Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Animacja czasu wolnego programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży w 2021 roku”
Nabór od 30.03.2021 do 21.04.2021 15:00
Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury, Sportu
Łączny budżet 294,495 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Gmina Miasto Ustka, Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury, Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Animacja czasu wolnego programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży w 2021 roku”.

 

BURMISTRZ MIASTA USTKA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE

PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM                                                        PN. „ANIMACJA CZASU WOLNEGO Z PROGRAMAMI PROFILAKTYCZNYMI DLA DZIECI  I MŁODZIEŻY W 2021 ROKU.”

 

Podstawa prawna:

 •  art. 7 ust. 1 pkt 5, 6, 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                      (tekst jedn. Dz.  U.  z  2020 r.  poz.  713  z  późn.  zm.),
 • art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.),
 • art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii                              (tekst jedn. Dz. U.  z 2020 r. poz. 2050 z późn.  zm.),
 • art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późna. zm.),
 • art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                          (tekst jedn. Dz. U.  z 2021 r. poz. 305),
 • Budżet Miasta Ustka na 2021 r.,
 • Uchwała Nr XXXI/287/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 r.,
 • Uchwała Nr XXXI/286/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Ustka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                              i o wolontariacie na lata 2021-2023”,
 • Uchwała Nr XXXV/314/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
  Narkomanii Gminy Miasto Ustka na 2021 rok.

  

I.Rodzaj zadania:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Animacja czasu wolnego                           z programami profilaktycznymi dla dzieci  młodzieży w 2021 roku.”


Zadania mogą być realizowane w różnych formach zajęć np.: edukacyjnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci
i młodzieży z terenu Miasta Ustka.

 

Cel główny:

Przeciwdziałanie  patologiom społecznym  i uzależnieniom oraz promowanie zachowań prozdrowotnych  i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

 

Cele szczegółowe :

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnych form spędzania czasy wolnego,
 2. Promowanie rywalizacji z zachowaniem zasady fair play,
 3. Kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy w zespole,
 4. Rozwijanie postaw aktywności i kreatywności wśród uczestników,
 5. Integracja środowisk dziecięco-młodzieżowych,
 6. Poprawa warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów w grupach rówieśniczych,
 7. Działania profilaktyczne służące ograniczeniu zjawisk ryzykownych,
 8. Utrwalanie właściwych postaw uczestników wobec środków psychoaktywnych,
 9. Podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych,
 10. Wzbogacenie oferty pozaszkolnych zajęć,

 

Założenia:

Konkurs swym zakresem  obejmie  zadania  wynikające  z Programu  Profilaktyki                                          i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ustka na 2021 rok .

 

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania oraz oczekiwane źródła danych o osiągniętych wskaźnikach:

 1. liczba dzieci i młodzieży - Mieszkańców Miasta Ustka, korzystających z oferty zajęć, przeprowadzonych warsztatów profilaktycznych; źródło danych do pomiaru wskaźnika listy obecności, podpisane kontrakty, deklaracje uczestnictwa,
 2. liczba rodziców - Mieszkańców Miasta Ustka korzystających ze wspólnych zajęć, wydarzeń przeprowadzonych warsztatów profilaktycznych; źródło danych                                 do pomiaru wskaźnika: listy obecności,
 3. liczba godzin zajęć dedykowanych dzieciom i młodzieży, rodzicom – Mieszkańcom Miasta Ustka w podziale na rodzaj zajęć; liczba przeprowadzonych zajęć                                              oraz warsztatów profilaktycznych; źródło danych do pomiaru wskaźnika: wykaz godzin, harmonogramy, karty pracy, ewidencja godzin osób prowadzących, protokół odbioru wykonania zadania/usługi, listy obecności;
 4. liczba szkoleń i warsztatów skierowanych do rodziców/opiekunów - Mieszkańców Miasta Ustka w podziale na rodzaj zajęć oraz warsztatów profilaktycznych, źródło danych do pomiaru wskaźnika: konspekty/programy szkoleń i warsztatów,
 5. liczba zorganizowanych wydarzeń integracyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży rodziców /opiekunów - Mieszkańców Miasta Ustka; w podziale na rodzaj zajęć                   oraz warsztatów profilaktycznych, źródło danych do pomiaru wskaźnika: wykaz wydarzeń, informacje prasowe, w tym media społecznościowe, dokumentacja fotograficzna.

 

II.Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 294.495,00 złotych.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji.
 1. O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w ustawie                             z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                            (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).
 2. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie powierzenia
  lub wsparcia wykonania zadania.
 3. Źródła finansowania zadania, oprócz uzyskanej dotacji, mogą pochodzić z:
  1. wkładu własnego finansowego;
  2. wkładu własnego osobowego;
  3. wkładu własnego rzeczowego;
  4. świadczeń pieniężnych pobranych od odbiorców zadania.
 4. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego                  pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.
 5. W wyniku postępowania konkursowego do udzielenia dotacji może zostać wybrana więcej, niż jedna oferta – do wysokości posiadanych środków finansowych.

6.Z dotacji mogą zostać sfinansowane tylko i wyłącznie koszty związane z realizacją zadania na rzecz mieszkańców Miasta Ustka.

7.Oferent ma obowiązek weryfikować miejsce zamieszkania uczestników zadania                      na podstawie pierwszej strony deklaracji podatkowej rodziców/rodzica/uczestnika składanej za poprzedni rok podatkowy lub na podstawie posiadania Usteckiej Karty Mieszkańca – w tym celu oferent składa zobowiązanie o treści przygotowanej                         przez Zleceniobiorcę, stanowiące załącznik do umowy o realizację zadania publicznego,

 1. Oferent ma obowiązek wykazać w punkcie 3 Części II oferty tj. „Syntetyczny opis zadania” dokładną kalkulację kosztu zajęć na 1 uczestnika zadania.
 2. Kalkulacja powinna być sporządzona na podstawie wysokości kosztów za ostatni rok
  kalendarzowy, uwzględniając wzrost cen towarów i usług na poziomie maksymalnie 5% w stosunku do roku ubiegłego.
 3.  Kalkulacja powinna być sporządzona w oparciu o następujące koszty: transport, wyżywienie, zakwaterowanie, opiekę medyczną i badania lekarskie, zakup środków doraźnej pomocy medycznej, opłaty związane z udziałem w rozgrywkach sportowych (opłaty rejestracyjne, związkowe licencje, zezwolenia), zakup niezbędnego sprzętu sportowego, odzieży   i obuwia sportowego, koszty organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, koszty utrzymania                                                    i korzystania z obiektów sportowych dla celów upowszechniania i rozgrywania zawodów, wynagrodzenia kadry szkoleniowej, koszty zabezpieczenia i ubezpieczenia imprez i zawodów oraz wszelkie inne niezbędne koszty wynikające ze specyfiki danej dyscypliny sportu lub specyfiki realizowanego zadania.
 4.  Przygotowana kalkulacja powinna uwzględniać wysokość kosztów poniesionych                          na jednego uczestnika zajęć.

12. Od wysokości ww. kosztów należy odjąć środki pochodzące z darowizn, wpłat sponsorskich i innych środków zewnętrznych.

 1.  Dofinansowanie udzielane będzie w wysokości procentowej określonej w stosunku                        do kosztów poniesionych na jednego uczestnika zajęć.
 2.  Wysokość dofinansowania stanowić będzie iloczyn ustalonego procentowego wskaźnika dofinansowania oraz zadeklarowanej ilości uczestników - Mieszkańców Ustki. W zawartej pomiędzy Miastem Ustka a Oferentem umowie zostanie ustalona maksymalna liczba uczestników zadania objęta dofinansowaniem.
 3.  O wysokości dofinansowania, w stosunku do każdej oferty, ostateczną decyzję podejmie Burmistrz Miasta Ustka.
 1. Terminy i warunki realizacji zadania.
 1. Do konkursu zgłaszane mogą być zadania, realizowane w okresie pomiędzy 1.01.2021 r.,                      a 31.12.2021 r.
 2. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia wskazanego w ofercie                                                        w tym z udziałem środków przyznanych dotacją, od dnia zawarcia umowy.
 3.  Koszty realizowanego zadania oferent może finansować ze środków własnych przed dniem podpisania umowy, w terminie realizacji zadania.
 4. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,                        przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:
 1. Oferent zapewnia udział tylko Mieszkańcom Miasta Ustka.

b)Dotacja przekazywana będzie w okresach miesięcznych, na podstawie okazanych dokumentów księgowych, potwierdzających ogólną liczbę osób biorących udział
w zadaniu.

 1. Z dotacji mogą być finansowane wszelkie niezbędne koszty związane bezpośrednio                      z realizacją zadania, w tym w szczególności koszty: organizacji zajęć dla dzieci                                          i młodzieży, rodziców w tym: wynagrodzenia, zakup materiałów i usług niezbędnych do przygotowania m. in.: plakatów, broszur, ulotek.
 2. Koszty administracyjne, w tym m. in. koordynacji, obsługi księgowo – administracyjnej, mediów nie mogą przekroczyć 15 % wysokości dotacji.
 3. Oferent zobowiązany jest do ubezpieczenia prowadzanych zajęć                                                                              od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Oferent ustala zasady udziału w zajęciach w postaci regulaminów uczestnictwa.
 5. Oferent musi wykazać, że posiada wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą.
 6. Dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie.
 7. Oferent ma obowiązek zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień
  z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy                               z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).

5.Dotacja nie będzie udzielana na:

 1. zakup gruntów,
 2. działalność gospodarczą,
 3. działalność polityczną,
 4. pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
 5. realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,
 6. pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana.
 1. Dopuszcza się ewentualne zmiany określone zawartymi w trakcie trwania                                umowy - aneksami, polegające na przesunięciach wydatków pomiędzy pozycjami kosztowymi, które nie prowadzą do zmiany kwoty dotacji, jak również nie zmienią rzeczowego charakteru zadania.  Ewentualne zmiany należy wprowadzać na bieżąco                 w trakcie realizacji zadania, przed wydatkowaniem tych środków. Obowiązek aneksowania nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiło zwiększenie lub zmniejszenie wydatków w danej pozycji kosztorysowej do 10 % wartości pozycji kosztorysowej.
 2. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu                                      i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej                                          i uzyskania zgody Zleceniodawcy. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian.                                                        Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.

 

 1. Dopuszcza się dopisywanie kolejnych rodzajów kosztów w ofercie, na podstawie,                   której Oferent otrzymał dotację tylko i wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu w formie pisemnej i uzyskaniu zgody Zleceniodawcy. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany kosztorys zadania po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian.                              Zmiany wymagają aneksu do umowy. Wprowadzony koszt nie może być podstawą                                                                               do zwiększenia wysokości dotacji i finansowany może być tylko i wyłącznie                          poprzez zmniejszenie innego kosztu finansowanego z dotacji lub ze środków własnych.
 2. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów realizacji zadania publicznego. Zmiany do wysokości 15% określonych liczbowo rezultatów nie wymagają od zleceniobiorcy podjęcia żadnych działań.                          Zmiany powyżej 15% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Miasta poprzedzonej pisemną informacją od organizacji oraz aneksu do umowy.
 1. Terminy i warunki składania ofert
 1. Składanie ofert odbywa się dwuetapowo.
 2. Ofertę realizacji zadania publicznego należy złożyć do dnia 21.04. 2021 r.                               do godz.15.00. za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl ( dostępnego pod adresem strony internetowej: https://www.witkac.pl)
 3. Wygenerowane w systemie Witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty oraz ofertę należy wydrukować. Ww. dokumenty powinny być podpisane przez osoby wymienione                           w dokumencie rejestrowym, stanowiącym o podstawie działalności podmiotu                                                    oraz złożone wraz z załącznikami wskazanymi w ust. 6 niniejszego rozdziału bezpośrednio lub w drodze wysyłki pocztowej, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 (obowiązuje data wpływu do urzędu) do dnia 26.04.2021 r. do godz. 15.30, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z opisem: nazwa oferenta i jego dane adresowe, zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym                                                                        pn. Animacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży                  w 2021 roku.”
 4. W sytuacji ograniczeń związanych z zagrożeniem pandemicznym, ofertę można będzie również złożyć w skrzynce podawczej znajdującej się korytarzu przy drzwiach wejściowych do urzędu.
 5. Oferty złożone za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl, bez złożenia

papierowej wersji oferty oraz potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie w BOI Urzędu nie będąrozpatrywane.

 1. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl. Oferty poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty złożone przez podmioty nieuprawnione nie będą rozpatrywane.
 3. Wymagane załączniki do oferty:
  1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób                                       go reprezentujących – nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych w KRS,
  2. w przypadku kościelnych osób prawnych - aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,
  3. w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę – aktualne pełnomocnictwo zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału, do składania wniosku o dotację na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy,
  4. w przypadku oferty składanej wspólnie przez oferentów – umowę partnerską                           lub oświadczenie partnera o sposobie reprezentacji podmiotów,                                               gdy jest inny  niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania                               w imieniu oferenta (-ów),
  5. wyciąg ze statutu organizacji potwierdzający działalność w sferze pożytku,                      której dotyczy konkurs, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji,
  6. dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności                   nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu lub gdy dokumenty ofertowe podpisują inne osoby, niż wynikałoby                              to z zapisów statutu,
  7. w przypadku organizacji, które po raz pierwszy ubiegają się o otrzymanie dotacji                                      z Miasta Ustka należy załączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za ostatni rok.
 4. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty w ramach niniejszego konkursu dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników.
   W takim przypadku w ofercie w części „Załączniki” należy wskazać, do jakiej oferty załączniki zostały załączone.

10.Uwaga: W przypadku zmian zaistniałych w trakcie trwania umowy wymienione dokumenty (a także kserokopie) dla swojej ważności muszą zostać niezwłocznie dostarczone i być opatrzone aktualną datą, pieczęcią organizacji pozarządowej                                      lub podmiotu  oraz   podpisem  osób   uprawnionych  do  reprezentowania  wnioskodawcy i pieczęcią imienną (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).

11.Niespełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 9, stanowi o nieważności danego dokumentu.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Oferty podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych w przypadku:
  1. uzupełnienia brakujących podpisów pod potwierdzeniem złożenia oferty,                                 w przypadku, gdy nie zostało podpisane przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,
  2. uzupełnienia brakujących załączników.
 3. Nie ma możliwości wymiany ofert.
 4. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:
  1. złożenie po terminie;
  2. wypełnienie poszczególnych punktów formularza oferty w sposób nieprawidłowy tj. np. poprzez wstawienie znaków, symboli, liter itp. nie będących wypowiedzią, zdaniem odnoszącym się do pytania/polecenia;
  3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi                     w części V. Ogłoszenia o konkursie.
 5. W ofercie należy wypełnić pkt 6 w Części III w odniesieniu do zakładanych rezultatów realizacji zadania określonych w części I. Ogłoszenia o konkursie – zakładane rezultaty należy określić liczbowo.

    Z uwagi na złożone oświadczenie w końcowej części oferty, że wszystkie informacje podane  w ofercie oraz załącznikach są  zgodne  z  aktualnym  stanem  prawnym                                    i faktycznym, złożone kopie dokumentów nie wymagają poświadczenia zgodności                             z oryginałem, niemniej jednak Komisja Oceniająca zastrzega sobie możliwość zażądania od oferenta oryginału  lub  notarialnie  potwierdzonej  kopi  dokumentu, w przypadku gdy kopia jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości,                                                    co do jej prawdziwości .

 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin ich wyboru.
 1. Oferty zostaną zaopiniowane w terminie najpóźniej do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 2. Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową, działającą na podstawie i w zgodzie                              z zapisami Załącznika do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi                                    oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 3. Oferty rozpatruje właściwa Komisja Konkursowa powołana na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka, która zobowiązana jest do sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów pod względem formalnym, oceny merytorycznej                                   oraz przedłożenia wyników konkursu Burmistrzowi Miasta Ustka.
 4. Nabór na członków komisji konkursowej powoływanej w celu rozpatrywania ofert złożonych w ramach niniejszego konkursu zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem Burmistrza Miasta Ustka. Kandydaci zgłaszają swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata/kandydatkę                                      lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę, będący załącznikiem Nr 1                      do niniejszego ogłoszenia o konkursie – każdorazowo wymagany jest podpis zarówno kandydata/kandydatki jak i organizacji, którą ma reprezentować.
 5. Komisja rozpatruje każdą ofertę indywidualnie poprzez wypełnienie Karty Oceny Formalnej oraz Karty Oceny Merytorycznej, których wzór stanowi załącznik Nr 2 i Nr 3 do ogłoszenia. Oceny Formalnej dokonuje jeden członek Komisji – osoba zatrudniona                   w Urzędzie Miasta Ustka. Karty Oceny Merytorycznej wypełniają wszyscy członkowie Komisji. Liczba uzyskanych punktów przez oferenta stanowić będzie średnią wyciągniętą z ocen cząstkowych członków Komisji.
 6. Każda oferta może maksymalnie uzyskać 53 punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych. Komisja ma prawo odrzucić oferty, które nie uzyskały minimum 50% możliwych punktów podczas oceny merytorycznej.
 7. Oferty, które spełniają warunki formalne oraz które zostaną pozytywnie ocenione                                                                                 pod względem merytorycznym zostaną przedstawione Burmistrzowi Miasta Ustka celem podjęcia ostatecznej decyzji o udzieleniu oraz wysokości wsparcia.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 14. 05. 2021 r.

na stronie internetowej www.ustka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustka, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w systemie „Witkac.pl”.

