Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Rozwój oferty kulturalnej z elementami integracji, edukacji ekologicznej i rekreacji skierowanej w szczególności do seniorów...

Reklama
Rozwój oferty kulturalnej z elementami integracji, edukacji ekologicznej i rekreacji skierowanej w szczególności do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności i aktywności seniorów Powiatu Oświęcimskiego
Nabór od 14.04.2021 do 07.05.2021 23:59
Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Rozwój oferty kulturalnej z elementami integracji, edukacji ekologicznej i rekreacji skierowanej w szczególności do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności i aktywności seniorów Powiatu Oświęcimskiego.

Załącznik do uchwały nr 57/565/2021

Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 13.04.2021 r.

 

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”

 

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza 14 kwietnia 2021 r.

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku  w dziedzinie:

 

Rozwój oferty kulturalnej  z elementami integracji, edukacji ekologicznej i rekreacji skierowanej w szczególności do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności i aktywności seniorów Powiatu Oświęcimskiego.

 

Cele, rezultaty, termin oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

 1. Cel zadania:  organizacja wydarzeń kulturalnych z elementami integracji, edukacji ekologicznej i rekreacji skierowanej w szczególności do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności i aktywności seniorów Powiatu Oświęcimskiego.
 2. Rezultaty zadania:
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów,
 • aktywizacja seniorów,
 • integracja społeczna, kulturalna, edukacyjna, sportowa,
 • zwiększenie aktywności społecznej seniorów,
 • utrzymanie samodzielności seniorów,
 • poszerzenie oferty kulturalno - rekreacyjnej skierowanej do seniorów

Propozycje planowanych do osiągnięcia wskaźników i sposób ich mierzenia

 • liczba zorganizowanych spotkań dla seniorów (np. protokół ze spotkania, dokumentacja fotograficzna)
 • liczba seniorów objętych działaniem (np. lista obecności, wykaz uczestników)
 1. Termin realizacji zadania: od 1 czerwca 2021 do 31 grudnia 2021 roku.
 2. Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 10 000,00 zł.
 3. Środki z dotacji mogą być wydatkowane najwcześniej od dnia podpisania umowy.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w systemie Witkac, w terminie przewidzianym w części III ogłoszenia. Złożenie oferty w systemie Witkac jest tożsame z podpisaniem jej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 3. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone przez platformę Witkac, która jest ogólnodostępna w Internecie pod adresem: https://www.witkac.pl/strona
 4. Złożenie oferty nie może być traktowane jako gwarancja uzyskania dotacji.
 5. Kwoty przeznaczone na realizację zadań mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.
 6. Wszystkie wydarzenia powinny mieć charakter ogólnopowiatowy, powinny promować działalność stowarzyszeń z terenu powiatu oświęcimskiego.  
 7. W ramach zadania oferent może pobierać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, pod warunkiem, że statut organizacji przewiduje prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego. Świadczenia pieniężne nie mogą stanowić finansowego wkładu własnego.
 8. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość wzrostu kosztów poszczególnych pozycji kosztorysu do 20% kosztów całkowitych zadania, przy ich nielimitowanym zmniejszeniu.
 9. Zmiany w zakresie poszczególnych pozycji kosztorysu powyżej 20% kosztów całkowitych zadania wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Powiatu w Oświęcimiu oraz aneksu do umowy.
 10. Wysokość środków wkładu własnego (tj. wkład własny finansowy oraz wkład własny niefinansowy [osobowy i rzeczowy]) może się zmieniać pod warunkiem, że procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania nie zwiększy się o więcej niż 20%.

 

      11. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania    publicznego Zmiany wymagają aneksu do umowy.

 

      12. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmniejszenia  powyżej 20 % poszczególnych założonych liczbowo rezultatów wymagają zgody Zarządu Powiatu oraz aneksu do umowy.

      13. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 80% założonych w ogłoszeniu rezultatów.

      14. Oferent zobowiązuje się do umieszczania logo Powiatu Oświęcimskiego i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od  Powiatu Oświęcimskiego, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

       II. Terminy

1. Termin składania ofert w systemie Witkac ustala się od 14 kwietnia do 7 maja 2021 roku.

2. Termin zakończenia zadania - do 31 grudnia 2021 roku.

3. Termin dokonania wyboru ofert – 15 czerwca 2021 roku.

III. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 1. Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione.
 2. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.
 3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia powiadomienia w systemie Witkac.
 4. Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.
 5. W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu komisja oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią (propozycją wysokości dotacji) Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
 6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
 7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 8. Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej składają poprzez platformę Witkac zaktualizowaną część oferty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez oferenta powiadomienia w systemie Witkac o kwocie przyznanej dotacji. Całkowity koszt zadania po aktualizacji nie może być pomniejszony o więcej niż 20% kosztu początkowego (z oferty pierwotnej). Niezłożenie aktualizacji, jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
 9. Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert i ich akceptacji. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
 10. Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania  w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.
 11. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

 

Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

 1. Doświadczenie  podmiotu składającego wniosek w realizacji podobnych zadań, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków
  - 0-4 pkt.
 2. Doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie
  - 0-4 pkt.
 3. Budżet zadania, w tym m.in. wysokość środków własnych, w tym wkład rzeczowy, osobowy
  - 0-4 pkt.
 4. Ocena atrakcyjności merytorycznej zadania
  - 0-12 pkt.

 

 

 

Szczegółowe informacje udzielają pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu:

Barbara Leszczyńska - Naczelnik Wydziału

Joanna Sermak - inspektor

nr telefonu: 33 844 97 16

e-mail: promocja@powiat.oswiecim.pl

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama