klubu sportowego,
 3. wypłat nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zaangażowanych w realizację zadania,
 4. kosztów zakwaterowania, w przypadku gdy realizacja zadania odbywa się na terenie Ostródy,
 5. zapłaty odsetek, kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
 6. zobowiązań klubu sportowego, w szczególności: zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 7. realizacji innego zadania dofinansowanego ze środków publicznych, w szczególności  dotacją udzieloną z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na zasadach i w trybie przepisów określonych w art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 1057, ze zm.),
 8. zakupu nieruchomości,
 9. innych wydatków, które nie odnoszą się jednoznacznie do realizowanego zadania.

 

VI. Podmioty uprawnione o składania ofert

 

Ofertę - wniosek o dotację na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda, wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. poz. 2057), zwanego dalej „ofertą”, mogą składać kluby sportowe, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które są zarejestrowane i prowadzą działalność sportową na terenie Gminy Miejskiej Ostróda.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

Podmiot, z którym podpisana zostanie umowa na realizację przedmiotowego zadania, będzie miał obowiązek nieodpłatnego informowania o źródle jego współfinansowania pochodzącym z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda. Podjęte działania w tym zakresie winny być realizowane, w szczególności, poprzez:

       a. umieszczenie w sposób widoczny dla publiczności i mediów herbu Miasta Ostródy na:

- ubiorach sportowych zawodników (jeśli odrębne przepisy na to zezwalają), które będą prezentowane podczas meczów/rajdów/zawodów oraz innych wydarzeń sportowych objętych wsparciem, a także w miarę możliwości - podczas otwartych treningów zawodników, w przypadku ich organizacji,

- autokarze lub innym środku transportu służącym do przewozu zawodników celem realizacji niniejszego zadania,

- prezentację Gminy Miejskiej Ostróda na własnej stronie internetowej (jeśli taką posiada) jako podmiotu dotującego realizację zadania,

 1. ekspozycję Gminy Miejskiej Ostróda na co najmniej jednym banerze reklamowym o wymiarach nie mniejszych niż 2m x 1m, tj.:

- obligatoryjnie podczas każdego rozgrywanego w Ostródzie spotkania tenisa stołowego/meczu piłki nożnej/ meczu piłki siatkowej ( halowej i plażowej)/ rajdu/ zawodów/ innych wydarzeń sportowych realizowanych w ramach zadania;

-  fakultatywnie podczas innych wydarzeń sportowych, w których Zleceniobiorca będzie brał udział.

 1. umieszczenie na stronie internetowej (jeśli posiada) linku do aktualnej strony internetowej Gminy Miejskiej Ostróda,
 2. umieszczanie herbu Miasta Ostródy wraz z informacją Koszty udziału w rozgrywkach/wyścigach współfinansowane są przez Gminę Miejską Ostróda na wszelkich materiałach poligraficznych, informacyjnych, promocyjnych i reklamowych drukowanych bądź wytwarzanych w związku z uczestnictwem w rozgrywkach tenisa stołowego/rajdach/wyścigach/innych wydarzeniach sportowych prowadzonych w ramach zadania, w szczególności na plakatach, ulotkach promocyjnych, programach meczowych, biletach i zaproszeniach,
 3. upowszechnianie informacji o współpracy Zleceniobiorcy z Gminą Miejską Ostróda, w szczególności podczas trwania meczów tenisa stołowego/rajdu/wyścigu/innego wydarzenia objętego wsparciem, a także w prasie, na stronie internetowej Zleceniobiorcy, jak również podczas konferencji prasowych i spotkań z kibicami,
 4. dokumentowanie podjętych działań promocyjnych i dołączenie stosownych dokumentów oraz materiałów potwierdzających dokonanie tychże czynności do sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, objętego dofinansowaniem.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA- PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) dalej RODO informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24.; tel. 89 642 94 00, e-mail: um@um.ostroda.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: Jacek Pietrzyk tel. 89 642 94 30. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1, lit. b) RODO tj. w celu zawarcia i wykonania umowy;

b) art. 6 ust.1 lit.c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

c) art. 6 ust. 1, lit. e) RODO tj. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

d) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody  art. 6 ust. 1, lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.         

4) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie     i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta.    

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w  pkt. 3 celów, a  po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, jak również innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów. Okres przechowywania Państwa danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia  i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Państwa dane osobowe zostaną  usunięte lub zarchiwizowane.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.                                            

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie państwa danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i  jest wymogiem udziału Pani/Pana w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych oraz zawarcia umowy.

10) Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie odmowa załatwienia Państwa sprawy, wynikająca z formalnej i prawnej niemożności jej rozstrzygnięcia.

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1- wzór oferty

Załącznik nr 2- karta oceny merytorycznej oferty

Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania

Załącznik nr 4 - instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac

Załącznik nr 5- instrukcja składania ofert w systemie Witkac-01-03-2019-v03-04-20

Załącznik nr 6- Regulamin Komisji Konkursowej

 

Wzory druków konkursowych oraz specyfikacja zadania, dostępna jest ponadto w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie, pokój nr 115, w godz. 7.30-15.30, tel. 89 642 94 74.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostróda, dnia 31 maja 2021 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama