Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Małe dotacje - z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Reklama
Nabór od 08.04.2021 do 30.11.2021 16:00
Dzielnica Żoliborz
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Małe dotacje -  z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Realizowane zadanie powinno mieścić się w zakresie określonym w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2021 rok.

Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania. 

Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy. 

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora.

 Następnie należy wydukować z Generatora potwierdzenie złożenia oferty. Potwierdzenie złożenia oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uzanane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska opatrzony podpisem umożliwiającym weryfiakcję osób podpisujących ofertę (Nie wystarczy parafowanie dokumentu). Wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. J. Słowackiego 6/8 w Warszawie lub przesłać pocztą na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. J. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa.

Oferty złożone w Generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty, nie podlegają dalszej procedurze oceny oferty

Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty.

Kwota dofinansowania/finansowania  zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (termin realizacji zadania musi zawierać się w 2021 roku). 

W związku z epidemią koronawirusa, forma prowadzenia zajęć musi być bezpieczna dla odbiorców i powinna spełniać aktualne wymogi sanitarne. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama