Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka - POZNAŃSKIE DNI RODZINY 15.05 - 1.06.2021
Nabór od 07.04.2021 do 15.05.2021 00:00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 5 tys. PLN

Zadania mogą być realizowane od 15.05.2021 do 15.06.2021
Maksymalny termin przesyłania skanów potwierdzenia złożenia oferty: 19.05.2021
Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres wziss@um.poznan.pl oraz do wiadomości marta_czainska@um.poznan.pl w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty za pomocą platformy www.witkac.pl

Opis naboru:
Zadania w ramach naboru mogą być realizowane od 15 maja 2021 roku do 15 czerwca 2021 roku. Jednak z zastrzeżeniem, iż ich realizacja musi rozpocząć się w trakcie trwania Poznańskich Dni Rodziny to jest w terminie pomiędzy 15.05 a 01.06.2021 r.
Termin składania ofert na dedykowanej platformie Witkac.pl wyznaczony został do 15 maja 2021 roku

Ważne!

Zgodnie z zarządzeniem nr 133/2021/P, Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lutego 2021 r. sugerowana data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 21 dni roboczych od terminu złożenia (w formie elektronicznej - skanu) potwierdzenia złożenia oferty. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć przy podpisywaniu umowy lub na prośbę Urzędu. Dopuszczalne jest złożenie oferty w terminie krótszym, po uzyskaniu akceptacji Wydziału.

Celem realizacji zadania jest wsparcie, integracja i promocja poznańskich rodzin poprzez działania zorganizowane online lub z zachowaniem obowiązujących norm,
przepisów i wytycznych związanych z zapobieganiem i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w ramach Poznańskich Dni Rodziny 2021


Łączna kwota przeznaczona na dotacje: 70 000, 00 zł

Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 5 000,00 zł

Obszar: Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka z przeznaczeniem w szczególności na wydarzenia online skierowane do rodzin w ramach POZNAŃSKICH DNI RODZINY 2021

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);

  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;

  • projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym;

  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

W przypadku podpisania umowy z Miastem Poznań Zleceniobiorca zobowiązuje się podczas realizacji zadania publicznego do:
1) wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych
z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995,
2) podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
3) podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych,
4) podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
5) wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą z recyklingu lub mu podlegają,
6) rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych
z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
7) nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami,
8) niewypuszczania chińskich lampionów,
9) nieużywania sztucznych ogni i petard.

 

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama