Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zorganizowanie wydarzenia, które przyczyni się do wzrostu cyfrowych umiejętności uczestników

Reklama
Nabór od 26.04.2021 do 21.05.2021 16:00
Biuro Cyfryzacji Miasta
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Zorganizowanie wydarzenia (hackathonu, datathonu, mapathonu itp.), które przyczyni się do wzrostu cyfrowych umiejętności uczestników poprzez ich udział w zespołowym projektowaniu rozwiązań cyfrowych na rzecz poprawy funkcjonowania miasta stołecznego Warszawy i jakości życia jego mieszkańców.

Informacje o zadaniu:

1.      Nazwa zadania konkursowego: Zorganizowanie wydarzenia (hackathonu, datathonu, mapathonu itp.), które przyczyni się do wzrostu cyfrowych umiejętności uczestników poprzez ich udział w zespołowym projektowaniu rozwiązań cyfrowych na rzecz poprawy funkcjonowania miasta stołecznego Warszawy i jakości życia jego mieszkańców.

2.      Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie

3.      Cel zadania: włączenie różnych grup użytkowników miasta w działania na rzecz cyfrowego rozwoju Warszawy oraz realizację wizji Warszawy jako miasta inteligentnego (smart city), w którym zastosowania nowych technologii służą podnoszeniu jakości życia.

4.      Opis zadania:

4.1. Realizacja zadania powinna umożliwić realizację następujących celów szczegółowych:

•       Szukanie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych odpowiadających na potrzeby użytkowników miasta.

•       Popularyzowanie miejskich usług cyfrowych, niwelowanie barier w dostępie do tych usług i budowanie zaufania do technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ich zastosowań w usługach publicznych.

•       Podnoszenie umiejętności cyfrowych (np. poprzez praktyczne wykorzystanie miejskich otwartych danych udostępnionych np. na miejskim portalu otwartych danych api.um.warszawa.pl) w grupach zróżnicowanych pod względem wiekowym i w różny sposób korzystających z miasta i usług publicznych.

•       Zdobycie przez uczestników doświadczenia w zespołowym projektowaniu koncepcji i prototypów rozwiązań cyfrowych w zakresie wyzwań istotnych z punktu widzenia użytkowników miasta (np. przez zastosowanie metody projektowej „design thinking”).

•       Wzmacnianie wizerunku Warszawy jako samorządu wspierającego rozwój nowoczesnych technologii, umiejącego włączać różne grupy społeczne w rozwój miasta w obszarze cyfrowym oraz realizującego proces cyfrowej transformacji.

4.2. Adresaci zadania:

•       Użytkownicy m.st. Warszawy. Zgodnie ze Strategią #Warszawa2030 to osoby przebywające w Warszawie, niezależnie od tego, czy są jej mieszkańcami, czy nie, np. osoba regularnie dojeżdżająca do pracy lub miejsca pobierania nauki, przybywająca w celu skorzystania z oferty kulturalnej lub handlowej, załatwiająca sprawy administracyjne albo turysta.

•       Przedstawiciele sektora IT różnych specjalności (m.in. programiści, frontend-owcy, UX-owcy etc.) oraz przedstawiciele grup zróżnicowanych pod względem wiekowym, sposobu korzystania z miasta, doświadczeń i specjalizacji naukowych czy zawodowych.

•       Jeśli Oferent przewiduje udział w zadaniu osób o specjalnych potrzebach (np. cudzoziemców nie znających j. polskiego, osób z niepełnosprawnością ruchową, osób z dysfunkcją wzroku) musi zaplanować i uwzględnić w ofercie zapewnienie odpowiedniej obsługi/ wsparcia dla takich osób.

4.3. Formy Wydarzenia:

•       Preferowane formy Wydarzenia:

o       hackathon – rozumiany jako wydarzenie służące tworzeniu koncepcji i prototypów aplikacji przydatnych użytkownikom m.st. Warszawy, korzystających m.in. z otwartych danych m.st. Warszawy (api.um.warszawa.pl),

o       datathon – rozumiany jako wydarzenie służące rozwiązywaniu konkretnego wyzwania biznesowego, na podstawie różnorodnych zbiorów i typów danych, w tym otwartych danych m.st. Warszawy (api.um.warszawa.pl),

o       mapathon – rozumiany jako wydarzenie służące uzupełnianiu dostępnych publicznie map o istotne – z punktu widzenia użytkowników m.st. Warszawy – dane geoprzestrzenne,

o       połączenie dwóch lub więcej wymienionych wyżej form.

•       Wydarzenie mogą uzupełniać działania towarzyszące (poprzedzające Wydarzenie lub następujące po nim), np. spotkania teambuildingowe, warsztaty, prezentacje, etc.

•       Wyzwania, zagadnienia, tematy, którym poświęcone będą prace uczestników Wydarzenia, powinny:

o       wynikać z przeprowadzonej przez Oferenta analizy i rozeznania potrzeb użytkowników miasta,

o       wpisywać się w wybrane przez Oferenta cele operacyjne dokumentu Strategia #Warszawa2030 (http://2030.um.warszawa.pl/strategia-warszawa2030/).

4.4. Informacje dodatkowe:

•       Jeżeli zaplanowane Wydarzenie będzie zawierało element konkursowy, Oferent powinien przewidzieć nagrody dla jego laureatów i uwzględnić w ofercie informację o rodzaju planowanych nagród, podając przykłady.

•       Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji realizacji zadania, w tym m.in.: dokumentujących udział uczestników Wydarzenia i działań towarzyszących (w zależności od charakteru spotkania: listy imienne z podpisami, dokumentacja fotograficzna, potwierdzenia zgłoszeń udziału, printscreeny ze spotkań on-line), dokumentacji produktów (koncepcji i prototypów) powstałych w toku Wydarzenia (w formie: kodów źródłowych z informacją dotyczącą użycia, rysunków, screenów, zdjęć etc.) oraz opracowania prezentacji podsumowującej przebieg i wyniki prac zespołów. Oferent pozyska wymagane obowiązującymi przepisami prawa oświadczenia uczestników w takim zakresie, aby wraz z rozliczeniem projektu mógł tę dokumentację udostępnić m.st. Warszawie.

•       Po zawarciu umowy na realizację zadania, Oferent jest zobowiązany do bieżącej współpracy z Biurem Cyfryzacji Miasta na wszystkich etapach realizacji zadania. W szczególności Oferent powinien konsultować z Biurem Cyfryzacji Miasta następujące zagadnienia: wybór wyzwań/ zagadnień/ tematów, którym poświęcone będą prace uczestników Wydarzenia; dobór miejsca realizacji Wydarzenia; szczegółowy przebieg Wydarzenia; sposób prezentowania miejskiego charakteru Wydarzenia; zapisy regulaminu, które umożliwią udostępnienie dokumentacji produktów Wydarzenia m.st. Warszawie.

4.5. Oferta musi zawierać:

•       Wykazanie doświadczeń Oferenta w realizacji działań o: podobnym charakterze do opisanego zadania oraz podobnym lub większym budżecie oraz podobnej lub większej skali organizacyjnej.

•       Opis sposobu rozeznania potrzeb użytkowników miasta, by na ich podstawie wyłonić zagadnienia/ wyzwania/ tematy, którym poświęcone będą prace uczestników Wydarzenia.

•       Plan rekrutacji uczestników Wydarzenia, zawierający proponowane sposoby rekrutacji umożliwiające dotarcie do adresatów z różnych grup, kryteria wyboru uczestników.

•       Zakładaną liczbę uczestników zadania.

•       Podstawowe informacje o planowanych rolach i przypisanych do nich obszarach odpowiedzialności (np. koordynator projektu, asystent koordynatora, kierownik wydarzenia, jurorzy, facylitatorzy, mentorzy).

•       Informacje o zapleczu organizacyjnym Wydarzenia (w szczególności dotyczące miejsca i dostępnej dla uczestników infrastruktury); w przypadku organizacji wydarzenia on-line – informacje dotyczące wybranych narzędzi pracy on-line i sposobu organizacji pracy.

·         Podstawowe założenia dotyczące zapisów regulaminu uczestnictwa w Wydarzeniu.

•       W przypadku organizacji wydarzenia w formule stacjonarnej: informację o planowanym sposobie wyżywienia uczestników Wydarzenia i działań towarzyszących, dopasowanym do ich charakteru i czasu trwania.

•       Opis sposobu promocji Wydarzenia ze wskazaniem planowanych kanałów komunikacyjnych.

•       Informację o planowanym sposobie pozyskania od uczestników informacji zwrotnej w zakresie oceny różnych aspektów zadania (np. programowych, organizacyjnych).

5.      Rezultaty zadania:

Przykładowe rezultaty i wskaźniki ich osiągnięcia

•       Rezultat 1: włączenie różnych grup użytkowników miasta. Wskaźnik: liczba uczestników zorganizowanego Wydarzenia w podziale na przyjęte grupy (np. wiekowe, kompetencyjne);

•       Rezultat 2: podniesienie cyfrowych umiejętności uczestników wydarzenia. Wskaźnik: procent uczestników, którzy wskazali w ankiecie uczestnika, że ich umiejętności cyfrowe wzrosły;

•       Rezultat 3: wytworzenie produktów hackathonu/datathonu/mapathonu (np. aplikacji, koncepcji, prototypów). Wskaźnik: liczba wypracowanych koncepcji i prototypów rozwiązań.

6.      Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. Rezultatów realizacji zadania publicznego.

7.      Termin realizacji zadania: 1.06.2021-31.12.2021

8.      Miejsce realizacji zadania: m.st. Warszawa

9.      W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

10.    Środki przeznaczone na realizację zadania: 100 000 zł (sto tysięcy złotych). Kwota dotacji, o którą można się ubiegać: maksimum 100 000 zł (sto tysięcy złotych).

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 21 maja 2021 roku do godz. 16.00

  1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  2. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Cyfryzacji Miasta Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Krzysztof Wittels, nr telefonu 224432265, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00).
Reklama