Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego województwa pomorskiego "Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku...

Reklama
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego województwa pomorskiego "Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 - wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł (II nabór)"
Nabór od 04.05.2021 do 26.05.2021 15:45
Departament Kultury
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs ofert na realizację zadania publicznego województwa pomorskiego "Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 - wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł (II nabór)".

W obliczu trudnej sytuacji, w jakiej z powodu wystąpienia w Polsce stanu epidemii znalazły się organizacje pozarządowe, jak również mając na uwadze utrzymujące się utrudnienia związane
z działalnością sektora kultury, Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 –  wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł (II nabór)”

Konkurs organizowany jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 334/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r . poz. 869 z późn. zm.).

 

1. Rodzaj zadania

Nazwa zadania konkursowego „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł (II nabór)".

W ramach zadania wspierane będą następujące działania:

 1. przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym;
 2. przedsięwzięcia artystyczne o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, realizowane zgodnie z polityką kulturalną województwa pomorskiego i mające istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za granicą;
 3. promowanie dzieł twórców kultury województwa pomorskiego;
 4. ochrona i rozwój kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona unikalnych, znikających zawodów i umiejętności artystycznych;
 5. propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych, budowanie świadomych postaw w tym zakresie, wzmacnianie społecznej akceptacji i otwartości na różnorodność kulturową,
 6. przedsięwzięcia kulturalne mające na celu integrację imigrantów;
 7. zachowanie, rozwój i promocja języka regionalnego;
 8. wzbogacenie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej;
 9. inicjatywy mające na celu doskonalenie form zarządzania i pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych regionu;
 10. wspieranie systemu tworzenia monitoringu życia kulturalnego regionu;
 11. badanie, dokumentowanie, popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach i dziedzictwie kulturowym regionu;
 12. przedsięwzięcia promujące jubileusze i rocznice wskazane przez stosowne uchwały Sejmu;
 13. inicjatywy mające na celu prowadzenie szkoleń  i warsztatów skierowanych do kadr kultury;
 14. działania na rzecz tworzenia sieci partnerstw między podmiotami działającymi w obszarze kultury.

 

1.1. Oczekiwane rezultaty i sposoby ich mierzenia

Otwarty katalog oczekiwanych rezultatów zadania (produkty, usługi i planowane zmiany społeczne):

- zrealizowane wydarzenia (np. koncerty, warsztaty, konkursy, spektakle, wystawy, konferencje, działania edukacyjne oraz inne wydarzenia kulturalne) angażujące i integrujące mieszkańców regionu;

- udział lokalnych artystów i animatorów w wydarzeniach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej;

- wysoka jakość wydarzeń, które w nowatorski sposób ujmują podejmowane tematy i angażują znaczących artystów, przy jednoczesnej dostępności dla szerokich grup odbiorców;

- zrealizowane wydarzenia mające na celu kultywowanie pamięci o zasłużonych dla regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Pomorza i jego mieszkańców;

- wydanie wartościowych, dostępnych dla odbiorców i szeroko dystrybuowanych wydawnictw (książki, czasopisma, wydawnictwa muzyczne i multimedialne);

- zrealizowane programy i warsztaty edukacyjne dostępne dla różnych grup wiekowych, dające możliwość nabywania wiedzy i kompetencji społecznych, kształtujące potrzebę stałego uczestnictwa w kulturze;

- przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla kadr kultury;

- przeprowadzenie działań mających na celu integrację imigrantów i wspieranie budowania pozytywnych postaw wobec mniejszości etnicznych i narodowych;

- opracowane narzędzia monitorowania procesów zachodzących w kulturze;

- zarejestrowane, udokumentowane i zarchiwizowane materialne i niematerialne aspekty kultury pomorskiej;

- warsztaty i inne wydarzenia kulturalne zrealizowane za pośrednictwem Internetu albo w systemie hybrydowym, tj. łączącym Internet i rozwiązania stacjonarne;

- odpowiednie metody i narzędzia służące ochronie i upowszechnianiu niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza;

- wypracowane wzorce ochrony oraz twórczego inspirowania się elementami kultury ludowej zarówno w wymiarze materialnym, jak i niematerialnym.

 

Proponowane wskaźniki oraz oczekiwane źródła danych o osiągniętych wskaźnikach, np.: liczba wydarzeń kulturalnych, liczba artystów zaangażowanych przy realizacji projektu, liczba osób biorących udział
w realizowanych zadaniach (w tym liczba osób śledzących działania realizowane za pośrednictwem Internetu), liczba wydanych egzemplarzy, publikacji, liczba opracowanych narzędzi, raportów, dokumentacji.

Przykładowa dokumentacja potwierdzająca realizację przedsięwzięcia: program, plakat, ulotka, dokumentacja fotograficzna, lista obecności uczestników projektu, ankieta ewaluacyjna, ankieta „przed” i „po”, strona internetowa i liczba odsłon, sprzedane bilety, wejściówki, liczenie widzów przez wolontariuszy, zestawienia z informacją o miejscach dystrybucji materiałów.

W części III pkt. 5 oferty zaleca się zdiagnozowanie możliwego ryzyka, które – z przyczyn niezależnych od oferenta, w tym z przyczyn wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-2 – może utrudnić osiągnięcie zadeklarowanych rezultatów.

 

2.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadań w roku 2021 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył łącznie kwotę 1 900 000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) w podziale na 3 konkursy. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania ujętego w tym ogłoszeniu wynosi 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Zlecenie wykonania zadań publicznych ma formę wsparcia, to znaczy udzielenia dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

 

3. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
 2. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego i których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.:
 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu cyt. wyżej ustawy;
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy.
 1. W ramach dotacji dofinansowane będą wyłącznie wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadań.
 2. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
 3. Dopuszcza się dofinansowanie więcej niż jednej oferty, złożonych przez ten sam podmiot.
 4. Dotacje nie mogą być udzielone na:
 1. koszty niezwiązane z projektem oraz koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania),
 2. finansowanie tych samych kosztów w innym konkursie organizowanym przez Województwo Pomorskie,
 3. zakup nieruchomości,
 4. zakup środków trwałych,
 5. finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 6. działalność polityczną.
 1. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1
  do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu. Wzór oferty dostępny jest
  w elektronicznym systemie naboru wniosków Witkac.pl
 2. Oferta winna być wypełniona we wszystkich punktach, które dotyczą oferenta (jeśli punkt nie dotyczy oferenta – należy wpisać „nie dotyczy”).
 3. Nie jest wymagane uzasadnienie komplementarności zadania z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty w punkcie III.3 oferty Syntetyczny opis zadania.
 4. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego w punkcie V.B oferty Źródło finansowania kosztów realizacji zadania.
 5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
 6. W przypadku podpisania oferty przez osobę, której upoważnienie nie wynika z aktualnego odpisu Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, obligatoryjnie załączyć należy stosowne pełnomocnictwo.

 

4.Termin i warunki realizacji zadania

W konkursie mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się 1 lipca 2021 r. i kończy się 31 grudnia 2021 r.

 1. Realizacja zadań zleconych wyłonionych w drodze niniejszego konkursu następuje
  po zawarciu umów z podmiotami, które złożyły oferty na ich realizację. Umowa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Oferent zobowiązany jest zagwarantować wkład własny finansowy w wysokości co najmniej 5% finansowej wartości projektu.
 3. Oferent może ująć w kosztorysie wkład własny osobowy, który również będzie podlegał ocenie z zastrzeżeniem, że wkład osobowy nie jest traktowany jako wkład finansowy.
 4. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w treści oferty co najmniej jednego alternatywnego rozwiązania związanego z przeprowadzeniem wszystkich planowanych działań zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
 5. Oferent nie może ubiegać się o dofinansowanie na projekt/projekty, bądź działania stanowiące ich części, które otrzymały już dofinansowanie w ramach rozstrzygniętych otwartych konkursów ofert  „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021”. Złożenie takiej oferty skutkować będzie odrzuceniem jej na etapie oceny formalnej.
 6. W przypadku otrzymania dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji oferty. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej, przygotowując aktualizację kosztorysu, oferent może – za zgodą Departamentu Kultury – zmniejszyć zakres rzeczowy i zaktualizować harmonogram, ale bez odstąpienia od osiągnięcia rezultatów zadania
  i realizacji jego istotnych działań. Sporządzenie aktualizacji, w wyniku której osiągnięcie wszystkich zakładanych w ofercie rezultatów zadania nie będzie możliwe, może skutkować odstąpieniem Województwa od podpisania umowy.
 7. Aktualizację, o której mowa w pozycji 4.5 Regulaminu, oferent zobowiązany jest złożyć w systemie Witkac.pl w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Przekroczenie tego terminu bez przedstawienia pisemnego wniosku o prolongowanie przedłożenia aktualizacji może skutkować odstąpieniem Województwa od podpisania umowy. O terminie przesłania ww. wniosku decyduje data stempla pocztowego.
 8. Podstawą rozliczenia zadania publicznego są osiągnięte rezultaty oraz zrealizowane działania założone w ofercie.
 9. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Ich wprowadzenie wymaga uzyskania zgody Województwa wyrażonej w formie pisemnej, a w przypadku zmian powyżej 30% poszczególnych założonych rezultatów – zgody Województwa wyrażonej w formie aneksu do umowy.
 10. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami nie więcej niż 20% pod warunkiem, że służy to realizacji celu zadania i nie zmienia jego charakteru. Zmiany powyżej wskazanego limitu wymagają uzyskania zgody Województwa wyrażonej w formie pisemnej, a w przypadkach wskazanych przez Województwo – w formie aneksu do umowy. O przesunięciach do 20%, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania. 
 11. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego
  pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową. Wszelkie przychody uzyskane w wyniku realizacji zadania muszą
  być wydatkowane na to zadanie.
 12. Oferent zobowiązuje się do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października
  2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r.,
  poz. 2057),  w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ustalonego
  w umowie. Sprawozdanie należy sporządzić poprzez system Witkac.pl oraz dostarczyć
  w formie papierowej najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie. Decyduje data stempla pocztowego.
 13. Departament Kultury ma prawo żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania.
 14. Przyznane środki finansowe podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz terminem realizacji zadania określonym w umowie.
 15. Kontrola prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończono realizację zadania. Kontrolę nad prawidłowością wykonania zadania sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnych lub złożenia pisemnych informacji dotyczących wykonania zadania. Podmiot realizujący zadanie na żądanie kontrolującego 
 16. jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji
  oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
 17. Zasady kontroli oraz konsekwencje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania zostaną określone w umowie.
 18. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi  z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

 

5.Termin i warunki składania ofert

Oferty należy składać zarówno w systemie Witkac.pl, jak i w formie papierowej do 26 maja 2021 r. do godz. 15:45

 

Decyduje data wpływu oferty – zarówno w systemie Witkac.pl, jak i w formie papierowej
– do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Wydrukowaną z systemu Witkac.pl i podpisaną – przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta – ofertę można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Oferta powinna być oznaczona dopiskiem „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł (II nabór)”.

 1. Ofertę należy obligatoryjnie:
 1. wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą systemu Witkac.pl
 2. następnie wygenerowaną w systemie, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, ofertę należy złożyć w formie papierowej.

  2. Złożenie oferty w sposób inny niż określony w ust. 1  równoznaczny jest z jej odrzuceniem.
  3. W przypadku podpisania oferty przez osobę, której upoważnienie nie wynika z aktualnego odpisu Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, brak przedłożenia stosownego pełnomocnictwa skutkować będzie odrzuceniem oferty na etapie weryfikacji formalnej.
  4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
  5. Dotacje otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

 

6. Tryb wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym przez Departament Kultury oraz pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu trzech miesięcy, licząc od daty zakończenia przyjmowania ofert.
 3. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie uchwały Zarząd Województwa Pomorskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji, o której mowa w ust. 1. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty zostaną wybrane
  w konkursie, pisemnych umów, szczegółowo określających warunki realizacji zadań. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
 4. Od decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji oraz ich wysokości nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 5. Wyniki konkursu – z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji – zostaną umieszczone na stronie internetowej www.urzad.pomorskie.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Ponadto wszyscy składający ofertę zostaną poinformowani pisemnie o wynikach konkursu.
 6. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Departamentu Kultury i nie będą odsyłane oferentowi.
 7. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane przez Komisję.
 8. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku niezgłoszenia żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie. 

 

7. Kryteria stosowane przy wyborze ofert

a) Kryteria formalne:

 • oferta złożona w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym
 • oferta złożona przez podmiot uprawniony
 • oferta podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji
 • oferta wypełniona w prawidłowy sposób
 • oferta złożona zarówno w wersji elektronicznej poprzez system Witkac.pl,  jak i w papierze
 • suma kontrolna oferty złożonej w papierze zgadza się z sumą kontrolną oferty złożonej w systemie Witkac.pl
 • wysokość dotacji jest zgodna z zapisami ogłoszenia konkursowego
 • oferta nie stanowi lub nie zawiera istotnych elementów projektu/projektów bądź działań stanowiących ich części, które uzyskały dofinansowanie w ramach rozstrzygniętych otwartych konkursów ofert „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021”

b) Kryteria merytoryczne:

 • Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

- dotychczasowe doświadczenie oferenta w działalności statutowej związanej z działalnością kulturalną

- zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania

 • Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego

- szczegółowy opis pozycji kosztorysu

- adekwatność i realność przedstawionych kosztów w stosunku do założonych działań

 • Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne

- zgodność założonych rezultatów z celami zadania przedstawionymi w ogłoszeniu konkursowym, ich realność i sposób monitoringu

- spójność i oryginalność artystycznej koncepcji zadania, walory artystyczne, znaczenie kulturotwórcze bądź edukacyjne

- adekwatność planowanych przedsięwzięć do rzeczywistych możliwości ich realizacji

- perspektywa kontynuacji projektu

- kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje osób przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne

 • Wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
 • Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

- wkład rzeczowy - nie jest uwzględniany na etapie oceny merytorycznej                                               

- wkład osobowy

 • Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań

             - dotychczasowa współpraca oferenta z Departamentem Kultury, terminowość i rzetelność, a także sposób rozliczenia otrzymanej dotacji w latach ubiegłych

 

8. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim i związanych
z nimi kosztami

Wysokość środków przeznaczonych na zadania w tym samym zakresie w roku 2019 wynosiła 1 292 000 zł, a w roku 2020 wynosi 1 201 900 zł.

 

 

Informacji udzielają pracownicy:

 • Renata Wierzchołowska, tel. 58 326-82-84, r.wierzcholowska@pomorskie.eu,
 • Adrianna Halman, 58 326-83-96, a.halman@pomorskie.eu,
 • Monika Ilisińska, 58 326-82-97, m.ilisinska@pomorskie.eu

 Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-822 Gdańsk, ul. Rzeźnicka 58

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama