Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych do projektów

Reklama
Nabór od 27.04.2021 do 21.05.2021 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Szczegółowe informacje w zakresie niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17, tel. 77 / 4467 845.
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w 2021 roku na finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych do projektów, w ramach których organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych

Oferta dotycząca finansowania lub dofinansowania wkładu własnego na realizację zadania publicznego, na które Podmiot pozyskał lub planuje pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych spoza Województwa Opolskiego, winna zostać przygotowana i złożona w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl oraz podpisana profilem zaufanym lub kwalifikowanym przez osoby uprawnione i wysłana w wersji elektronicznej poprzez platformę ePUAP adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP, do dnia 21 maja 2021 r. do godz. 15.30. 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu podpisanej oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego poprzez platformę ePUAP.

Reklama