 1. Przekazanie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy                                   zawartej pomiędzy Miastem Ustka, a podmiotem, którego oferta została wybrana                             w wyniku postępowania konkursowego.
 2.  Przy rozpatrywaniu ofert na realizację poszczególnych zadań będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 1. ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta (0-11 pkt),
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego (0-13 pkt),
 3. ocena proponowanej, jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób,                                    przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne (0-9 pkt),
 4. planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
   z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-5 pkt),
 5. planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
  i praca społeczna członków (0-6 pkt)
 6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych organizacji w latach poprzednich tj. rzetelność, terminowość i sposób rozliczania dotacji,                                     duży potencjał w promowaniu Miasta Ustki i dobrej współpracy na rzecz samorządu usteckiego (minus 10–9 pkt).

11. W przypadku, gdy Komisja Konkursowa uzna dany koszt za niekwalifikowanytj. zbędny przyrealizacjizadania,podmiotubiegającysięodotacjędokonakorekty kosztorysu zadania w terminie ustalonym przez KomisjęKonkursową.

12. Burmistrz Miasta Ustka zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu                                        bez podania przyczyny. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.

 1. W związku z potrzebą zminimalizowania skutków pandemii spowodowanej wirusem COVID -19 realizacja procedury ogłoszenia o konkursie                                                 może być wstrzymana. Realizacja procedury udzielania dotacji, jak również realizacja zadania publicznego może być wstrzymana, przesunięta w czasie                        lub całkowicie odwołana.

 

 

      VII. Informacja dotycząca zadań tego samego rodzaju zrealizowanych                                               w roku ogłoszenia konkursu i w poprzednim.

Miasto Ustka w 2020 r. wydatkowała w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi środki budżetowe na realizację zadania publicznego określonego niniejszym regulaminem konkursowym w łącznej wysokości 201.000,00 zł. Na realizację ww. zadań w 2021 r. nie wydatkowano środków finansowych w tym zakresie.

 

 1. Obowiązek informacyjny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679                                        z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO)  informuję, iż:

 

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ustki z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 (dalej zwany,                                                                                     jako Administrator). 

Z administratorem można się skontaktować:

 1. listownie na adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 76-270 Ustka;
 2. telefonicznie 59 8154300
 3. fax - 59 8152900
 4. przez email: bom1@um.ustka.pl
 1. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych                          oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można                              się kontaktować przez email: iod@um.ustka.pl.

 

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.

Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu :

 1. przyjęcia oferty realizacji zadania publicznego,
 2. opiniowanie oferty przez Komisję konkursową powoływaną przez Burmistrza Miasta Ustka,
 3. akceptacji lub odrzucenia ofert,
 4. ogłoszenie wyniku konkursu na stronie internetowej Urzędu,
 5. zawarcie umowy na zaakceptowane oferty pomiędzy podmiotem zlecającym zadanie,  a podmiotem wyłonionym w postępowaniu konkursowym,
 6. kontroli i oceny realizacji zadania,
 7. archiwizacji sprawy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne                    dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze), w związku                                          z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym:

 1. Obowiązek prawny wynikający z Rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2.  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego                                          z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań,
 3. Obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – na podstawie tych przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania sprawy.
 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat po zakończeniu obowiązywania umowy.

 1. Odbiorcy danych.

           Administrator będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe:

 1. Komisji konkursowej powoływanej przez Burmistrza Miasta Ustka.  
 2. Witkac Sp. z o.o., z siedzibą w 76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 5a w zakresie obsługi systemu informatycznego na podstawie umowy powierzenia danych.
 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji,                                    gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem                                            lub z naszym inspektorem ochrony danych.

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego                      się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.    Wymóg podania danych

W celu przystąpienia do konkursu podanie danych w zakresie określonym w przepisach prawa jest obowiązkowe. Brak podania wymaganych danych spowoduje wykluczenie oferty  z konkursu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama