Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ewaluacja Lokalnego Systemu Wsparcia realizowanego na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w latach 2017 -...

Reklama
Ewaluacja Lokalnego Systemu Wsparcia realizowanego na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w latach 2017 - 2021
Nabór od 13.04.2021 do 06.05.2021 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ewaluacja Lokalnego Systemu Wsparcia realizowanego na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w latach 2017 - 2021.

Tło:

Lokalny System Wsparcia realizowany jest na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w ramach zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym od2017 roku.

W latach 2017-2019 realizowany był w ramach zadania publicznego pn. Wolski SPINACZ – Lokalny System Wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży, przez konsorcjum, w skład którego wychodziły 4 (cztery) organizacje: Fundacja Chrześcijańska „Nebo”, Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa Ochota, Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego oraz Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów „Stara 4”. Kwota dotacji: 900 000,00 zł.

Wykaz szkół na terenie, których realizowany był Lokalny System Wsparcia:

- zkoła Podstawowa Nr 166 im. Żwirki i Wigury

- Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej,

- Szkoła Podstawowa Nr 234 im. Juliana Tuwima,

- Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Zawiszy Czarnego,

- Szkoła Podstawowa Nr 222 im. Jana Brzechwy,

- Gimnazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

W latach 2020 – 2021 realizowany jest w ramach zadania pn. Wolski SPINACZ – Lokalny System Wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży – edycja II, przez konsorcjum, w skład którego wchodzą trzy 3 (trzy) organizacje: Fundacja Chrześcijańska „Nebo”, Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa Ochota oraz Fundacja Kreatywni w Działaniu. Kwota dotacji: 400 000,00 zł.

Wykaz szkół na terenie, których realizowany był Lokalny System Wsparcia:

- zkoła Podstawowa Nr 166 im. Żwirki i Wigury

- Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej.

Zadania skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat oraz ich rodzin, zamieszkujących obszary koncentracji problemów społecznych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warunki realizacji zadania:

  1. Zagadnienia badawcze:

- jak adresaci zadania oceniają udział w zajęciach, w których brali udział?

- jakie korzyści z udziału w zajęciach dostrzegają uczestnicy?

- jakie metody pracy są skuteczne w szkołach objętych projektem ? Które działania były najmniej a które najbardziej skuteczne?

- ocena skuteczności metod pracy realizowanej poza szkołami, zastosowanych podczas realizacji Lokalnego Systemu Wsparcia,

- jakie działania są najbardziej potrzebne w środowisku objętym Lokalnym Systemem Wsparcia?

- czy, a jeśli tak, to jakie zmiany należy wprowadzić, by poprawić skuteczność projektu w przyszłości?

- braki instytucjonalne oraz niewykorzystany potencjał w rejonie Lokalnego Systemu Wsparcia,

- wskazanie rekomendacji do dalszej pracy organizacji oraz instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie na obszarze realizacji Lokalnego Systemu Wsparcia w zakresie działań oraz grup docelowych odbiorców,

- czy i jakie nowe obszary problemów wymagających wsparcia pojawiły się jako skutek pandemii i nauczania zdalnego?

- odbiór Lokalnego Systemu Wsparcia przez przedstawicieli szkół objętych projektem – czy projekt coś zmienił? czy był ważny, a jeśli tak, to w jakich aspektach?

- jak przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 166 Żwirki i Wigury postrzegają powstanie klas terapeutycznych ? jakie to przyniosło efekty? czy ilość klas terapeutycznych zaspokaja zapotrzebowanie na taki rodzaj pracy z dziećmi w tej szkole?

- czy i jakie działania należy wprowadzić jako profilaktykę wypalenia zawodowego wśród realizatorów Lokalnego Systemu Wsparcia?

- które z realizowanych działań były najtrudniejsze pod względem rekrutacji i zaangażowania adresatów?

Oferent jest zobowiązany do zebrania danych, dokonania ich analizy oraz udzielenia odpowiedzi na postawione wyżej zagadnienia badawcze. Lista ma charakter otwarty. Oferent po uzgodnieniu z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy może dokonać modyfikacji lub uzupełnienia zagadnień badawczych na każdym etapie badania ewaluacyjnego.

 

  1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się  z dokumentacją otwartych konkursów ofert, ogłoszonych:

- Uchwałą Nr 7839/2016 Zarządu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w latach 2017 – 2019;

- Uchwałą Nr 3199/2019 Zarządu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w latach 2020 – 2021 pod nazwą Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

 

  1. badanie ewaluacyjne powinno składać się z następujących metod badawczych:

- z poszczególnymi przedstawicielami Konsorcjum, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz instytucjami działającymi w obszarze pomocy dziecku i rodzinie współpracującymi z Konsorcjum przy realizacji Lokalnego Systemu Wsparcia (Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury, Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej, Placówki Wsparcia Dziennego z terenu Dzielnicy Wola);

- z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami i opiekunami prawnymi, do których kierowane są działania Lokalnego Systemu Wsparcia.

 

Wywiady mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem narzędzia online umożliwiającego kontakt wizualny i dźwiękowy moderatora i respondenta.

Podane wyżej metody badawcze oraz ich odbiorcy mogą podlegać modyfikacjom i uzupełnieniom, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 

  1. Oferent zobowiązany jest do opracowania oraz przedłożenia raportu ewaluacyjnego (w edytorze MS WORD, PDF oraz w formie prezentacji multimedialnej).

 

  1. Oferent dostarczy Zamawiającemu prezentacje wyników i rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego w formie prezentacji multimedialnej oraz przedstawi je podczas spotkania z przedstawicielami Konsorcjum, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz instytucjami działającymi w obszarze pomocy dziecku i rodzinie współpracującymi z Konsorcjum przy realizacji Lokalnego Systemu Wsparcia. Dopuszcza się możliwość spotkania w formie online umożliwiającego kontakt wizualny i dźwiękowy osoby prowadzącej i uczestników.

 

  1. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian, modyfikacji i uzupełnień w odniesieniu do ostatecznej wersji, raportu ewaluacyjnego oraz prezentacji wyników i rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego.

 

  1. Wymaga się aby oferent posiadał doświadczenie w zakresie realizacji działań objętych niniejszym zadaniem konkursowym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama