Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w okresie od 15.05 do...

Reklama
Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w okresie od 15.05 do 20.12.2021 roku
Nabór od 31.03.2021 do 29.04.2021 16:00
Dzielnica Wesoła
Łączny budżet 35 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wesoła ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w okresie od 15.05 do 20.12.2021 roku.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi:

 1. zadanie obejmuje wszelkie formy aktywności sportowej i sportowo-rekreacyjnej,
 2. zadanie skierowane winno być do w szczególności do mieszkańców dzielnicy Wesoła,
 3. zadanie powinno integrować społeczność lokalną,
 4. zadanie powinno przyciągać jak największą liczbę odbiorców,
 5. kalkulacja kosztów zadania powinna opierać się o kryteria podane w warunkach realizacji zadania publicznego oraz szczegółowo określać koszty poszczególnych części zadania tj.: jednego turnieju, jednej imprezy, jednego wyjazdu, itd   

 Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego Biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy.

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania: z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz koszty do pokrycia z wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy.

W przypadku wsparcia, dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, ze oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową. W przypadku powierzenia nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

 • Koszty merytoryczne realizacji działań (w ofercie V.A pkt.I):
 1. wynagrodzenie instruktorów i animatorów,
 2. wynagrodzenie obsługi sędziowskiej,
 3. wynagrodzenie obsługi technicznej,
 4. wynagrodzenie obsługi medycznej,
 5. wynajem sprzętu niezbędnego do realizacji zadania,
 6. wynajem transportu niezbędnego do realizacji zadania,
 7. wynajem obiektów do przeprowadzenia zadania,
 8. zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
 9. zakup nagród i trofeów,
 10. zakup napojów dla uczestników zadania.
 • Koszty administracyjne (w ofercie V.A pkt. II):
 1. obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowe są z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji;
 2. przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie plakaty, zaproszenia, ulotki, banery, roll-up) z informacją o finansowaniu/współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawy, których koszty finansowane są z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie, a nie całej działalności prowadzonej przez organizację.

Wyjaśnienie dotyczące rozpatrywanych ofert: 

W przypadku pobierania opłat, świadczenia pobierane od uczestników zadania należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie (pkt V-Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt. V.B 4-Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania).

W przypadku nie przeznaczenia w całości w całości pobieranych opłat na realizację zadania - dotacja nie zostanie przyznana.

Wyniki przeprowadzonych przez Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2020 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama