Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Reklama
Nabór od 18.05.2021 do 14.06.2021 17:00
Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach
Łączny budżet 123 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wakacje 2021.

Konkurs obejmuje zadania mające na celu organizację działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2021 roku, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2021, zgodnie z priorytetem zapisanym w Programie współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Zlecanie realizacji w/w zadania następuje w formie wspierania. Wymagany udział finansowy organizacji pozarządowej składającej ofertę wynosi minimum 10% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Uczestnikami wypoczynku mogą być dzieci i młodzież szkolna do 19 roku życia zamieszkała na stałe na terenie Gminy Myślenice.

Wysokość dotacji na realizację zadania:

1. Wysokość przewidywanej dotacji na realizację zadania w roku 2021 wynosi 123.000,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100 groszy).

2. Maksymalna wysokość dotacji dla jednego podmiotu organizującego wypoczynek – kolonie, obóz w formie „wyjazdowej” nie może być wyższa niż 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy),

a) uczestnik musi pokryć koszty pobytu w kwocie nie mniejszej niż 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100 groszy).

3. Maksymalna wysokość dotacji dla jednego podmiotu organizującego wypoczynek w miejscu zamieszkania w formie półkolonii nie może być wyższa niż 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy).

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty, których celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ratownictwa i ochrony ludności, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Złożona oferta musi spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz być zgodna ze wzorem określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), opatrzona pieczęciami im podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

Do oferty podmioty zobowiązane są dołączyć kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

Oferty sporządzone wadliwie, nieprawidłowo podpisane lub złożone bez wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. Uwaga: Oferty, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych będą odrzucone bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia.

Złożone oferty rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Komisja Konkursowa według określonych kryteriów .

Zarekomendowaną przez Komisję Konkursową ofertę zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice. Pozytywna decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice jest podstawą do przekazania wybranemu podmiotowi dotacji w drodze umowy, której wzór stanowi załącznik do cytowanego Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takiej sytuacji oferent zobowiązany jest dokonać aktualizacji kosztorysu i/lub aktualizacji harmonogramu realizacji zadania jeśli dotyczy. Oferent może także zrezygnować z dokonania aktualizacji kosztorysu i/lub aktualizacji harmonogramu realizacji zadania i tym samym wycofać ofertę z konkursu.

Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rodzin ubogich z terenu Miasta i Gminy Myślenice w okresie wakacji 2021 roku.

Zgodnie z treścią Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 253/XIX/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie: „Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślenice na rok 2021”, oraz na podstawie ustawy o pomocy społecznej ustalono, że uprawnionymi do uzyskania dotacji są dzieci i młodzież: dotknięte sieroctwem (półsieroctwem) lub przebywające w rodzinach zastępczych, z rodzin niepełnych, wielodzietnych, z rodzin w których występuje alkoholizm lub narkomania, przemoc, z rodzin dotkniętych zdarzeniami losowymi czy sytuacją kryzysową, z rodzin ofiar klęsk żywiołowych, z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dofinansowanie dotyczące organizacji wypoczynku w formie „wyjazdowej” - tj. kilkudniowej kolonii lub obozu maksymalne dla jednego uczestnika nie może być wyższe niż 90% całkowitych kosztów jednostkowych pobytu uczestnika (w ofercie należy podać koszt jednostkowy pobytu).

Do złożonej oferty dotyczącej organizacji wypoczynku w formie „wyjazdowej” podmiot ubiegający się o zlecenie i dotację musi dołączyć:

- listę uczestników według poniższego wzoru, zaopiniowaną przez pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły (jeśli w placówce nie ma pedagoga) do której uczęszczają uczestnicy, ewentualnie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

 

lp

imię i nazwisko

uczestnika

wiek

uczestnika

adres

zamieszkania

szkoła,

do której uczęszcza

wpłata uczestnika

wysokość

dotacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każda organizacja pozarządowa może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie jednego zadania, tj. może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Wyodrębniona dokumentacja finansowo - księgowa i ewidencja księgowa zadania publicznego winna być prowadzona zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Dokumentacja finansowo-księgowa związana z realizacją zadania, dotycząca zarówno dotacji jak i innych środków finansowych winna być opisana zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatku mogą być wyłącznie faktury lub inne dowody księgowe opisane w następujący sposób:

1) opatrzone na odwrocie pieczątką z adresem siedziby beneficjenta dotacji,

2) sporządzonym w sposób trwały opisem zawierającym informacje:

a) nazwę zadania i numer umowy,

b) w jakiej wysokości i z jakich środków została pokryta wydatkowana kwota,

c) jakie było przeznaczenie zakupionego towaru, usługi lub innego rodzaju opłacone należności,

informacje te winny być podpisane przez osobę odpowiedzialną za rozliczenia finansowo – księgowe beneficjenta.

Jeżeli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20 %.

Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 1, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

Organizacja pozarządowa realizująca zadanie zobowiązana jest do stosowania ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w sytuacji gromadzenia danych osobowych związanych z konkursem.

Mając na uwadze ograniczenia związane z pandemią przygotowanie i podpisanie umów oraz realizacja zadania będzie możliwa po ustaniu zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Mając na uwadze ograniczenia związane z pandemią przygotowanie i podpisanie umów oraz realizacja zadania będzie możliwa po ustaniu zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

W przypadku organizacji wypoczynku w formie „wyjazdowej”, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie możliwości finansowania z dotacji kosztów wykonania testów w kierunku COVID-19.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez aplikację tzw. generator wniosków Witkac.pl. oraz ofertę należy złożyć w formie papierowej na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2021 r. do godz. 17.00.

Uwaga: Oferta złożona tylko w formie papierowej zostanie odrzucona.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 

1. Oferty zostaną otwarte i rozpatrzone w terminie do 14 dni.

 

2. Złożone oferty rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Komisja Konkursowa według określonych kryteriów:

 

1) Ocena formalna polegać będzie na sprawdzeniu czy:

a) oferta została złożona przez podmiot uprawniony,

b) oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

c) zadanie mieści się w działalności statutowej oferenta i jest zgodne z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu o konkursie,

d) termin realizacji zadania wpisany do oferty jest zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie,

e) oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty,

f) oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub statutu,

g) oferta zawiera wymagane załączniki,

h) w ofercie przedstawiono szczegółowy plan finansowy (kosztorys) zadania, spójny z rzeczowym harmonogramem) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno – rachunkowym,

i) oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania wkładu własnego – opłaty od adresatów zadania, pomimo, że organizacja (wg stanu, odpisu z KRS-u, innego równoważnego dokumentu) nie prowadzi działalności odpłatnej.

2) W sytuacji niespełnienia w/w wymogów oferta zostanie odrzucona za względów formalnych.

3) Kryteria merytoryczne stosowane przy wyborze ofert:

a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową,

b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego,

c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie,

d) planowany udział środków własnych podmiotu lub pozyskanych przez organizację z innych źródeł na realizację zadania,

e) planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

f) doświadczenie w realizacji zadań tego typu lub innych we współpracy z administracją publiczną, biorąc pod uwagę m.in. rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4) Kryteria merytoryczne oceniane są w skali od 1 do 5 pkt.

Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków zespołu opiniującego stanowi „ocenę oferty”.

Oferty, które otrzymały kolejno najwyższą liczbę punktów będą zarekomendowane do udzielenia dotacji, przy czym wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferenta do otrzymania dotacji wynosi 50% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania.

Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji jest ostateczna i nie stosuje się trybu odwołania.

Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości w BIP Gminy Myślenice, na stronie internetowej Gminy Myślenice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz w Gazecie Myślenickiej.

Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice z siedzibą w Myślenicach przy ul. Rynek 8/9, e-mail: info@myslenice.pl zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach.

Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach realizujący powierzone zadania. Dane mogą być przekazywane innych organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (t.j. Dz. U z 2011 r., Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

Informacja o wysokości środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach dotacji na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju:

1. W roku 2020 przekazano środki w wysokości 95.757,50 zł.

2. W roku 2019 przekazano środki w wysokości 129.000,00 zł.


 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama