Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu polityki społecznej dot. działalności na rzecz osób w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu polityki społecznej dot. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Nabór od 07.04.2021 do 10.05.2021 14:30
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Łączny budżet 35 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 35 tys. PLN
Urząd Miejski w Słupsku, Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu polityki społecznej dot. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym..
  1. Zakres zadania publicznego.

  1. Działania służące aktywizacji osób w wieku emerytalnym, poprawie ich stanu psychicznego i fizycznego, przeciwdziałaniu marginalizacji i izolacji, w tym działania przygotowujące rodziny do wsparcia seniorów w aktywnym starzeniu się.

  2. Realizacja zadania winna polegać na zapewnieniu atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, poprzez organizację:

    a) różnorodnych form wypoczynku i rekreacji oraz działań usprawniających,

    b) spotkań integracyjnych, warsztatów oraz działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych dla seniorek i seniorów, z uwzględnieniem mieszkańców ul. Grzybowej oraz klubów seniora na terenie miasta Słupska.

  3. Przeprowadzenie działań promujących, w tym opracowanie i publikacja materiałów informacyjnych.

 

 

 

Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama