Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Nabór ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. mały grant w obszarze oświata i wychowanie
Nabór od 24.05.2021 do 26.05.2021 23:59
Wydział Oświaty i Kultury
Łączny budżet 14 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci

Najważniejsze informacje dotyczące naboru wniosków w trybie art 19a

Organ wykonawczy może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania projektów nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
  • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
  • projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. Małego Grantu decyduje Burmistrz, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;

 

W formie papierowej powinien zostać dostarczony formularz "Oferty realizacja zadania" oraz "Potwierdzenie złożenia oferty" (wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację zgodnie z jej statutem) wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Wskazane wyżej dokumenty należy złożyć w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Urzędzie Miejskim w Jarocinie - Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin (decyduje data wpływu do Urzędu).

Uwaga!

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis imienia i nazwiska, który umożliwi swobodną weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż ww. dokument został prawidłowo podpisany.

Informujemy również:

Że w przypadku zawarcia umowy dotacyjnej podmiot ma możliwość na dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w szacunkowej kalkulacji  kosztów. Dopuszczalne zwiększenie pojedynczego kosztu finansowanego z dotacji nie może wynieść więcej niż 10 % może jednak ulec zmniejszeniu w dowolnej wysokości.

Gmina Jarocin zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie gminy, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału merytorycznego zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Źródło: Gmina Jarocin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama