Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, objęty "Programem współpracy Miasta Racibórz...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, objęty "Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"
Nabór od 20.04.2021 do 13.05.2021 15:30
Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Racibórz, Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, objęty "Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok".

W załączniku Nr 1 pn. "Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury na rok 2021" do zarządzenia Nr 1218/2021 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu kultury, objętego "Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok" w części X. Termin i warunki realizacji zadania ust. 1 i 2 otrzymują
brzmienie:
„1. Termin składania ofert w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl upływa 13 maja 2021 r. o godz. 15:30.
2. Termin składania ofert w wersji papierowej upływa 13 maja 2021 r. o godz. 15:30”.

https://www.bipraciborz.pl/bipkod/14809879?komunikat=26723174

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadań publicznych Miasta Racibórz na rok 2021.

1. Rodzaje działań:

1) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury oraz sztuki, w szczególności o charakterze regionalnym, wzbogacających ofertę kulturalną Raciborza, z uwzględnieniem Dni Raciborza,

2) wspieranie przedsięwzięć o charakterze nowatorskim, odpowiadającym na wyzwania współczesności, zarówno pod względem formy jak i treści wypowiedzi oraz dokumentowanie, tworzenie i prezentowanie zjawisk kultury współczesnej,

3) wspieranie wartościowych, niskonakładowych, niekomercyjnych inicjatyw wydawniczych, poświęconych problematyce kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego.

2. Podana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, iż:

1) Zadanie można zrealizować mniejszym kosztem,

2) Złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Racibórz,

3) Zaistnieje konieczność zmiany budżetu zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania niniejszego konkursu.

3. Środki finansowe przyznane na wsparcie zadań wymienionych w ust. 1 mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio powiązanych i niezbędnych do realizacji zadania.

Wielkość prognozowanych środków finansowych na realizację zadań - 120.000,00 zł

Zadania mogą być realizowane w terminie od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć w obydwu wersjach w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2021 roku (do godz. 15:30):

  1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl oraz
  2. w formie pisemnej z adnotacją „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury”, z określeniem rodzaju zadania oraz nazwa i adres podmiotu, w Wydziale Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, w Biurze Obsługi Interesantów, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz. W przypadku nadesłania oferty pocztą tradycyjną, o zakwalifikowaniu oferty do konkursu zadecyduje data wpływu do Urzędu.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Podana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zaistnieje konieczność zmiany budżetu zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania niniejszego konkursu.
Środki finansowe przyznane na wsparcie zadań wymienionych w ust. 1 mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio powiązanych i niezbędnych do realizacji zadania.

Decyzję dotyczącą wyboru najkorzystniejszych ofert i wysokości udzielonej dotacji podejmie Prezydent Miasta Racibórz po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama