Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - Organizacja półkolonii w trakcie wakacji letnich z programem profilaktycznym lub...

Reklama
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - Organizacja półkolonii w trakcie wakacji letnich z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży
Nabór od 05.05.2021 do 26.05.2021 23:59
Wydział Administracji
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Gmina Jarocin, Wydział Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - Organizacja półkolonii w trakcie wakacji letnich z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży.

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do dnia 26.05.2021 r.

 

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Środki przeznaczone na realizację zadania
w 2020 r.

Środki przeznaczone na realizację zadania
w 2021 r.

1.

Organizacja obozów letnich z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży

0,00 zł

150.000,00 zł

2.

Organizacja półkolonii w trakcie wakacji letnich z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży

0,00 zł

200.000,00 zł

 

Oferent zobowiązany jest wypełnić w całości pkt. III. 5 i III. 6 OFERTY , tj. „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” oraz „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.

 

Kryteria szczegółowe wyboru oferty:

Lp.

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

Maksymalna liczba punktów

1

Kwalifikacje kadry biorącej udział przy realizacji zadania,

w tym wolontariuszy (wykształcenie, doświadczenie)

10

2

Doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań:

 • 1-2 zrealizowane zadania: 1 pkt.
 • 3-4 zrealizowane zadania: 3 pkt.
 • powyżej 4 zrealizowanych zadań: 5 pkt.

5

3

Ilość godzin zajęć profilaktycznych/socjoterapeutycznych
w ramach realizacji zadania:

 • 1 godzina: 2 pkt.
 • od 2 do 3 godziny: 4-6 pkt.
 • od 4 godzin: 8-10 pkt.

10

4

Wartość merytoryczna projektu:

 1. określenie grupy docelowej (liczba osób, charakterystyka grupy, sposób rekrutacji): 0-5 pkt.
 2. spójność działań określonych w harmonogramie: 0-7 pkt.
 3. dostosowanie zakresu i rodzaju działań do celu określonego w ogłoszeniu konkursowym: 0-6 pkt.
 4. innowacyjność: 0-6 pkt.
 5. wskazanie potrzeb realizacji zadania: 0-4 pkt.

28

5

Adekwatność wskazanych rezultatów do planowanych działań oraz sposobu ich mierzenia:

 1. wskazanie konkretnych i mierzalnych rezultatów zadania (ilościowe
  i jakościowe): 0-5 pkt.
 2. realność osiągnięcia zakładanych rezultatów ilościowych
  i jakościowych: 0-5 pkt.
 3. trwałość rezultatów po zakończeniu realizacji zadania: 0-3 pkt.
 4. wskazanie w jakim stopniu założone rezultaty przyczynią się
  do osiągnięcia celu projektu: 0-3 pkt.

16

6

Kalkulacja kosztów: zgodność budżetu z planowanymi działaniami, zasadność i realność kosztów w oparciu o merytoryczną część oferty:

 1. budżet jest realny w stosunku do zadania (w tym liczby beneficjentów), nie jest zawyżony/zaniżony: 0-2 pkt.
 2. wszystkie wydatki są konieczne i uzasadnione w części merytorycznej oferty: 0-4 pkt.
 3. wszystkie koszty są kwalifikowane: 0-2 pkt.
 4. poszczególne pozycje kosztorysu są dostatecznie opisane i skalkulowane w sposób umożliwiający analizę kosztów jednostkowych: 0-4 pkt.

12

7

Wkład finansowy organizacji w realizację zadania publicznego:

od 1 do 10 % kosztów ogółem: 5 pkt.

od 11 do 20 % kosztów ogółem: 10 pkt.

od 21 % kosztów ogółem: 15 pkt.

15

8

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków):

 • ocena negatywna: 0 pkt.
 • ocena neutralna - dla oferentów, którzy dotychczas nie otrzymały lub nie rozliczały się ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Jarocin:

2 pkt.

 • ocena pozytywna: 4 pkt.

4


Pozostałe informacje są zawarte w ogłoszeniu konkursowym dostępnym pod wskazanym wyżej linkiem.

Źródło: Gmina Jarocin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama