Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

„Aktywna warszawska młodzież 2021-2022”

Reklama
Nabór od 11.05.2021 do 09.06.2021 16:00
Biuro Edukacji
Łączny budżet 550 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Aktywna warszawska młodzież 2021-2022”.

Grupą docelową (adresatami) zadania są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych zamieszkali na terenie Warszawy lub uczący się w warszawskich szkołach. Istotne jest skierowanie działań do nieformalnych grup młodzieżowych. Dopuszcza się udział osób dorosłych, będących wsparciem grup młodzieżowych.

 

Informacje i warunki dotyczące realizacji zadania

Głównym założeniem zadania jest, aby działania w nieformalnych grupach młodzieżowych pojawiające się w różnych obszarach (naukowym, kulturalnym, społecznym, sportowym, związanym ze środowiskiem lokalnym) umożliwiły młodym warszawiakom nabycie praktycznych umiejętności rozwiązywania w przyszłości konkretnych problemów młodzieży. Należy dołożyć wszelkich starań, aby uczestnicy zadania nie doświadczyli dyskryminacji lub nierównego traktowania.

Ważne jest stworzenie możliwości uzyskania przez nieformalne grupy młodzieżowe środków publicznych na realizację autorskich projektów. Wyłonieni w ramach otwartego konkursu ofert oferenci przejmą odpowiedzialność za działania podejmowane przez młodzież.

 1. Oferent powinien przedstawić szczegółowy zakres działań, który będzie uwzględniał informacje na temat:
 • sposobu dotarcia do nieformalnych grup młodzieżowych,
 • działań promocyjnych, przy założeniu, że promocja programu „Aktywna warszawska młodzież” w środkach komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy) oraz w warszawskich szkołach leży w gestii m.st. Warszawy,
 • kryteriów wyboru programów młodzieżowych,
 • wsparcia młodzieży – organizowanie spotkań, prowadzenie szkoleń, praca doradców, itp.,
 • ewaluacji projektów młodzieżowych,
 • sposobu rozliczania projektów.
 1. W ramach otwartego konkursu ofert zostaną wyłonione organizacje pozarządowe, które w szczególności:
 • dokonają analizy potrzeb środowisk młodzieżowych,
 • zaktywizują młodzież do zgłaszania własnych projektów,
 • umożliwią realizację projektów nieformalnym grupom młodzieży,
 • wezmą współodpowiedzialność za działania podejmowane przez młodzież,
 • udzielą wsparcia merytorycznego i organizacyjnego przy realizacji inicjatyw młodzieżowych.
 1. Środki finansowe w wysokości do 20% kwoty dotacji mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą projektu, w tym m.in.:
  1. z zatrudnieniem koordynatora programu,
  2. z organizacją spotkań (m.in. szkoleń, warsztatów, itp.) dla młodzieży uczestniczącej w programie,
  3. z obsługą finansowo – prawną projektu,
  4. z promocją programu, w tym z organizacją spotkań podsumowujących realizację projektów młodzieżowych.

Pozostałe środki finansowe pochodzące z dotacji przeznaczone są na wsparcie projektów nieformalnych grup młodzieżowych. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się możliwość finansowania z dotacji działań prowadzonych przez doradców projektowych, animatorów i innych dorosłych opiekunów wspierających młodzież.

 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość finansowania działań młodzieży realizowanych poza m.st. Warszawą.
 2. Oferent powinien mieć doświadczenie w realizacji projektów dla nieformalnych grup młodzieżowych i w realizacji programów edukacyjno – wychowawczych dla młodzieży, w szczególności projektów rozwijających zainteresowania i kompetencje naukowe, kulturalne oraz społeczne młodzieży.
 3. Oferent jest zobowiązany do opisania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 podczas realizacji zadania. Istotne elementy realizacji zadania, które będą podlegały ocenie, to zapewnienie bezpieczeństwa odbiorcom oraz ich opiekunom (nauczyciele/rodzice), analiza ryzyka oraz przygotowanie alternatywnych form pracy z dziećmi i młodzieżą przy wprowadzaniu ewentualnych obostrzeń. Informacje na ten temat należy zamieścić w opisie zadania.
 4. M.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do monitorowania wyboru inicjatyw młodzieżowych.

 

Obowiązki Oferenta wyłonionego w konkursie

 1. Wyłoniona organizacja pozarządowa będzie zobowiązana do stosowania w materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych związanych z realizacją zadania nazwy programu „Aktywna warszawska młodzież” oraz logotypu określonego przez m.st. Warszawa.
 2. W trakcie realizacji zadania organizacje pozarządowe powinny:
 1. na bieżąco przekazywać wszelkie informacje dotyczące realizowanego zadania, które Biuro Edukacji będzie kierowało do młodzieży w ramach dostępnych miejskich kanałów dystrybucji,
 2. na bieżąco przekazywać istotne informacje dotyczące realizowanego zadania pozostałym realizatorom programu „Aktywna warszawska młodzież”.
 1. Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy:
 1. bierze odpowiedzialność za działania podejmowane przez nieformalne grupy młodzieżowe realizujące projekty w ramach zadania publicznego,
 2. będzie zobowiązany do przeprowadzenia ewaluacji wspieranych autorskich projektów realizowanych przez nieformalne grupy młodzieżowe,
 3. będzie zobowiązany do stosowania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 405),
 4. będzie zobowiązany do przekazania, na wezwanie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, szczegółowych informacji umożliwiających przeprowadzenie kontroli merytorycznej zadania.
 1. Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy, będzie zobowiązany do stosowania aktualnych wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.
 2. W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie ewentualnych środków finansowych własnych Zleceniobiorcy i środków finansowych z innych źródeł możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

 

Informacje dotyczące oceny ofert

Przy ocenie ofert Komisja konkursowa do opiniowania ofert będzie brała pod uwagę kryteria zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Komisja przy udzielaniu rekomendacji będzie brała pod uwagę informacje i opinie dotyczące realizowania podobnych działań w latach 2018-2020 dofinansowanych ze środków m.st. Warszawy. Istotne jest doświadczenie oferenta w realizacji zadań o zbliżonym charakterze lub doświadczenie osób realizujących tego typu zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama