Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 05.05.2021 do 08.10.2021 09:12
Wydział ZPPP
Łączny budżet 16 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Tryb małych zleceń to możliwość realizacji zadania publicznego bez konieczności przechodzenia procedur otwartego konkursu ofert.

Podstawa prawna trybu małych zleceń to ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Art. 19a)

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo.

     1. Wypełnienie i złożenie oferty za pomocą generatora wniosków on-line zamieszczonego na stronie: www.witkac.pl; wypełniając ofertę należy stosować się do instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej www.witkac.pl.

     2. Dostarczenie oferty wygenerowanej z systemu, wydrukowanej i podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta do Biura Podawczego w Starostwie Powiatowym w Kępnie w terminie 3 dni od dnia elektronicznego złożenia oferty w systemie Witkac.pl

UWAGA! Brak złożenia egzemplarza w wersji papierowej oferty skutkować będzie odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. Złożona w systemie Witkac.pl oferta otrzymuje sumę kontrolną. Tylko oferty o spójnej sumie kontrolnej pomiędzy wersją elektroniczną i papierową będą rozpatrywane w procedurze przyznawania dotacji.

Każdy Wnioskodawca, który wypełni i złoży ofertę w generatorze, otrzyma na adres email, który został  podany  w  trakcie  rejestracji  użytkownika,  informację  zawierającą  potwierdzenie złożenia wniosku.  W  przypadku nieotrzymania takiej informacji w ciągu 2 dni od dnia wysłania  wniosku, należy pilnie skontaktować się w tej sprawie z pracownikiem obsługującym konkurs, gdyż może zajść sytuacja, iż wniosek z bliżej nieokreślonych powodów nie został zapisany w bazie danych.

Oferta musi spełniać wszystkie warunki ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Charakterystyka projektów składanych w ramach procedury Trybu małych zleceń:

- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;                                                                                                     

- zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;                                                                                                                                                                       

 - łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- zadanie publiczne musi mieć charakter lokalny lub regionalny i wpisywać się w priorytetowe zadania publiczne Powiatu Kępińskiego, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom, a wynikają z Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;                                                                                                                                        

- o przyznaniu środków finansowych w ramach Trybu małych zleceń decyduje Zarząd Powiatu Kępińskiego, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

 

Zastrzega się możliwość odrzucenia oferty poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w budżecie zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama