Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Nabór od 20.05.2021 do 11.06.2021 15:00
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu: (+48) 68456 49 65 lub w Wydziale Oświaty i Spraw społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a, pok. 209.
Łączny budżet 166 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Zielona GÓRA ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021roku - Akcja Lato ’2021.

Rodzaj i formy zadania.

Zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku letniego dzieci i młodzieży mogą być wykonywane poprzez organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonego z działalnością wychowawczą, w szczególności w formie aktywnego wypoczynku w mieście i jego okolicach oraz obozów, kolonii itp.

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 166000 złotych (słownie:sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem - patrz poniżej.

Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Zielona Góra lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Oferty należy składać na portierni Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a, w terminie: wypoczynek letni – AKCJA LATO’2021 – do dnia 11 czerwca 2021 roku, w godz.pracy urzędu, tj.: poniedziałek: 7.30 -16.00, wtorek: 7.30 -15.30, środa: 7.30 –15.30, czwartek: 7.30 -15.30, piątek: 7.30-15.00.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

Druk oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Miasta Zielona Góra: www.zielona-gora.pl z zakładki „Organizacje pozarządowe”-„Konkursy ofert”, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej urzędu www.bip.zielona-gora.pl z działu„Konkursy ofert”.

Reklama