Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19

Reklama
Nabór od 08.04.2021 do 29.04.2021 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 2 tys. do 6 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór ofert na realizację zadań publicznych mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19.

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w niniejszym naborze stanowią kwotę 500 000 zł.

Kwota wnioskowanej dotacji nie może być mniejsza niż 2 000 zł i większa niż 6 000 zł. Dopuszczalne jest wykazanie wkładu własnego tylko w postaci wkładu osobowego i/lub rzeczowego.

Zadania mogą być realizowane w następujących obszarach:
a) wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
b) kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego,
c) polityka społeczna,
d) ochrona i promocja zdrowia,
e) kultura fizyczna i sport,
f) turystyka i krajoznawstwo,
g) ochrona środowiska,
h) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
i) działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

W naborze każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę.

Oferty można składać do 29 kwietnia 2021 r.

Oferty należy wysłać na adres poczty elektronicznej ngo@lodzkie.pl z zastrzeżeniem, że strona na której są umieszczone podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta powinna być podpisana (należy przesłać skan/zdjęcie tej strony).

Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze, jest dostępny na stronie www.ngo.lodzkie.pl i www.bip.lodzkie.pl.

Do naboru mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 28 czerwca 2021 r. i kończy nie później niż 31 grudnia 2021 r. Realizowane zadanie musi być nieodpłatne dla odbiorców.

Reklama