Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Konkurs na wkłady własne 2021 IV nabór

Reklama
Nabór od 24.05.2021 do 15.06.2021 15:30
Biuro Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Gmina Lublin, Biuro Partycypacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs na wkłady własne 2021 IV nabór.

Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zwanej dalej "ustawą", w związku z § 7, ust. 5 Programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 724/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, zwanego dalej „Programem współpracy”, ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Lublin.

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama