Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Rozwój wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej w dzielnicach m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 12.05.2021 do 07.06.2021 12:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Rozwój wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej w dzielnicach m.st. Warszawy.

Zadanie dotyczy opracowania i realizacji działań edukacyjnych i wspierających proces organizacji wolontariatu oraz rozwój wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej w dzielnicach m.st. Warszawy. Działania powinny uwzględniać specyfikę każdego z 18 ośrodków pomocy społecznej i możliwie w jak największym stopniu zachowywać zindywidualizowane podejście do współpracy z każdą z placówek.

Zadanie powinno być realizowane m.in poprzez:

 1. organizację szkoleń grupowych oraz wsparcia indywidualnego na temat organizacji wolontariatu dla pracowników ośrodków pomocy społecznej,
 2. wypracowanie w każdym z ośrodków pomocy społecznej Programu Wolontariatu – dokumentu określającego sposób organizacji wolontariatu w instytucji, zgodnie
  z przygotowaną przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy metodologią tworzenia takich dokumentów. Szczegóły na temat tworzenia Programów Wolontariatu można znaleźć na portalu „Ochotnicy warszawscy” – https://ochotnicy.waw.pl/baza/343-broszura-jak-przygotowac-program-wolontariatu-poradnik-dla-instytucji-publicznych
 3. integrację środowiska koordynatorów wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej poprzez wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk organizacji wolontariatu w obszarze pomocy społecznej,
 4. bieżące wsparcie ośrodków pomocy społecznej odnośnie współpracy z wolontariuszami.

Realizacja zadania powinna zakładać możliwość udziału w planowanych działaniach przedstawicieli wszystkich 18 ośrodków pomocy społecznej w dzielnicach m.st. Warszawy. Rekrutacja ośrodków pomocy społecznej do udziału w realizowanych w ramach zadania działaniach będzie odbywać się w ścisłej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

W ofercie należy uwzględnić warunki związane z koniecznością utrzymania reżimu sanitarnego i braku możliwości swobodnego, bezpośredniego kontaktu wolontariuszy z podopiecznymi placówek oraz z koordynatorami wolontariatu. W przypadku braku możliwości organizacji działań w formie bezpośrednich spotkań Oferent powinien założyć możliwość organizacji działań w formie on-line.

Działania powinny być planowane z uwzględnieniem poniższych wniosków wynikających z diagnozy stanu wolontariatu w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej, która została przeprowadzona
w 2020 roku przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

 • Wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej w Warszawie jest organizowany od lat i przynosi wiele korzyści zarówno dla instytucji, mieszkańców objętych pomocą ośrodków pomocy społecznej, jak i wolontariuszy.
 • W ośrodkach pomocy społecznej wolontariusze cieszą się uznaniem, ich wizerunek jest bardzo pozytywny. Są postrzegani jako osoby zaangażowane, obowiązkowe i chętne do pomocy, dostrzega się ich altruistyczne motywacje.
 • Zadania wolontariuszy dotyczą najczęściej bezpośredniego wspierania mieszkańców korzystających z pomocy ośrodków pomocy społecznej: dzieci i młodzieży (korepetycje, odrabianie lekcji), w drugiej kolejności seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Wolontariusze chętnie angażowani są także do organizacji wydarzeń.
 • Każdy ośrodek pomocy społecznej posiada własną specyfikę działania decydującą o charakterze wolontariatu, rodzaju i skali zadań przewidzianych dla wolontariuszy.
 • W przypadku większości ośrodków liczba wolontariuszy jest niewystarczająca.
 • Najpopularniejszy model organizacji wolontariatu to stałe (długoterminowe) zaangażowanie wolontariuszy, w tym także osób niepełnoletnich.
 • W większości ośrodków pomocy społecznej trudno określić istnienie zintegrowanej grupy wolontariuszy – przeszkodą jest brak czasu, zasobów i środków na budowanie zespołu, integrowanie wolontariuszy.
 • Szkolenia i przygotowanie wolontariuszy do wykonywania zadań są często realizowane doraźnie. Należałoby opracować stałe, jednolite procedury, standardy szkoleniowe czy programy. Regulacji wymaga obszar wprowadzania wolontariusza do pracy oraz monitorowania wykonywanych przez niego zadań.
 • Większość pracowników koordynujących wolontariat posiada odpowiednie kompetencje do tego działania oraz jest świadoma wyzwań rozwojowych i wiedzy jakiej jeszcze potrzebuje by rozwijać wolontariat. Jednocześnie, w przypadku części z osób koordynujących wolontariat istnieje konieczność uzupełnienia wiedzy i przeszkolenia w zakresie organizacji wolontariatu.
 • Każdy z ośrodków pomocy społecznej posiada własną specyfikę organizacji wolontariatu. Mimo to istnieją wspólne obszary, a część ośrodków stosuje zbliżone metody organizacyjne wypracowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Istnieje potencjał dzielenia się dobrymi praktykami części ośrodków pomocy społecznej z pozostałymi ośrodkami.

 

Zadanie powinno być zrealizowane poprzez:

Opracowanie merytoryczne, zaplanowanie i realizację działań mających na celu rozwój wolontariatu w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej, z uwzględnieniem specyfiki działań i funkcjonowania każdego z ośrodków pomocy społecznej.

Oferta powinna zakładać pracę indywidualną oraz grupową z pracownikami - koordynatorami wolontariatu w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej.

W każdym ośrodku pomocy społecznej powinien zostać wypracowany indywidualny, wewnętrzny dokument Program Wolontariatu uwzględniający specyficzne potrzeby instytucji odnoszące się do organizacji wolontariatu. Ponadto, pracownicy każdego z ośrodków, wyznaczeni do koordynacji wolontariatu, powinni uzyskać lub wzmocnić kompetencje niezbędne do współpracy
z wolontariuszami, umożlwiające organizację wolontariatu zgodną ze „Standardami współpracy z wolontariuszami” będących elementem projektu „Ochotnicy warszawscy”. Treść projektu „Ochotnicy warszawscy” dostępna jest na stronie www.ochotnicy.waw.pl.

Zgodnie z przygotowaną przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy metodologią (https://ochotnicy.waw.pl/baza/343-broszura-jak-przygotowac-program-wolontariatu-poradnik-dla-instytucji-publicznych), w treści wewnętrznego dokumentu – Programu Wolontariatu powinny zostać uwzględnione treści dotyczące m.in.: wizji wolontariatu w placówce, miejsca wolontariatu
w strukturach organizacyjnych, zadań wolontariuszy, profilu wolontariuszy, promocji i rekrutacji, jak również wytyczne dotyczące przygotowywania wolontariuszy do działania, systemu komunikacji
i motywacji oraz podsumowywania współpracy z wolontariuszami. Tworzenie i wdrażanie Programów Wolontariatu powinno odbywać się w ścisłej współpracy z koordynatorami wolontariatu, pracownikami i dyrekcją w poszczególnych ośrodkach pomocy społecznej.

Zadanie powinno obejmować także realizację szkoleń dla koordynatorów wolontariatu i ewentualnie innych wskazanych pracowników ośrodków pomocy społecznej opartych na aktywnych metodach pracy oraz spotkań prowadzonych metodą „mentoringu”, która pozwala na nawiązanie partnerskiej relacji z uczestnikami oraz reagowanie na indywidualne problemy i bieżące potrzeby.

Oferta powinna uwzględniać m.in. następujące tematy szkoleń:

 1. Organizacja wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej – szkolenie powinno obejmować zagadnienia związane m.in. ze strukturą organizacyjną wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej, rolą i zadaniami koordynatora wolontariatu, współpracą z kadrą instytucji w zakresie realizacji działań wolontariackich, zadaniami dla wolontariuszy i korzyściami dla instytucji wynikającymi ze współpracy z wolontariuszami.
 2. Aspekty formalno-prawne wolontariatu – szkolenie powinno obejmować zagadnienia związane m.in. z przepisami dotyczącymi organizacji wolontariatu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, m.in. z  Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakres przekazywanej wiedzy powinien dotyczyć zawierania porozumień wolontariackich, ubezpieczania wolontariuszy, a także kwestii związanych z zawieraniem współpracy pomiędzy instytucjami i innymi podmiotami oraz organizacją wolontariatu pracowniczego i wolontariatu szkolnego (grup szkolnych) na rzecz ośrodków pomocy społecznej.
 3. Efektywny e-wolontariat – rozumiany jako nabycie kompetencji umożliwiających skuteczne wykonywanie zadań koordynatora wolontariatu w trybie zdalnym. Zakres przekazywanej wiedzy powinien dotyczyć sposobu komunikacji i obsługi popularnych narzędzi umożliwiających organizację spotkań grupowych/szkoleń oraz prowadzenie rozmów indywidualnych na potrzeby rekrutacji nowych wolontariuszy.
 4. Rekrutacja i promocja oferty wolontariatu – szkolenie powinno dotyczyć procesu rekrutacji i szczegółowo poruszać kwestie związane z naborem nowych wolontariuszy. Zakres przekazywanej wiedzy powinien dotyczyć także promocji oferty wolontariatu i obsługi bezpłatnych narzędzi umożliwiających tworzenie materiałów graficznych.
 5. Współpraca z wolontariuszami – rozumiana jako zestaw umiejętności potrzebnych do współpracy z wolontariuszami, zwłaszcza w zakresie wprowadzania wolontariuszy do instytucji, wdrażania w zadania, bieżącej komunikacji i motywowania, kończenia współpracy, monitorowania i ewaluacji.

Wybrany oferent będzie zobowiązany do:

 1. stosowania we wszystkich prowadzonych działaniach nazwy oraz identyfikacji wizualnej projektu „Ochotnicy warszawscy” oraz nietworzenia odrębnych logotypów czy identyfikacji wizualnej na użytek zadania publicznego, niestosowania nazwy zadania publicznego w promocji i kontakcie z odbiorcami działań oraz umieszczenia na stronie internetowej organizacji/zadania logotypu projektu „Ochotnicy warszawscy” wraz z informacją o projekcie „Ochotnicy warszawscy”. W działaniach promocyjnych wskazane jest komunikowanie oferty szkoleń w taki sposób, by odbiorcy mieli pewność, iż stanowią one integralną część projektu „Ochotnicy warszawscy”;
 2. nietworzenia dedykowanych stron internetowych i profili w mediach społecznościowych na potrzeby promocji i komunikacji podejmowanych działań – działania będą komunikowane za pośrednictwem portalu „Ochotnicy warszawscy” i profili w mediach społecznościowych projektu oraz kanałów własnych oferenta;
 3. przekazywania podstawowych informacji dotyczących osiągniętych wskaźników, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w zakresie i formie wskazanej przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;
 4. podczas wszystkich organizowanych spotkań i szkoleń oferent zobowiązany jest do promocji miejskiego portalu wolontariatu (www.ochotnicy.waw.pl) oraz powinien zachęcać organizatorów wolontariatu do korzystania z portalu oraz stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy”;
 5. organizacji spotkania podsumowującego z udziałem przedstawicieli instytucji i osób zaangażowanych w realizację projektu;
 6. przygotowywania, w porozumieniu z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, treści merytorycznych i informacyjnych na temat realizowanych działań w celu publikacji tych treści na portalu internetowym projektu „Ochotnicy warszawscy”;
 7. udziału osób/osoby zajmującej się współpracą z wolontariuszami w spotkaniu informacyjnym nt. projektu „Ochotnicy warszawscy” i standardów współpracy wolontariuszami (spotkanie zostanie zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy);
 8. przygotowania rekomendacji dla kolejnej edycji działania wspierającego ośrodki pomocy społecznej w Warszawie. Rekomendacja powinna zwierać wnioski z przeprowadzonego działania oraz potrzeby ośrodków pomocy społecznej w obszarze rozwoju wolontariatu.

Jeśli oferent w planowanych działaniach będzie podejmował współpracę z wolontariuszami, zobowiązany jest do stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa
w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępne na portalu www.ochotnicy.waw.pl w dziale „Baza wiedzy”) oraz jest zobowiązany wykazać w ofercie jak będą stosowane.

Projekt „Ochotnicy warszawscy”, a co za tym idzie zadanie konkursowe, jest spójny z założeniami i celami Strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku, w szczególności celem strategicznym 1. „Odpowiedzialna wspólnota” oraz celem operacyjnym 1.1 „Dbamy o siebie nawzajem”. W projekcie zostały wskazane cele główne i cele operacyjne. Zadanie konkursowe jest elementem realizacji celu II. „Podniesienie kompetencji, wzmocnienie i zwiększenie liczby organizatorów wolontariatu w Warszawie” oraz pośrednio również celu III. „Tworzenie warunków do rozwoju i wsparcie wolontariuszy”.

Komisja konkursowa przy ocenie ofert zwróci szczególną uwagę na:

 • kompleksowe ujęcie i zaplanowanie przedstawionej w ofercie koncepcji szkoleń i wsparcia dla koordynatorów wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej,
 • metody pracy z koordynatorami wolontariatu nad przygotowaniem w każdym ośrodku pomocy społecznej Programu Wolontariatu,
 • wykazanie w planowanych działaniach stosowania standardów współpracy z wolontariuszami zgodnych z projektem „Ochotnicy warszawscy”,
 • uwzględnienie wymogów reżimu sanitarnego w planowanych działaniach.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama