Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Konkurs RPOWP: Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF

Reklama
Nabór od 28.04.2021 do 30.07.2021 15:00
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
Łączny budżet 6,2 mln PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny, Dzieci, Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF.

Typ projektu nr 1:

Projekty w zakresie usług społecznych:

  • Infrastruktura związana z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
  • Infrastruktura związana z usługami wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
  • Infrastruktura w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych

Numer naboru: RPPD.08.04.02-IZ.00-20-002/21

ermin, od którego można składać wnioski

28 kwietnia 2021 r. od godziny 7:30

Termin, do którego można składać wnioski

30 lipca 2021 r. do godziny 15:00 (Zmiana z 10.05.2021)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2021 r(Zmiana z 10.05.2021)

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie Generatora Wniosków Aplikacyjnych w terminie od 28 kwietnia 2021 r. od godziny 7:30 do 30 lipca 2021 r. do godziny 15:00. (zmiana z 10.05.2021)

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu tj. do 4 sierpnia 2021 r. (zmiana z 10.05.2021)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Poddziałania 8.4.2 (EFRR):

  • infrastruktura związana z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
  • infrastruktura związana z usługami wsparcia rodziny i pieczy zastępczej;
  • Infrastruktura w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną wnioskowana w projekcie kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji w przypadku pomocy, o której mowa w art. 56 ust. 6 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014 r., nr L 187/1) oraz 85% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny % poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 6 200 000,00 PLN.

Reklama