Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wdrażanie strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi

Reklama
Nabór od 16.04.2021 do 21.05.2021 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 134 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Wdrażanie strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 z ngo we Wrocławiu.

Forma: wsparcie.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie będzie polegało na realizacji Celów (2.1 – 2.7) i Kierunków Działań (3.1 – 3.8) zapisanych w "Strategii rozwoju współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022":http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=LI/1208/18 ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:
· wzmocnienie aktywnego udziału organizacji pozarządowych w miejskich politykach publicznych w tworzeniu, realizowaniu i monitorowaniu miejskich polityk publicznych,
· wzmocnienie oraz rozwój oddolnych struktur dialogu w mieście, w tym usprawnienie przepływu informacji w ramach istniejących struktur dialogu tj. min. Grupy Dialogu Społecznego, Grupy Branżowe, konsultacje społeczne oraz samorządy osiedlowe poprzez zwiększenie ich rozpoznawalności i użyteczności,
· wzmocnienie i rozwój przynajmniej 3 grup branżowych w zakresie organizowania spotkań, moderacji, czy tworzenia przez zewnętrznych ekspertów potrzebnych diagnoz, ewaluacji czy innych analiz oraz wzmocnienie federacji wrocławskich organizacji pozarządowych,
· aktywne informowanie o Strategii Rozwoju Współpracy i realizowanych działaniach przedstawicieli wrocławskiego środowiska pozarządowego oraz jednostek miejskich, 
· zarządzanie procesem wdrażania strategii rozwoju współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi,
· zaangażowanie interesariuszy, w tym partnerów społecznych, koordynacja prac i opracowanie projektu dokumentu Strategii Rozwoju Współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2023 – 2027, przygotowanie projektu dokumentu powinno nastąpić nie później niż do 30 czerwca 2022r.,
· wdrożenie systemu szkoleniowo-stażowego dla osób, które chcą rozwijać swoje kariery w III sektorze oraz przeprowadzenie szkoleń kompetencyjnych,
· monitoring i ewaluacja wdrażania Strategii.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul.
G. Zapolskiej 4, pok. 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama