Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wsparcie osób z niepełnoprawnościami poprzez świadczenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością

Reklama
Nabór od 04.05.2021 do 26.05.2021 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 785,186 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 785,186 tys. do 785,186 tys. PLN
Niepełnosprawni
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie osób z niepełnoprawnościami poprzez świadczenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakresie współpracy Miasta w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi, wpisuje się w „Społeczną Strategię Warszawy” oraz „Strategię #Warszawa2030” oraz art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 ze zm.).  
Realizacja zadania wynika z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (dalej jako: Program) realizowanego przez m.st. Warszawa. Treść Programu dostępna jest pod adresem:  https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej
Adresaci:
Mieszkańcy m.st. Warszawy – osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają łącznie poniższe warunki:
a.    dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, które  wymagają konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
b.    osoby  posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
c.    w czasie korzystania z usług asystenta nie będą korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usług finansowanych
w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usług obejmujących analogiczne wsparcie, o którym mowa w pkt V ust. 7 Programu, finansowane z innych źródeł.
Osoby spełniające ww. warunki i zakwalifikowane do uczestnictwa w Programie stają się Uczestnikami Programu (dalej jako: Uczestnicy)
Forma realizacji zadania:
Zakres usług może polegać w szczególności na pomocy asystenta w:
a.    wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b.    zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c.    załatwieniu spraw urzędowych;
d.    nawiązaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e.    korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
f.    wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Organizacja realizacji zadania:
Oferent wybrany w postępowaniu konkursowym (dalej jako: Realizator) zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych – koordynatorem Programu w m.st. Warszawa (dalej jako: Koordynator).
Do obsługi Programu Realizator wyznaczy osoby odpowiedzialne m.in. za przyjmowanie i  ocenę kart zgłoszeń Uczestników, zatrudnienie kadry, prowadzenie grafików pracy asystentów, kontakt z Koordynatorem, prowadzenie i przekazywanie sprawozdawczości do Koordynatora, prowadzenie monitoringu jakości usług.
Realizator zobowiązany będzie do współpracy z Koordynatorem oraz do świadczenia usług asystenta zgodnie z zapisami niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowych zasad organizacji realizacji zadania przygotowanych przez Koordynatora.
Główne założenia współpracy i podział zadań pomiędzy Realizatorem a Koordynatorem przedstawiają się następująco:
a.    zgłoszenia do uczestnictwa w Programie przyjmowane są przez Realizatora;
b.    w przypadku wyboru więcej niż jednej oferty, czyli realizacji zadania przez więcej niż jednego Realizatora, Koordynator utworzy, dostępną dla wszystkich Realizatorów, listę Realizatorów zawierającą m.in. ich dane teleadresowe oraz przewidywaną liczbę Uczestników, którą dany Realizator obejmie wsparciem (łącznie i miesięcznie);
c.    osoby zgłaszające się zobowiązane są wypełnić Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 stanowiącą załącznik nr 7 do Programu. Do ww. dokumentu należy załączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Preferowane jest osobiste złożenie Karty zgłoszenia do Realizatora. W przypadku braku możliwości osobistego złożenia Karty zgłoszenia do Realizatora, należy przesłać ją drogą elektroniczną (w postaci skanu lub zdjęcia z uzupełnionymi danymi oraz podpisami Uczestnika). Kolejne zgłoszenia potrzeb usług asystenta mogą być przyjmowane drogą pisemną, osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej;
d.    Realizator potwierdza w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021  uprawnienie do korzystania z usług asystenckich;
e.    Realizator uzyskuje od Uczestnika informacje o oczekiwanym okresie świadczenia usługi (okres ten nie może być dłuższy niż okres świadczenia usług przez Realizatora i okres na który zostało wydane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) oraz dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania świadczenia usługi przez Realizatora;
f.    Realizator ustala z Uczestnikiem zakres i harmonogram świadczenia usług oraz umożliwia Uczestnikowi wybór asystenta - spośród asystentów przez niego zatrudnionych i posiadających możliwość świadczenia usługi - wziąwszy pod uwagę oczekiwania i informacje, o których mowa w pkt e;
g.    Realizator świadczy usługę wobec Uczestnika dokumentując działania w Karcie realizacji usług asystenckich w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” stanowiącej załącznik nr 8 do Programu;
h.    Realizator prowadzi monitoring jakości usług;
i.    Realizator przekazuje Koordynatorowi sprawozdanie ze świadczenia usług za dany miesiąc oraz narastająco do 10 dnia kolejnego miesiąca. Za miesiąc listopad 2021 r. oraz za cały okres realizacji zadania – do dnia 14 grudnia 2021 r.;
j.    Realizator zobowiązany jest do gromadzenia i przechowywania dokumentacji wymienionej w pkt c, g oraz pozostałej - określonej w szczegółowych zasadach organizacji realizacji zadania przygotowanych przez Koordynatora - przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca realizował zadanie publiczne.
k.    Realizator prowadzi bazę danych zawierającą minimum:
•    stopień niepełnosprawności Uczestnika;
•    liczbę przyznanych i zrealizowanych godzin wobec Uczestnika w układzie miesięcznym;
•    ewidencję biletów jednorazowych, zawierającą m.in. informacje dotyczące: daty pobrania biletów, liczby pobranych biletów, danych asystenta, daty i celu wykorzystania biletów.
Realizator, w ramach realizacji zadania, odpowiedzialny będzie za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami podjęcie działań z zakresu przetwarzania danych osobowych (określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Warunki realizacji zadania:
Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną przygotowane przez Koordynatora.
Główne warunki dotyczące korzystania z usługi to:
a.    limit godzin usług asystenta przypadający na jednego  dorosłego Uczestnika to średnio 30 godzin miesięcznie;
a.    limit godzin usług asystenta na 1 dziecko z niepełnosprawnościami z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) średnio 30 godzin miesięcznie;
b.    limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu, w tym na 1 dziecko z niepełnosprawnościami, dotyczy także osób z niepełnosprawnościami, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów, tj. łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 30 godzin miesięcznie;
c.    usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 8:00–22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny i dni wykonywania usług mogą zostać zmienione;
d.    do czasu pracy asystenta wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 min. Jeśli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 min. usługa nie będzie finansowana w ramach Programu;
e.    usługi asystenta realizowane są bezpłatnie;
f.    Uczestnik może korzystać, przez cały okres realizacji zadania, z usług asystenckich wyłącznie u jednego Realizatora. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany asystenta;
g.    zmiana ta nie może być dokonana w trakcie trwania danego miesiąca kalendarzowego;
h.    Realizator umożliwi Uczestnikowi wybór asystenta - spośród asystentów zatrudnionych przez Realizatora.

Główne warunki dotyczące osób świadczących usługę to:
a.    asystent może podczas jednej usługi świadczyć wsparcie  wobec jednego Uczestnika;
b.    asystent ma obowiązek uwzględniania decydującego wpływu Uczestnika na podejmowane działania;
Usługi asystenckie mogą świadczyć osoby:
a.    posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
b.    posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami  np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;
c.    w przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, posiadające zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta;
d.    wskazane przez Uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, spełniające ww. warunki.
Dokumentami poświadczającymi ww. doświadczenie są:
a.    umowa o pracę;
b.    referencje;
c.    zaświadczenie o odbyciu wolontariatu;
d.    umowa cywilno-prawna (tylko w przypadku niemożności uzyskania referencji).

Ww. dokumenty muszą wskazywać zakres czynności, które wykonywane były przez te osoby.
Na podstawie ww. dokumentów, Realizator podejmuje decyzję o spełnianiu bądź niespełnianiu ww. warunków przez asystenta.
W umowie o realizację zadania publicznego, Realizator zobowiąże się do zapewnienia odpowiednio wykształconej i przygotowanej do realizacji usług asystenta kadry, tj. spełniającej ww. warunki.
Obowiązek informacyjny:
Wyłoniony oferent po zawarciu umowy zobowiązany będzie do informowania, że działanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, przyznanych w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 oraz ze środków m.st. Warszawy. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych, dotyczących realizowanego zadania.
Ponadto oferent zobowiązany będzie do umieszczania logotypu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i znaku promocyjnego m.st. Warszawy na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych oraz informacyjnych, dotyczących realizowanego zadania w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. Projekty wszystkich materiałów muszą uzyskać każdorazowo akceptację Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Biura Pomocy i Projektów Społecznych.
Finansowanie:
Na realizację zadania przeznacza się łączną kwotę 785 185, 50 zł z czego:  kwota w wysokości 745 185,50 zł pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, natomiast kwota 40 000 zł pochodzi ze środków m.st. Warszawy
Na łączną kwotę 785 185, 50 zł  składają się:
a.    kwota 688 800,00  zł pochodząca ze środków Programu z przeznaczeniem na koszty realizacji zadania. Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie może przekroczyć 40 zł. W przypadku, gdy faktyczne koszty świadczenia usług asystenta przekroczą kwotę 40 zł, Oferent pokrywa różnicę ze środków własnych.
b.    kwota 47 500,00 zł pochodząca ze środków Programu przeznaczeniem na:
•    koszty zakupu biletów komunikacji publicznej jednorazowych lub miesięcznych dla asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług w wysokości nie większej niż 100 zł miesięcznie dla jednego asystenta. Koszty będą kwalifikowane jeśli będzie prowadzona ewidencja biletów jednorazowych, zawierająca m.in. informacje dotyczące: daty pobrania biletów, liczby pobranych biletów, danych asystenta, daty i celu wykorzystania biletów;
•    koszty ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie dla jednego asystenta;
•    koszty zakupu środków ochrony osobistej, w wysokości nie większej niż 50 zł miesięcznie dla jednego asystenta;
•    koszty zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu, w wysokości nie większej niż 100 zł miesięcznie.
c.    kwota 48 885,50 zł (z czego kwota 8885,5 zł pochodzi ze środków Programu, a kwota    40 000,00 zł pochodzi ze środków m.st. Warszawy) z przeznaczeniem na koszty administracyjne. Kosztami administracyjnymi są wszystkie koszty, które nie są bezpośrednio powiązane ze świadczeniem usługi asystenta.
Kwota środków przeznaczonych na koszty administracyjne tj. 48  885, 00 zł dotyczy realizacji maksymalnej zakładanej liczby godzin udzielonego wsparcia (opisanej w części: rezultaty zadania). W przypadku wyboru ofert/ofert zakładających mniejszą liczbę godzin – kwota przyznanych środków przeznaczonych na koszty administracyjne ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

Kosztami niekwalifikowanymi zadania (wydatkami) są:
a.    odsetki od zadłużenia;
b.    kwoty i koszty pożyczki lub kredytu;
c.    kary i grzywny;
d.    wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej „PFRON”;
e.    podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
f.    odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.);
g.    opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem;

 

Termin realizacji zadania: 1.06.2021-30.11.2021

Miejsce realizacji zadania: m.st. Warszawa

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama