Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - II TURA

Reklama
Nabór od 28.05.2021 do 21.06.2021 23:59
Wydział Promocji i Turystyki
Łączny budżet 56,9 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 56,9 tys. PLN
Urząd Miasta Torunia, Wydział Promocji i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - II TURA.

Przedmiot konkursu

  1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań gminy w roku 2021 w zakresie: upowszechniania turystyki i krajoznawstwa
  2. Celem realizacji zadania jest  wzmocnienie rozpoznawalności Torunia, wzmocnienie potencjału zespołu staromiejskiego w Toruniu, wzmocnienie turystycznych marek Torunia, rozszerzenie strefy turystycznej Torunia w oparciu o zasoby historyczne, wzmocnienie potencjału Torunia w zakresie turystyki edukacyjnej, rozwój turystyki biznesowej w Toruniu (zgodnie z celami I.4, II.1, II.2, II.3, IV.1, V.1 Strategii rozwoju turystyki dla miasta Torunia na lata 2013-2020) oraz  wdrożenie działań pomocowych dla branży turystycznej w związku z trudną sytuacją wywołaną pandemią koronowirusa, w terminie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

 

Rodzaj i formy realizacji zadań

 

1. Zadanie może być realizowane w różnych formach poprzez:

  •  wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę jako ośrodek turystyczny;
  • wspieranie działań mających na celu pomoc podmiotom branży turystycznej dotkniętych pandemią m.in. poprzez organizację szkoleń, spotkań branżowych, webinarów, inicjatyw promujących działalność oraz akcji internetowych również za pośrednictwem mediów społecznościowych;
  • wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie szlaków turystycznych, których trasa wiedzie przez Gminę Miasta Toruń;
  • organizację ogólnodostępnych imprez turystycznych i krajoznawczych, spływów, rajdów, zlotów, złazów, rejsów, wycieczek oraz gier miejskich na terenie miasta Torunia o charakterze lokalnym, krajowym lub międzynarodowym;
  • tworzenie publikacji/ulotek/gier (zarówno wersji papierowych, jak i on line) przyczyniających się do wzmocnienia turystycznych marek Torunia oraz potencjału turystycznego miasta;
  • organizację innych inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój turystyki i krajoznawstwa w Toruniu, w tym również działania internetowe.

 

2. Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji realizowanego zadania zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

3. W przypadku wyboru ofert, realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2021

 

  1. Na realizację zadania w II Turze w roku 2021 przeznacza się kwotę w wysokości: 56.900 zł. Łącznie w 2021 r. planuje się przeznaczenie kwoty 130.000 zł.
  2. Kwoty te mogą ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Torunia lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Miasta Toruń w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama