Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Nabór od 31.03.2021 do 30.11.2021 23:59
Wydział Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 41,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1,5 tys. do 10 tys. PLN

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Iławie XXV/279/20 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, ogłasza się nabór ofert na realizację zadań publicznych.

Nabór ofert obejmuje wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Iława w obszarach:

  1. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym / działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
  5. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  6. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  7. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219),
  8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  9. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Łączna pula środków na realizację zadań publicznych w powyższych obszarach wynosi 41 500,00 zł.

 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić  organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;

2) zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni; 

3) w danym roku kalendarzowym ta sama organizacja nie może otrzymać łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji (max. 2 x 10 tys.) w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert;

4) w przypadku, gdy Zleceniodawca proponuje przeznaczyć na realizację zadania publicznego dotację w kwocie niższej niż wnioskowana przez Oferenta, właściwa komórka organizacyjna w imieniu Zleceniodawcy, przeprowadza negocjacje w tym zakresie. Po zakończeniu negocjacji, Oferent, który uznał, że realizacja zadania w oparciu o zaproponowaną kwotę dotacji:

a) jest możliwa - przesyła niezwłocznie drogą elektroniczną za pomocą Generatora ofert stosowną aktualizację oferty,

b) nie jest możliwa - Oferent informuje na piśmie (w formie elektronicznej lub papierowej), iż odstępuje od realizacji zadania,

c) brak informacji, w zakresie, o którym mowa w pkt. a i b, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia
o przyznaniu dotacji skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia;

5) w przypadku braku uznania celowości realizacji zadania publicznego, Burmistrz Miasta Iławy podejmuje zarządzenie o nieprzyznaniu dofinansowania;

6) w przypadku braku środków na dofinansowanie zadania będącego przedmiotem oferty, nie podlega ona ocenie a Burmistrz Miasta Iławy niezwłocznie powiadamia o tym fakcie podmiot składający ofertę;

7) w przypadku, gdy oferta nie spełnia wymogów formalnych, nie podlega ona ocenie;

8) oferty w formacie PDF na okres 7 dni oraz informacje o decyzjach podjętych przez Burmistrza Miasta Iławy w sprawach ofert złożonych w trybie uproszczonym zamieszczane będą na stronie bip.umilawa.pl zakładka tematyczna „Konkursy ofert – "19a”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama