Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Nabór od 07.04.2021 do 30.06.2021 15:00
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 9 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 8 tys. PLN

Burmistrz Bytowa ogłasza nabór ofert w trybie art. 19a

Kwota dotacji na zadania: od 0,00 zł do 9 000,00 zł.

Termin zakończenia naboru: 30.06.2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Termin realizacji zadania: do 31.12.2021 r.

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów.

Wkład własny: niewymagany.        

 

Opis naboru: nabór adresowany jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania z zakresu:

  1. Turystyka i krajoznawstwo w kwocie 1 000 zł,
  2. Edukacja, oświata i wychowanie – nauka języka polskiego dla cudzoziemców w kwocie 8 000 zł.

Cel: Wsparcie działań skierowanych do mieszkańców Gminy Bytów.

Warunki dofinansowanie w trybie pozakonkursowym:

  1. Wysokość dofinansowania lub sfinansowania projektu nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł.
  2. ​Projekt powinien być zrealizowany w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
  3. Projekt powinien uwzględniać zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym.
  4. O przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Burmistrz Bytowa biorąc pod uwagę celowość realizacji zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Oferta może zostać odrzucona:
- poprzez nieuznanie jej celowości,
- w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie,
- w przypadku gdy środki będące w dyspozycji Gminy Bytów zostały zaplanowane na realizacje innych zadań publicznych.

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą portalu Witkac.pl. W formie papierowej należy dostarczyć ofertę lub potwierdzenie złożenia oferty opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację nie później niż 5 dni od dnia wysłania oferty w systemie Witkac.pl.

Brak złożenia papierowego potwierdzenia spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

Warunki realizacji:

  1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, ze zm.) po podpisaniu umowy z oferentem.
  2. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniem Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).
  3. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeżeli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20 %.
  4. W trakcie realizacji zadania może nastąpić zwiększenie procentowego udziału kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania określonych w umowie, o nie więcej niż 2 punkty procentowe.

Nabór jest naborem ciągłym , ostateczny termin naboru to 30.06.2021 r. lub termin wyczerpania środków finansowych.

 

Źródło: Urząd Miejski w Bytowie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama