Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2020...

Reklama
Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2020 pn. „Zaczynam się interesować – włączenie społeczne”
Nabór od 14.04.2021 do 05.05.2021 15:00
Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży (PPdsOPDiM)
Łączny budżet 169,559 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 169,559 tys. PLN
Gmina Miejska Starogard Gdański, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży (PPdsOPDiM) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2020 pn. „Zaczynam się interesować – włączenie społeczne”.

Ogłoszenie Nr PPdsOPDiM 524/4/2021

Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 14 kwietnia 2021

o otwartym konkursie ofert w zakresie działalności

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  na rok 2021

pn. „Zaczynam się interesować – włączenie społeczne”

 

1. Forma i podstawa prawna konkursu:

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2020 r. poz 1057 z późn. zm.), Uchwała Nr XXVIII/333/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2020 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Zlecenie wykonania zadań publicznych dokonuje się w formie powierzenia tj., udzielenia dotacji na sfinansowanie zadania.

2. Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie powierzenia:

na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu przeznacza się  kwotę
169 559,00- zł. 

Szczegółowy podział zadań  i środków w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

Zadanie 1 – Animacja społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w obszarze rewitalizacji – 84 274,00 zł.

Zadanie 2 – Animacja społeczności lokalnej poprzez działania związane z wykorzystaniem sztuki jako elementu przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji – 85 285,00 zł

3. Termin realizacji zadań:

od 17 maja 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

4. Zakres zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia w 2020r.:

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. "Zaczynam się interesować - włączenie społeczne w 2020 roku wyniosła 240 000,00 zł.

Wykaz zadań zrealizowanych w roku poprzednim w ramach otwartego konkursu ofert, jest umieszczony na stronie bip.starogard.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”. 

5. Miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami konkursu:

ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, www.starogard.pl, bip.starogard.pl
i Witkac.pl. Informacji w sprawie konkursu udziela pracownik urzędu: Sylwia Ossowska – tel. 881200480, sylwia.ossowska@um.starogard.pl

6. Rozpatrzeniu podlega pierwsza wersja oferty.

7. Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu Witkac.pl do dnia 5 maja 2021 r. godz. 15.00.

8. Potwierdzenie złożenia oferty lub wydrukowaną ofertę zawierającą sumę kontrolną zgodną z sumą wskazaną w serwisie Witkac.pl, w wersji papierowej należy złożyć do dnia 7 maja, do godz. 14.00 siedziby Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, po uprzednim podpisaniu przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

9. Wymagane załączniki należy złożyć za pośrednictwem serwisu Witkac.pl w terminie jak dla składania oferty lub w wersji papierowej w terminie jak dla składania wersji papierowej w godzinach pracy Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.

10. W przypadku braku wskazania we właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

11. Załączniki do składanej oferty:

1)      w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta,

2)      kopia statutu organizacji potwierdzona za zgodność kopii z oryginałem,

3)      pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń woli w przypadku braku wskazania we właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.

12. Termin oceny formalnej i merytorycznej:

do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.

13. Warunki rozpatrzenia ofert:

oferty zostaną zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

Prezydent Miasta Starogard Gdański, w drodze zarządzenia, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania protokołu
z posiedzenia Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu.

14. Warunki realizacji zadania:

Celem realizacji projektu jest kompleksowa animacja lokalnego środowiska w miejscu zamieszkania, poprzez realizację dwóch komplementarnych zadań:

Zadanie 1

Animacja społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w obszarze rewitalizacji

a) Termin realizacji zadania: 17 maja 2021 – 10 grudnia 2021 r.

b) Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

- 84 274,00 zł,

c) Miejsce realizacji zadania: obszar rewitalizacji (Uchwała Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr XXV/230/2016 w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Starogard Gdański).

d) Adresaci usług: społeczność lokalna, osoby dorosłe, rodziny, seniorzy, dzieci i młodzież mieszkająca na obszarze rewitalizacji.

e) Zakres rzeczowy zadania:

Celem zadania jest zwiększenie partycypacji społecznej, czyli włączenie lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne poprzez organizację warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców obszaru objętego rewitalizacją na temat istoty, celów, zasad prowadzenia rewitalizacji, a także wpływu estetyki przestrzeni na mieszkańców i ich własnej odpowiedzialności za wygład otoczenia. Mieszkańcy zostaną zachęceni do współuczestnictwa w kształtowaniu, projektowaniu i budowaniu ich przestrzeni, a dzięki wzbudzeniu w nich poczucia identyfikacji z miejscem i poczucia odpowiedzialności za nie, współudział mieszkańców w opiekowaniu się ta przestrzenią.

W ramach zadania należy przeprowadzić następujące działania:

- zaproszenie/zaktywizowanie do udziału w projekcie osób zamieszkujących obszar rewitalizacji, w szczególności zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie podwórek lub kwartałów wokół podwórek oraz skwerku łączącego ulicę Owidzką z ulicą Kościuszki,

- zakupienie niezbędnych do realizacji projektu materiałów (farb, pędzli, rękawiczek technicznych, materiałów budowlanych, urządzeń małej architektury, bądź elementów niezbędnych do ich stworzenia), oraz zakup roślin i sadzonek,

- przeprowadzenie w wyłonionych lokalizacjach przy jak największym udziale mieszkańców prac związanych
z uatrakcyjnieniem przestrzeni poprzez montaż i pomalowanie ławek i innych elementów zagospodarowania przestrzeni takich jak: piaskownice, parklety, kosze na śmieci, drewniane domki dla zwierząt, drobne urządzenia zabawowe/edukacyjne dla dzieci, o których lokalizacji i kolorach zdecydują uczestnicy, oraz prac ziemnych.

Zadanie 2

Animacja społeczności lokalnej poprzez działania związane z wykorzystaniem sztuki jako elementu przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji

a) Termin realizacji zadania: 17 maja 2021 – 10 grudnia 2021 r.

b) Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:  

- 85 285,00 zł,

c) Miejsce realizacji zadania: obszar rewitalizacji (Uchwała Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr XXV/230/2016 w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Starogard Gdański).

d) Adresaci usług: społeczność lokalna, osoby dorosłe, rodziny, seniorzy, dzieci i młodzież mieszkająca na obszarze rewitalizacji.

e) Zakres rzeczowy zadania:

Celem zadania jest zwiększenie partycypacji społecznej mieszkańców w procesie rewitalizacji oraz budowanie ich tożsamości jako członków tego procesu poprzez działania związane z wykorzystaniem sztuki jako elementu przestrzeni publicznej. Przedsięwzięcie ma również wywołać wśród mieszkańców poczucie odpowiedzialności za dobra wspólne oraz motywować do dbałości o powstałe w trakcie zadania elementy poprawiające estetykę przestrzeni podwórkowych. Minimalny zakres działań przewidziany w ramach zadania: W ramach zadania należy przeprowadzić następujące działania:

- zaproszenie/zaktywizowanie do udziału w projekcie osób zamieszkujących obszar rewitalizacji,

- organizację minimum 8 warsztatów w celu włączenia mieszkańców w tworzenie szlaków edukacyjnych w obszarze rewitalizacji,

- stworzenie 10 tablic informacyjnych na temat miejsca/budynku/mieszkańca/legendy z opisami/rysunkami/fotografiami oraz kodami QR

- prowadzenie strony internetowej zadania,

- wydruk map, przewodników, albumów dla mieszkańców.

- przeprowadzeniu spotkań sąsiedzkich inaugurujących powstałe miejsca.  

15. Finansowanie zadania:

1)      Dotacja ma charakter powierzenia i będzie udzielona na podstawie umowy.

2)      W ramach kosztów projektu sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji.
W ramach kosztów projektu pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.

3)      Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie wydatki powstałe i poniesione przez organizację pozarządową w trakcie realizacji zadań, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami księgowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.).

Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji w 2021 r.:

a)         koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego projektu (w tym m.in.: wydatki związane z opracowaniem projektów i koncepcji zagospodarowania terenów zieleni i przestrzeni publicznych we  współpracy z mieszkańcami, wraz z realizacją obejmującą prace ziemne, zakup roślin, sadzonek, narzędzi, elementów małej architektury lub zakup materiałów niezbędnych do realizacji elementów małej architektury, koszty produkcji tablic informacyjnych a także działania związane z wykorzystaniem sztuki jako elementu przestrzeni publicznej itp.);

b) koszty wynagrodzeń, które dotyczą:

- personelu zatrudnionego przy bezpośredniej realizacji zadania, (w tym: umowy o pracę, zlecenia, dzieło a także osób prowadzących działalność gospodarczą np.: psycholog, pedagog, itp.), którego zakres odpowiada potrzebom projektu. Podstawą wypłaty wynagrodzeń są ww. umowy z personelem oraz listy płac,

- personelu zatrudnionego do prowadzenia spraw administracyjno - kadrowo - księgowych w zakresie realizacji zadania. Koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, dotyczyć winny wykonywania działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługi finansowej, prawnej projektu,

- kosztów wynagrodzeń wynikających z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów cywilnoprawnych wraz ze składkami pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- środki finansowe wypłacane są do wysokości budżetu kosztów wynagrodzeń. Wynagrodzenia na poszczególnych rodzajach stanowisk przy realizacji zadania finansowane z dotacji muszą być ustalane przez Realizatora
z uwzględnieniem zasady równego traktowania podmiotów. Stawki wynagrodzeń finansowane z dotacji powinny być na

poziomie rynkowym i być adekwatne do czynności wykonywanych na danym stanowisku. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwoty dofinansowania wynagrodzenia w uzasadnionym przypadku,

- koszty wynagrodzeń powinny być udokumentowane listami płac, rachunkami do umów zleceń lub o dzieło lub innymi dokumentami z potwierdzeniem wypłaty (wyciąg bankowy lub podpis potwierdzający odbiór wynagrodzenia wraz z przelewami do ZUS i US za ostatni miesiąc realizacji zadania dokonanymi do końca trwania umowy),

- w przypadku odpisów na ZFŚS Realizator powinien posiadać zestawienie odpisów na poszczególne osoby zatrudnione i finansowane z projektu, dokument księgowy oraz przelew bankowy na konto ZFŚS;

4)      Środki z dotacji nie mogą być wydatkowane na:

a)      koszty niezwiązane z projektem oraz koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania),

b)      fundusze rezerwowe (oszczędności na rzecz strat i możliwych przyszłych długów), długi, odsetki od długów, długi nieściągalne,

c)       refundację kosztów poniesionych przez organizacje pozarządowe,

d)      budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

e)       działalność gospodarczą,

f)       udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

g)      udzielanie pomocy finansowej na działalność polityczną i religijną,

h)      premie, stypendia,

i)        kary regulaminowe

j)       produkcja materiałów i publikacji dla celów komercyjnych,

k)      podatek VAT (wyjątek: organizacja oświadcza, że nie jest w stanie odzyskać podatku VAT),

l)        koszty zastąpienia personelu delegowanego do realizacji projektu,

m)    wydatki związane z zadaniem, poniesione przez organizatora przed i po określonym w umowie terminie realizacji zadania,

n)      związane z wyposażeniem lub doposażeniem siedziby wykonawcy. 

5)      Zlecenia wykonania zadań publicznych dokonuje się w formie powierzenia tj., udzielenia dotacji na sfinansowanie ich realizacji.

16. Oceny formalnej ofert złożonych w konkursie dokonuje Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży na podstawie karty oceny formalnej:

Lp.

