Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Nabór od 07.04.2021 do 30.04.2021 15:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 34 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 19 tys. PLN
Chorzy, Niepełnosprawni
Urząd Miejski w Wadowicach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Ogłaszający konkurs

Obsługa merytoryczna konkursu

Burmistrz Wadowic
Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice

tel.: 33 873-18-11, fax: 33 873-18-15
e-mail: um@wadowice.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach

ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice
tel.: 33 823 43 39, fax: 33 823 28 18
e-mail: mops@wadowice.pl

 

 

§ 1

Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem niniejszego ogłoszenia o otwartym konkursie ofert jest realizacja następujących zadań publicznych:

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1.

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

15.000 zł

2.

Zorganizowanie i prowadzenie mieszkania chronionego

19.000 zł

Razem

34.000 zł

 

§ 2

Cele realizacji zadań

 1. Cele realizacji zadań publicznych będących przedmiotem niniejszego ogłoszenia o otwartym konkursie ofert są następujące:

Lp.

Rodzaj zadania

Cel realizacji zadania

1.

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

2.

Zorganizowanie i prowadzenie mieszkania chronionego

Umożliwienie prowadzenia samodzielnego życia osobom pełnoletnim, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, poprzez zapewnienie usług bytowych oraz nauki, rozwijania lub utrwalania samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi i pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną.

 

 

§ 3

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem niniejszego ogłoszenia została określona w § 1.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań, stosownie do podjętych ewentualnych zmian w uchwale budżetowej.

 

§ 4

Zasady przyznawania dotacji

 1. Zlecenie realizacji zadań objętych niniejszym ogłoszeniem ma formę wspierania ich wykonywania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 2. Zadania mogą zostać zlecone wyłącznie:
 1. organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub
 2. podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania publicznego.

Podmiot, któremu zlecone zostanie prowadzenie mieszkania chronionego musi ponadto posiadać status organizacji pożytku publicznego (zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późniejszymi zmianami/).

 1. W przypadku, gdy wartość planowanej w ofercie dotacji przekroczy wysokość środków przeznaczonych na realizację danego zadania określonych w § 1, Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia dofinansowania stosownie do posiadanych środków oraz do wskazania (w ramach danego kosztorysu) przeznaczenia części dotacji na pokrycie innych kosztów niż zaproponowane przez Oferenta.
 2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – Oferent, którego oferta została wybrana, akceptując stosowne zmniejszenie dotacji, zobowiązany jest do przedłożenia stosownych aktualizacji, w tym aktualizacji zakładanych rezultatów oraz dodatkowych informacji dotyczących rezultatów zadania publicznego i aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania - dostosowanych do kwoty przyznanego dofinasowania.
 3. W aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż w złożonej ofercie.
 4. Oferta wybrana do dofinansowania stanowić będzie, wraz z ewentualną aktualizacją, integralną część umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 5. Dofinansowanie nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów przeznaczonych na realizację zadania.
 6. Wymagane jest 15% wkładu własnego, w tym minimum 5% wkładu własnego finansowego lub z innych źródeł (w stosunku do całości kosztów).
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 8. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami) i nie przysługuje od niej odwołanie.
 9. Warunkiem realizacji zadania i przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy.

 

§ 5

Terminy i ogólne warunki realizacji zadań

 1. Realizacja zadań nastąpi:
 1. w przypadku zadania pn. „Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości” - w okresie od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 2. w przypadku zadania pn. „Zorganizowanie i prowadzenie mieszkania chronionego” - w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 1. Zadania będące przedmiotem niniejszego ogłoszenia będą realizowane wyłącznie na rzecz mieszkańców gminy Wadowice.
 2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie opisanym w ofercie.
 3. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów zadania. Jeżeli dany rodzaj kosztu realizacji zadania nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to zostanie uznany za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpi zwiększenie wartości tego kosztu o więcej niż 30%.
 4. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu jego realizacji i terminu realizacji poszczególnych działań. Wprowadzone zmiany nie mogą jednak zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Organizatora konkursu.
 5. Rezultat realizacji zadania publicznego uznaje się za spełniony, gdy został zrealizowany w minimum 80%.
 6. Podkreśla się, iż nieosiągnięcie zdefiniowanych w punkcie 5 i 6 części III Oferty rezultatów realizacji zadania może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu dotacji.
 7. Nie dopuszcza się pobierania przez Oferenta wpłat/opłat od adresatów zadania.

 

§ 6

Szczegółowe warunki realizacji zadań

 1. Zadanie pn. „Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”:
 1. Zadanie realizowane będzie wyłącznie na rzecz osób uprawnionych do otrzymywania pomocy społecznej w formie gorącego posiłku na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach.
 2. Oferent zobowiązany jest zapewnić lokal z wyposażeniem na terenie miasta Wadowice, w którym realizowane będzie zadanie tj. sporządzanie i wydawanie posiłków, w tym salę jadalną z miejscami siedzącymi, która umożliwi spożywanie posiłków przez osoby uprawnione. Lokal winien spełniać wymogi higieniczno-sanitarne w zakresie realizowanego zadania.
 3. Ogłaszający konkurs może zapewnić Oferentowi pomoc osobową związaną z realizacją zadania publicznego.
 4. W ramach zadania należy sporządzać i wydawać gorące posiłki dla osób uprawnionych, przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. Gorący posiłek przysługujący za niedzielę należy sporządzić i wydać w sobotę, natomiast za święto w dzień roboczy, przedświąteczny.
 5. Warunki sporządzania i wydawania posiłków muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za jakość zorganizowanych i wydawanych posiłków oraz zgodność realizacji zadania z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno- epidemiologicznymi.

 

 1. Zadanie pn. „Zorganizowanie i prowadzenie mieszkania chronionego treningowego”:
 1. Mieszkanie chronione musi być prowadzone zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 poz. 822).
 2. Oferent zobowiązany jest zapewnić lokal spełniający standardy określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 poz. 822).
 3. Skierowanie osób do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym będzie następowało na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).

 

§ 7

Zasady finansowania zadań

 1. Dotacja nie może być wykorzystana na:
 1. zakupy inwestycyjne (których koszt wytworzenia lub nabycia przekracza kwotę 10.000 zł),
 2. pokrycie opłat statutowych, członkowskich, opłat za uprawnienia, licencje, transfery.
 1. Do kosztów niekwalifikowanych, czyli takich, które nie mogą być rozliczane w ramach zleconych do realizacji zadań publicznych, należą:
 1. zakup gruntów,
 2. działalność gospodarcza,
 3. działalność partii politycznych,
 4. działalność związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych,
 5. działalność fundacji utworzonych przez partie polityczne,
 6. zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy.

 

§ 8

Kontrola i monitoring realizacji zadań

 1. Przewiduje się prowadzenie kontroli i monitoringu realizacji zadań ze strony Organizatora konkursu.
 2. W trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, upoważnione przez Burmistrza Wadowic osoby mogą przeprowadzić kontrolę merytoryczną (sprawdzanie rzeczywistego przebiegu realizacji zadania i realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania) oraz formalno-rachunkową (sprawdzanie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania) realizacji zadania publicznego, a w szczególności stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania i prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
 3. Oferent, który otrzyma dotację zobowiązany będzie do przedkładania sprawozdań z wykonanego zadania publicznego.
 4. Oferent realizujący zadanie publiczne zobowiązany będzie do każdorazowego przedstawiania do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów z tytułu realizacji zadania publicznego w danym okresie sprawozdawczym, na podstawie których dokonywany będzie bieżący monitoring realizacji zadania publicznego pod względem prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.
 5. Szczegółowe terminy i tryb składania sprawozdań, a także szczegółowy tryb kontroli i monitoringu realizacji zadania publicznego, zostaną określone w umowie o wsparcie realizacji zadań publicznych.

 

§ 9

Termin i sposób składania ofert

 1. Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl, w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. do godziny 15:00.
 2. Po wypełnieniu i złożeniu elektronicznego formularza ofert, należy z systemu wydrukować wygenerowaną ofertę, a następnie dokument ten musi zostać podpisany i opieczętowany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferentów i dostarczony w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w § 9 ust. 6, do dnia 30 kwietnia 2021 r. do godziny 15:00, osobiście do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice lub poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty na ww. adres. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data przyjęcia wskazanego dokumentu na dziennik podawczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach.
 3. Oferty złożone za pośrednictwem systemu Witkac.pl, ale nie złożone w wersji papierowej lub złożone, jednak po terminie wskazanym w § 9 ust. 2, nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty inne niż wygenerowane za pośrednictwem systemu Witkac.pl nie będą rozpatrywane.
 5. Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę na realizację danego zadania publicznego (jedno zadanie = jedna oferta).
 6. Do oferty należy dołączyć:
 1. statut,
 2. w przypadku podmiotów niezarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym: aktualny wypis z innego właściwego rejestru, ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i  upoważnienie do działania w imieniu Oferenta osób go reprezentujących.
 1. W przypadku awarii platformy internetowej Witkac.pl, uniemożliwiającej składanie ofert w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowego terminu składania ofert. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje zmiany innych warunków konkursu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

§ 10

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Oferty oceniać będzie powołana przez Burmistrza Wadowic komisja konkursowa, która z uwagi na panujący stan epidemii COVID-19 może obradować w trybie hybrydowym.
 2. Procedura rozpatrywania ofert będzie obejmować ocenę formalną i ocenę merytoryczną.
 3. Kryteria oceny formalnej oferty - ocena formalna oferty będzie obejmowała weryfikację, czy oferta:
 1. została złożona przez uprawniony podmiot,
 2. została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu,
 3. złożona została na odpowiednim formularzu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,
 4. została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu wnioskującego zgodnie z zapisami statutu, Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru, ewidencji lub stosownego pełnomocnictwa,
 5. jest kompletna, a zawarte w niej pola są prawidłowo wypełnione,
 6. zakłada zapewnienie wymaganego wkładu własnego (minimum 5% wkładu finansowego w stosunku do całości kosztów),
 7. zakłada realizację zadania na rzecz mieszkańców Gminy Wadowice,
 8. jest zgodna z tematyką, na którą została złożona.
 1. Tylko oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne będzie podlegać ocenie merytorycznej.
 2. Kryteria oceny merytorycznej:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
 2. kalkulacja kosztów realizacji zadania (minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność ich wykorzystania),
 3. planowany przez Oferenta udział  środków finansowych własnych, pochodzących z innych źródeł,
 4. proponowana jakość wykonania zadania, w tym kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
 5. dotychczasowa współpraca z samorządem (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania środków),
 6. planowany przez oferenta wkład rzeczowy przewidziany do realizacji zadania, w szczególności dysponowanie odpowiednią bazą lokalową oraz wkład osobowy, w tym praca wolontariuszy oraz praca społeczna członków.

 

§ 11

Termin dokonania wyboru ofert

 1. Ostatecznego wyboru najlepszych ofert dokona Burmistrz Wadowic w terminie do dnia 21 maja 2021 roku w drodze zarządzenia.
 2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach oraz na tablicy ogłoszeń.

 

§ 12

Zrealizowane w roku 2019 i 2020 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

Rok

Rodzaj zadania publicznego

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania

2020

Prowadzenie dożywiania osób ubogich, zagrożonych bezdomnością i bezdomnych

150 000,00 zł

Zorganizowanie i prowadzenie mieszkania chronionego

0,00 zł (brak ofert)

2019

Prowadzenie dożywiania osób ubogich, zagrożonych bezdomnością i bezdomnych

130 000,00 zł

Zorganizowanie i prowadzenie mieszkania chronionego

0,00 zł (brak ofert)

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama