Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

PIECZA ZASTĘPCZA – Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej

Reklama
Nabór od 30.03.2021 do 20.04.2021 23:59
Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
Łączny budżet 5,1 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: PIECZA ZASTĘPCZA – Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, w formie wsparcia realizacji zadania.

Określenie standardu realizacji zadania

Podstawy prawne:

 1. regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna jest jedną z form instytucjonalnej pieczy zastępczej przeznaczonej dla dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. samorząd województwa może prowadzić regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną samodzielnie lub zlecić jej prowadzenie organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 3. szczegółowe standardy usług świadczonych w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej dzieci, warunki sprawowania opieki, organizację pracy kadry placówki, a także tryb, sposób kierowania i przyjmowania dzieci do ośrodka określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 4. finansowanie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej odbywa się według przepisów:
 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 2. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 3. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Opis zadania

Oferent musi:

 1. posiadać zasoby:
  a) kadrowe i instytucjonalne – pozwalające na świadczenie na rzecz dzieci, o których mowa, usług: opiekuńczych, pielęgnacyjnych (w tym specjalistycznych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych) oraz wspierających ich rodziny (w tym poradnictwo prawne i socjalne),
  b) organizacyjne – pozwalające na realizację obowiązku szkolnego dzieci umieszczonych w placówce;
 2. dysponować zapleczem służącym zespołowej pracy specjalistów ds. pomocy dzieciom i rodzinie, w tym w prowadzeniu w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej cyklicznych zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dzieci w celu: ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, analizy stosownych metod pracy z dzieckiem i z rodziną, modyfikowaniu planu pomocy dziecku, oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb, oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w innej formie pieczy zastępczej, informowaniu sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o działalności leczniczej lub pomocy społecznej; 
 3. opisać w jaki sposób (metody, relacje, partnerzy) realizowana będzie współpraca z jednostkami organizacyjnymi w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, w celu powrotu dziecka do środowiska rodzinnego lub/i w celu poszukiwania innego środowiska zastępczego. 

Szczegółowe wymagania lokalizacyjne oraz wymagania dotyczące kadry dla utworzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej  na terenie województwa mazowieckiego – określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia konkursowego

Wyciąg z przepisów dotyczący regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej – określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia konkursowego.

Zadanie publiczne wynika z „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. Zadanie jest spójne z projektem „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025”.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze wspierania rodziny.

Zadanie jest programem 3-letnim, zorganizowanym w formie całodobowej placówki opiekuńczo-terapeutycznej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze, wychowawcze, terapeutyczne i socjalne.

Źródło: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama