Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a - Małe granty w zakresie kultury

Reklama
Nabór od 07.05.2021 do 12.11.2021 14:00
Wydział Kultury
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 70 tys. PLN

Prezydent Miasta Słupska ogłasza nabór ofert w trybie art. 19a na udzielenie dotacji w wysokości do 10 000,00 zł.

 

Termin realizacji zadania: do 31.12.2021 r.

 

Miejsce składania ofert: Wydział Kultury, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

 

Kwota przeznaczona na dotacje: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

 

Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 zł do 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 

Wkład własny: niewymagany

 

Opis naboru: Nabór adresowany jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizujących zadania dla mieszkańców Miasta Słupska.

 

Cel: Małe granty w zakresie kultury – wsparcie organizacji działających na rzecz słupskiej kultury.

 

Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym:

Informujemy, że Prezydent Miasta Słupska zleci organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację, z pominięciem otwartego konkursu ofert, na poziomie lokalnym zadania publicznego, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekroczyć kwoty 10 00,00 zł;

 2. projekt musi zostać zrealizowany w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

 3. łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust.1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 00,00 zł.;

 4. projekt uwzględnia zadania o charakterze lokalnym;

 5. o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Słupska, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

 

Oferta może zostać odrzucona z powodu:

 1. nieuznania jej celowości;

 2. stwierdzenia wyczerpania puli środków finansowych;

 3. gdy środki finansowe będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizacje innych zadań publicznych.

 

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą portalu Witkac.pl. W formie papierowej należy dostarczyć ofertę lub potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób prawomocnie reprezentujących organizację.

Brak złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

 

Warunki realizacji:

 1. dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z z 2020 r. poz. 1057),) po podpisaniu umowy z oferentem;

 2. z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniem Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055);

 3. środki niewykorzystane w trybach konkursowych ogłaszanych przez Miasto Słupsk mogą zwiększać pulę naboru art. 19 na portalu Witkac.pl bez konieczności ponownego ogłaszania naboru;

 4. w trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Zwiększony koszt uznaje się za zgodny z umową jeżeli nastąpiło zwiększenie jego wartości o nie więcej niż 20%.

 

Nabór jest naborem ciągłym, ostateczny termin naboru to 12.11.2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama