Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs UdSKiOS: Wykonywanie zadań opiekuńczych na rzecz osób uprawnionych

Reklama
Nabór od 30.03.2021 do 19.04.2021 16:15
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2021 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej i innych uprawnionych, zwanych dalej łącznie „osobami uprawnionymi”.

I. Rodzaj zadania objętego konkursem ofert

Wykonywanie zadań opiekuńczych na rzecz osób uprawnionych.

W ramach tego zadania Urząd może sfinansować lub dofinansować: zakup codziennych posiłków wraz z kosztami ich dostarczenia dla osób uprawnionych, zakup środków osobistej ochrony sanitarnej, takich jak np.: rękawiczki jednorazowego użytku, maseczki ochronne oraz odzież ochronna (zarówno dla osób objętych świadczeniem, jak i przedstawicieli podmiotu realizującego zadanie w zakresie niezbędnym dla jego realizacji).

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionego zadania wynosi: 500 000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych; o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w Zarządzeniu Szefa Urzędu z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej i innych uprawnionych, zlecanych organizacjom pozarządowym oraz w niniejszym ogłoszeniu.

3. Terenowe jednostki organizacji pozarządowych (oddziały, koła itp.) składają oferty za pośrednictwem zarządów głównych.

4. Dotacja nie może zostać przyznana na:

a) część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług;

b) zadanie już zrealizowane;

c) spłatę zaległych zobowiązań;

d) pokrycie kosztów delegacji służbowych;

e) bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon);

f) koszty zakupu rzeczowych składników majątku o wartości przekraczającej 3500 zł netto;

g) wynagrodzenia z tytułu umów o pracę.

5. Szef Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

III. Terminy i warunki realizacji zadań

1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w terminie do dnia 4 czerwca 2021 roku.

2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

3. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

IV. Terminy składania ofert

Wyznacza się termin składania ofert do dnia 19 kwietnia 2021 roku do godz. 16:15.

DECYDUJE DATA I GODZINA WPŁYWU OFERTY DO URZĘDU!

Oferty należy przesłać wyłącznie w formie skanu oferty jako plik pdf na adres email: info@kombatanci.gov.pl

V. Warunki składania oferty

1. Ofertę należy wypełnić czytelnie na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

2. Oferenci realizujący zadanie publiczne muszą prowadzić działalność statutową w obszarze zadań objętych konkursem.

3. Do oferty należy dołączyć listę osób wraz z podaniem nr dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień nadanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pod rygorem odrzucenia z przyczyn formalnych.

4. Złożenie oferty realizacji zadania publicznego przez inny podmiot będący osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą, oznacza wyrażenie przez nią zgody na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w ofercie w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert i wyboru najlepszych ofert. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

5. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie – oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania. Do takiej oferty należy dołączyć umowę regulującą stosunki pomiędzy oferentami, pod rygorem odrzucenia z przyczyn formalnych.

6. Wymagane jest wypełnienie w ofercie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego w części III oferty pkt 6, z określeniem wskaźnika rezultatu oraz sposobu jego monitorowania.

7. Niezbędne jest podanie w ofercie nazw rodzajów kosztów w tabeli Zestawienie kosztów realizacji zadania.

8. W przypadku gdy oferta realizacji zadania publicznego dotyczy dostarczania osobom uprawnionym posiłków, podmiot składający ofertę zobowiązany jest do określenia w ofercie liczby osób objętych zadaniem opiekuńczym oraz wskazania szczegółowego opisu zadania, jak też zakresu i cykliczności działania.

9. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą przekroczyć 10% planowanej kwoty dotacji.

10. Wniesienie wkładu finansowego własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

11. Wniesienie wkładu osobowego i rzeczowego nie jest obowiązkowe.

12. W przypadku planowanego pokrywania kosztów z wkładu osobowego i/lub rzeczowego, obowiązkowe jest wskazanie w części VI oferty w Innych informacjach nazw tych kosztów oraz oszacowanie ich wartości. Nie podanie powyższej informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

13. Wysokość wkładu rzeczowego powinna zostać potwierdzona wyceną, umową, dokumentami księgowymi, kosztorysem itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14. Kopie wymaganych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań majątkowych.

Reklama