Kryteria formalne

TAK/NIE

1

Oferta została złożona za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl w terminie określonym w szczegółowych warunkach otwartego konkursu

 

2

Poświadczenie złożenia oferty zostało złożone w terminie i miejscu określonym w szczegółowych warunkach konkursu

 

3

Poświadczenie złożenia oferty zawiera sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w generatorze

 

 

1)      Pracownik odpowiedzialny za ocenę formalną składanych ofert zobligowany jest do stwierdzenia braków formalnych i niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie oferenta poprzez system Witkac.pl.

2)      Wskazane w konkursie kryteria nie podlegają uzupełnieniu.

3)      Wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne kierowane są do komisji konkursowej opiniującej pod względem merytorycznym.

 

Ocena merytoryczna

Kryterium oceny merytorycznej

Punktacja

Od – do

1.

Analiza i ocena realizacji zadania publicznego realizowanego w 2018 r. (rzetelność, terminowość i sposób realizacji zadania)

0-5

2.

Celowość realizacji zadania

0-15

 

2.1

Czy potrzeba realizacji zadania została w pełni uzasadniona (na jakie potrzeby mieszkańców odpowiada projekt, czy zostały one zdiagnozowane i na jakiej podstawie- dokumenty wymienione w § 5 programu współpracy lub badania własne)

0-10

2.2

Określenie grup adresatów zadania (charakterystyka odbiorców, liczba, sposób pozyskania uczestników, czy są adekwatne w powiązaniu z celami zadania)

0-5

3.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

0-10

3.1

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań o zbliżonym charakterze (w latach 2017-2019, nazwa organu administracji publicznej, z którym realizowane było zadanie)

0-5

3.2

Zasoby kadrowe- kwalifikacje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania

0-5

4.

Opis planowanych działań- ich spójność z celami

 

0-5

5.

Budżet zadania Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (realność, przejrzystość, szczegółowość, spójność kosztorysu z opisem i harmonogramem, uzasadnienie i realność kosztów - poprawność ich wyliczeń)

0-13

6.

Indywidualna ocena oferty przez członka komisji

0-5

7.

Liczba punktów ogółem

 

Zasady oceny merytorycznej

Dofinansowanie może otrzymać oferta, która uzyskała więcej niż 25 punktów

Końcowa punktacja oferty to średnia z ocen poszczególnych członków Komisji Konkursowej.

17. Sposób informowania o wynikach konkursu:

wykaz zleconych zadań i kwot przyznanych dotacji na realizację tych zadań, zostanie opublikowany w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego na bip.starogard.pl.

18. Warunki realizacji zadań – istotne postanowienia dotyczące umowy i jej treści:

1)      Realizacja zadań powinna mieścić się w terminie od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 10 grudnia 2021 r.

2)      Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy.

3)      Organizacje pozarządowe są zobowiązane do poinformowania w formie pisemnej o istotnych zmianach dotyczących: terminu realizacji zadania, harmonogramu, kosztorysu realizacji zadania, niezwłocznie po nabyciu wiedzy w tym zakresie. Każda z istotnych zmian będzie wymagała wprowadzenia zmian do umowy.

4)      Każdorazowo w umowie o realizację zadania określony zostanie procent, o jaki można zwiększyć pozycję kosztorysu finansowaną z dotacji, bez konieczności zawierania aneksu.

5)      W celu zlecenia usługi o wartości powyżej 1.000,00 (słownie: jednego tysiąca złotych) organizacja pozarządowa zawiera z wykonawcą usługi umowę w formie pisemnej.

6)      Organizacja pozarządowa zobowiązana jest stosować zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz odpowiedniego wydatkowania środków co do ich charakteru i wysokości.

7)      W przypadku gdy płatność za usługi lub faktury, które zostają opłacone w ramach realizacji zadania, przypada w dniu wolnym od pracy, za właściwe uznaje się dokonanie płatności w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.

19. Zastrzeżenia ogłaszającego.

1)      Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, wydłużenia terminu składania ofert, czy terminu rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny.

2)      Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

3)      Dwie lub więcej organizacji pozarządowych działających wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama