Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Małe dotacje w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych (Wydział Pomocy Społecznej): środki z zakresu pomocy...

Reklama
Małe dotacje w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych (Wydział Pomocy Społecznej): środki z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - działania w obszarze bezdomności
Nabór od 06.04.2021 do 05.11.2021 23:59
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Osoby w kryzysie bezdomności
 

Oferty należy składać w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. Po złożeniu oferty elektronicznie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć na adres Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską (liczy się data wpływu do Urzędu).Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z imienną pieczęcią, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę.

W ciągu 7 dni od momentu wpływu papierowej wersji oferty do biura Urzędu m.st. Warszawy, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

 • tablicy ogłoszeń biura Urzędu m.st. Warszawy lub wydziału dla dzielnicy m.st. Warszawy,
 • stronie internetowej,
 • Biuletynie Informacji Publicznej.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

Szczegłóły realizacji zadania:

 • Wnioskowana dotacja od m.st. Warszawy nie może być wyższa niż 10 000 złotych.
 • Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni).
 • O tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja.
 • Termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego).
 • Miejsce realizacji: m.st. Warszawa.
 • Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to co najmniej 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia potwierdzenia złożenia oferty.
 • Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.
 • Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania.
 • W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 forma prowadzenie zadania musi być bezpieczna dla odbiorców i dostosowana do aktualnych wytycznych sanitarnych.
Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama