Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Akademia Liderów 60 + - Wzmacnianie zaangażowania społecznego seniorów w okresie pandemii i po jej...

Reklama
Akademia Liderów 60 + - Wzmacnianie zaangażowania społecznego seniorów w okresie pandemii i po jej zakończeniu
Nabór od 10.05.2021 do 31.05.2021 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 440 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Akademia Liderów 60 + - Wzmacnianie zaangażowania społecznego seniorów w okresie pandemii i po jej zakończeniu.

Zakres zadania:

Akademia Liderów 60+ skierowana jest do osób w wieku powyżej 60-go roku życia. Będzie ukierunkowana na wspieranie rozwoju kompetencji liderskich uczestników, na kreowanie postaw obywatelskich, a także umiejętność nawiązywania współpracy z innymi lokalnymi liderami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz podmiotami niepublicznymi, również w trudnych warunkach pandemii.

Akademia Liderów 60+ jest inicjatywą ukierunkowaną na szeroko pojętą integrację pokoleniową oraz międzypokoleniową osób ze środowiska warszawskich seniorów. Uczestnicy, dzięki wsparciu wykwalifikowanych trenerów i animatorów, gotowi będą włączyć się aktywnie w działania na rzecz lokalnej społeczności, a także, dzięki zdobyciu kompetencji liderów społecznych, stworzyć własne autorskie mikro-projekty społeczne.

Grupy docelowe:

Bezpośredni odbiorcy zadania

Osoby w wieku powyżej 60 lat, które:

 • dotąd były aktywne społecznie (np. angażowały się społecznie w działania organizacji pozarządowych),
 • są kreatywne, mają pomysły na działania i chciałaby zrealizować swój własne wydarzenie/mikro-projekt społeczny,
 • w przypadku modułu I: kontynuacja działań podjętych w ramach poprzednich edycjach projektu Akademia Liderów 60+.

Pośredni odbiorcy zadania

Mieszkańcy m.st. Warszawy w różnym wieku, w szczególności w wieku powyżej 60 lat, którzy zostaną objęci działaniami liderów 60+.

Zadanie powinno być realizowane w dwóch modułach:

 1. Moduł I: wsparcie projektów zrealizowanych w ramach poprzednich edycji Akademii Liderów 60 +:
  1. Kontynuacja realizacji mikro-projektów, które powstały w latach 2020-2021 poprzez:
   • analizę, zwerbowanie i opracowanie wybranych 6 mikroprojektów spośród wszystkich do tej pory zrealizowanych; mikro-projekty zostaną rekomendowane przez organizację odpowiedzialną do tej pory za realizację Akademii Liderów 60+ (Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”),
   • forma kontynuacji poszczególnych mikro-projektów powinna zostać omówiona z mentorem oraz szczegółowo zaplanowana (harmonogram realizacji, kosztorys) przed rozpoczęciem działań,
   • kontynuacja realizacji wybranych mikroprojektów powinna nastąpić w latach 2022-2023
   • forma realizacji poszczególnych działań powinna być dostosowana do panujących warunków epidemiologicznych, zapewniając bezpieczną realizację działania,
   • każdy z mikro-projektów, przeznaczonych do dalszej realizacji otrzyma wsparcie w kwocie do 4 000 zł,
   • co najmniej 25% realizowanych mikro-projektów powinna w swoich założeniach uwzględniać organizację przynajmniej 1 wydarzenia podczas Warszawskich Dni Seniora, o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli (o konkretnych terminach Warszawskich Dni Seniora w danym roku Oferenta powiadomi Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy).
  2. Zapewnienie osobom kontynuującym pracę nad mikro-projektami wsparcia mentorskiego w postaci możliwości odbywania indywidualnych konsultacji (w tym konsultacji online) na temat projektów (do 10 h konsultacji na 1 projekt).
  3. Dokonanie podsumowania w formie pisemnej, w którym przedstawiona zostanie efektywność realizacji poszczególnych mikro-projektów oraz rekomendacje co do ich kontynuacji w przyszłości.
 2. Moduł II: wykształcenie nowej grupy Liderów 60+:
  1. Stworzenie kompleksowego programu kształcenia liderów w wieku 60+. Program powinien być realizowany przy zachowaniu środków bezpieczeństwa w związku z pandemią Covid-19, np. poprzez prowadzenie szkoleń online. Program powinien poruszać m.in. takie zagadnienia jak:
   • planowanie i organizacja wydarzeń dla seniorów, również w postaci wydarzeń online (m.in. tworzenie harmonogramu, scenariusza i budżetu wydarzenia, promocja, koordynacja),
   • zapewnienie bezpieczeństwa w kontaktach personalnych i podczas organizacji wydarzeń w związku z pandemią Covid-19,
   • narzędzia i metody partycypacji społecznej tj. m.in. budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, konsultacje społeczne,
   • komunikacja interpersonalna (np. praca w grupie, komunikacja, motywowanie),
   • pozyskiwanie środków na projekty społeczne (np. otwarte konkursy ofert, małe granty, inicjatywa lokalna, budżet partycypacyjny, środki zewnętrzne, tworzenie i pisanie projektów społecznych),
   • wolontariat – m.in. idea wolontariatu, zaprezentowanie przykładów wolontariatu dla seniorów, korzyści niematerialne związane z wolontariatem, zaprezentowanie portalu „Ochotnicy warszawscy”,
   • zasady funkcjonowania i struktura m.st. Warszawy (z uwzględnieniem możliwości bezpłatnego poprowadzenia tematów przez pracownika/pracowników Urzędu m.st. Warszawy).
  2. Wybranie i wykształcenie według stworzonego programu kształcenia w ciągu realizacji zadania grupy minimum 20 liderów w wieku 60+:
   • rekrutacja do projektu powinna opierać się na czytelnych kryteriach i zasadach w oparciu o regulamin rekrutacji, może być wieloetapowa i odbywać się w kilku cyklach,
   • liderem 60+ może zostać mieszkaniec Warszawy w wieku 60+,
   • proces rekrutacji powinien uwzględniać stworzenie komisji rekrutacyjnej składającej się z przynajmniej 1 przedstawiciela Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, która ostatecznie dokona wyboru uczestników Akademii Liderów 60+,
   • informacja o rekrutacji powinna być rozpowszechniona we wszystkich dzielnicach Warszawy we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
   • realizacja programu kształcenia powinna być dostosowana do możliwości percepcyjnych adresatów projektu,
   • miejsce realizacji powinno być pozbawione barier architektonicznych,
   • program kształcenia powinien być realizowany w rożnych formach, jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwala (np. wykład, spotkanie informacyjne, warsztat).
  3. Realizacja wybranych mikro-projektów:
   • wybrana grupa liderów, po ukończeniu programu szkolenia zrealizuje autorskie mikro-projekty,
   • każdy z mikroprojektów zostanie uzyska finansowanie w kwocie do 5 000 zł,
   • w ramach tego modułu powinno zostać zrealizowanych minimalnie 8 a maksymalnie 10 mikro-projektów,
   • Kwota przeznaczona na mini-granty powinna wynosić łącznie w ciągu realizacji zadania maksymalnie 50 tys. zł. Kwota powinna być uwzględniona w kosztorysie projektu.
   • połowa realizowanych mikro-projektów powinna opierać się na działaniach aktywizujących, wspierających lub pomocowych związanych z pandemią Covid-19.
  4. Organizacja wydarzenia podsumowującego projekt:
   • podczas wydarzenia powinny zostać zaprezentowane mikro-projekty zrealizowane w ramach modułu II oraz powinna zostać podsumowana realizacja mikro-projektów w ramach modułu I,
   • powinna zostać zapewniona alternatywna forma realizacji wydarzenia w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Wskaźniki realizacji zadania:

 • liczba osób w wieku 60+ uczestniczących w szkoleniach,
 • liczba absolwentów Akademii Liderów 60+ kontynuujących realizację projektów,
 • liczba absolwentów Akademii Liderów 60+ w nowej edycji,
 • liczba kontynuowanych mikro-projektów przez liderów 60+,
 • liczba zrealizowanych nowych mikro-projektów przez liderów 60+,
 • liczba godzin szkoleń dla osób w wieku 60+,
 • liczba zrealizowanych wydarzeń w ramach mikro-projektów przez liderów 60+ podczas Warszawskich Dni Seniora,
 • liczba osób uczestniczących w wydarzeniach zorganizowanych w ramach mikro-projektów przez liderów 60+ podczas Warszawskich Dni Seniora.

W ofercie należy przedstawić -  oprócz alternatywnych form realizacji zadania w warunkach epidemii i w warunkach „standardowych” – także przewidywany sposób zorganizowania sprawnej zmiany tych form (w obu kierunkach) z zachowaniem ciągłości realizacji zadania.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy wypełnić w Elektronicznym Generatorze Wniosków na stronie https://witkac.pl/Account/Login, następnie wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować wraz z załącznikami, podpisać i złożyć w terminie i miejscu podanym w § 4 ust. 1.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama