Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Reklama

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


DLA KOGO?

Podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym stowarzyszenia zwykłe, które powstały po 20.05.2016 r. lub dokonały zmian zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach – jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku w zakresie zadania - mogą starać się o dotację z budżetu Gminy Miasta Toruń na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (na podstawie art. 19.a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).


O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA SIĘ STARAĆ?

 • Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym, lub małych zleceń nie może przekroczyć 10.000 zł.
 • W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Powiatu Złotowskiego tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 


TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Nabór trwa cały rok.
 • Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w trybie pozakonkursowym, co najmniej 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem planowanego zadania.

 

REALIZACJĘ OFERTY UZNAJE SIĘ ZA NIECELOWĄ JEŚLI ZACHODZI CO NAJMNIEJ JEDNA Z NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCI:

 1. oferta została złożona później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego;
 2. zadanie nie odpowiada zakresowi działalności statutowej oferenta;
 3. określone w ofercie cele i rezultaty zadania nie są zbieżne z programami i strategiami obowiązującymi w Powiecie Złotowskim;
 4. realizacja zadania wskazanego w ofercie nie jest możliwa;
 5. uwzględnione przez oferenta działania lub wskazane w ofercie sposoby monitorowania wskaźników nie pozwalają na ocenę, lub nie zapewnią osiągnięcia zakładanych rezultatów;
 6. oferta nie zawiera informacji o możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym o posiadanych zasobach, które będą wykorzystywane przy realizacji zadania (rzeczowych, kadrowych);
 7. szacunkowe koszty realizacji zadania są nieadekwatne do planowanych działań i rezultatów.

 PROCEDURA:

 • Przygotować i złożyć ofertę na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl oraz złożyć w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną (pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT  po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu).
 •  Dołączyć wymagane załączniki w wersji papierowej:
 1. W  przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów); - wykaz działań promocyjnych planowanych przez oferenta;
 2. Statut organizacji potwierdzony za zgodność z oryginałem;
 3. Wykaz działań promocyjnych.
 • Oferty w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT  złożyć do właściwej jednostki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Złotowie. W przypadku uznania za celową realizację zgłoszonego zadania - w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty jest ona upubliczniana, tj. zamieszczana:
  1. W Biuletynie Informacji Publicznej: www.zlotow.biuletyn.net w zakładce organizacje pozarządowe - tryb małych zleceń,
  2. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Złotowie www.zlotow-powiat.pl w zakładce organizacje pozarządowe,
  3. Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Złotowie.
 • W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi i przesłać do odpowiedniego wydziału.
 • Po rozpatrzeniu tych uwag i pozytywnym rozstrzygnięciu przez Zarządu Powiatu w Złotowie zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
 • Sprawozdanie z realizacji zadania należy sporządzić wg uproszczonego wzoru sprawozdania określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 poz. 2055).

 

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY ZAPOZNAJ SIĘ Z PRAWEM, PRZEPISAMI I ZASADAMI ZWIĄZANYMI Z POZAKONKURSOWYM TRYBEM UDZIELANIA DOTACJI.

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 19. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030960873/U/D20030873Lj.pdf
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002057/O/D20182057.pdf
 • Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021: https://zlotow.biuletyn.net/?bip=2&cid=318&id=6674

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama