Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Nabór od 14.04.2021 do 07.05.2021 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 55 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sąsiedzka akademia.

Realizacja zadania konkursowego będzie polegała na:

 1. Organizacji kursu edukacyjnego dla mieszkańców, którzy chcą zacząć organizować
  i realizować działania sąsiedzkie w swojej okolicy oraz potrzebują poszerzyć swoje kompetencje społeczne oraz wiedzę w zakresie technik animacji społeczności lokalnej.
 2. Wsparciu merytorycznym ewentualnych indywidualnych projektów/działań na rzecz społeczności lokalnej uczestników kursu.

 

Możliwa jest organizacja więcej niż jednej edycji kursu w trackie realizacji zadania.

 

 1. Kurs ma być skierowany do osób, które są zainteresowane tematem lokalności, zaangażowanych społecznie, chcących działać w swojej najbliższej okolicy i aktywnie rozwijać swoje miasto.
 2. W trakcie kursu uczestnicy powinni zdobyć wiedzę m.in. na temat:
  1. diagnozowania lokalnych problemów/potrzeb;
  2. diagnozowania lokalnych zasobów;
  3. technik animacji społecznej, angażujących do wspólnego działania;
  4. komunikacji i promocji działań w lokalnej społeczności;
  5. miejskich narzędzi partycypacji;
  6. innych (pozamiejskich) źródeł finansowania działań lokalnych;
  7. planowania i ewaluacji działań.
 3. Kurs powinien zakończyć się spotkaniem online (transmitowanym w mediach społecznościowych) podczas którego kursanci przedstawią efekty swojej pracy – plany konkretnych działań na rzecz lokalnej społeczności, przygotowane na podstawie wiedzy zdobytej w czasie kursu.

 

Ze względu na warunki epidemiologiczne dopuszczalne jest zdalne prowadzenie obydwu opisanych wyżej w pkt. 1 i 2 działań. W przypadku prowadzenia działań stacjonarnie bądź w trybie hybrydowym, rekomendowane jest prowadzenie zajęć w Miejscach Aktywności Lokalnej (lista MAL https://inicjatywa.um.warszawa.pl/miejsca).

 

W ramach konkursu oferent/oferenci powinien/powinni zaproponować działania realizujące cel 1.1. Strategii #Warszawa2030, a w szczególności: 

 

„Mieszkańcy będą włączani w życie wspólnoty i zachęcani do podejmowania akcji na rzecz społeczności i okolicy. Będą nabywali i rozwijali kompetencje społeczne uczestnicząc w działaniach prowadzonych w Miejscach Aktywności Lokalnej”

 

Oferta musi uwzględniać realizację całości zadania.

 

Oferent/oferenci powinien/powinni uwzględnić w ofercie: 

 

 1. W ramach planowania organizacji kursu edukacyjnego dla mieszkańców:
  • opracowanie regulaminu kursu;
 • opracowanie wstępnego harmonogramu działań;
 • opracowanie ramowego planu kursu;
 • przedstawienie proponowanej formuły kursu – bezpośredniej, zdalnej lub hybrydowej;
 • określenie minimalnej liczby osób uczestniczących w kursie;
 • zorganizowanie i poprowadzenie spotkania – podsumowania kursu (transmitowanego w mediach społecznościowych).
 1. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, mających na celu możliwie szerokie poinformowanie mieszkańców Warszawy o działaniach realizowanych w ramach niniejszego zadania. Koncepcję tych działań należy przedstawić w ofercie.
 2. Prowadzenie możliwie szerokiej i ogólnodostępnej rekrutacji uczestników, która pozwoli na wyłonienie osób zainteresowanych tematem lokalności, zaangażowanych społecznie, chcących działać w swojej najbliższej okolicy i aktywnie rozwijać swoje miasto. Koncepcję tych działań należy przedstawić w ofercie.

Jeśli oferent planuje podejmować działania z dziećmi lub młodzieżą zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym: 

 1. Zleceniobiorca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2020 r. poz. 152) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.
 2. Przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Zleceniobiorca zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).
 3. Przy wykonywaniu umowy, w w/w zakresie nie będą brały udziału osoby, które:   

- widnieją w Rejestrze lub; 

- nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,  

- co do których Zleceniobiorca powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ww. ustawy.  

 

Jeśli oferent w planowanych działaniach będzie podejmował współpracę  
z wolontariuszami zobowiązany jest do

 1. Stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępnym na stronie www.ochotnicy.waw.pl) oraz w ofercie wykazać, jak będą stosowane.
 2. Umieszczenia oferty/informacji o rekrutacji wolontariuszy na portalu „Ochotnicy warszawscy” (w przypadku prowadzenia rekrutacji podczas realizacji zadania). 

 

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji (creative commons) – uznanie autorstwa- użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa. Miasto Stołeczne Warszawa dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto nie jest jednak związane ofertą w tym zakresie.   W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu ze środków Miasta. Kwestie przekazania praw autorskich albo udostępnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację o dofinansowaniu przez Miasto.

 

Przy ocenie ofert w postępowaniu konkursowym Komisja zwróci szczególną uwagę na: 

 1. zgodność oferty z niniejszym ogłoszeniem konkursowym – adekwatność zaproponowanych działań do celu zadania konkursowego; 
 2. uzasadnienie wybranych form, miejsca realizacji działania oraz grup odbiorców, do których będą skierowane;
 3. opis metod pracy z mieszkańcami, sposobów dotarcia i kanałów informacyjnych wykorzystanych przy realizacji zadania;
 4. posiadanie doświadczonej i wyspecjalizowanej merytorycznie kadry;
 5. doświadczenie w realizacji przedsięwzięć wspierających rozwój społeczności lokalnej, w tym działania na rzecz wspierania rozwoju pomysłowości sąsiedzkiej. 

 

Preferowane będą oferty, w których przewidziane działania będą odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnych m.st. Warszawy. Oznacza to, że oferta powinna uwzględniać uczestnictwo różnych grup wiekowych i społecznych. Oferent/oferenci powinien/powinni dołożyć wszelkich starań, aby żadni uczestnicy/uczestniczki nie doświadczyli/doświadczyły dyskryminacji lub nierównego traktowania. 

 

W ramach realizacji zadania wyłoniony oferent/oferenci zobowiązany/zobowiązani będzie/będą do:

 1. Stałej partnerskiej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.  Warszawy przy realizacji zadania, m.in. poprzez ścisłą i merytoryczną współpracę z Wydziałem Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej.
 2. Prowadzenia promocji i komunikacji działań we współpracy z Wydziałem Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej.

 

W przypadku zgłaszania oferty wspólnej, wymagane jest dołączenie koncepcji współpracy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama